Menu

خودآموزهای اتوماسیون مرورگر Anti Captcha

از صفر شروع کنید و فرم را با ریکپچا v2 با NodeJS ارسال کنید..

1. از صفر شروع کنید و فرم را با ریکپچا v2 با NodeJS ارسال کنید..

فرم را با Recaptcha v2 با استفاده از تابع بازگشتی (کال‌بک) ارسال کنید.

2. فرم را با Recaptcha v2 با استفاده از تابع بازگشتی (کال‌بک) ارسال کنید.

فرم دارای ریکپچا v2 با کد مبهم‌شده و تابع کال‌بک گمنام را ارسال کنید.

3. فرم دارای ریکپچا v2 با کد مبهم‌شده و تابع کال‌بک گمنام را ارسال کنید.

بیاموزید که چطور از نقاط شکست (برک‌پوینت) در کروم برای یافتن پارامترهای API مرتبط با FunCaptcha و Geetest استفاده کنید

4. بیاموزید که چطور از نقاط شکست (برک‌پوینت) در کروم برای یافتن پارامترهای API مرتبط با FunCaptcha و Geetest استفاده کنید

بیاموزید که چطور فرمی دارای کپچای تصویری را با استفاده از پایتون ارسال کنید

5. بیاموزید که چطور فرمی دارای کپچای تصویری را با استفاده از پایتون ارسال کنید

ریکپچا V3 را با NodeJS و Puppeteer دور بزنید

6. ریکپچا V3 را با NodeJS و Puppeteer دور بزنید

دورزدن همه کپچا‌ها با قالب‌های AntiGate

6. دورزدن همه کپچا‌ها با قالب‌های AntiGate