خانه مستندات خودآموزها ورود
Tutorial pages

خودآموزهای اتوماسیون مرورگر Anti Captcha

1. از ابتدا شروع کنید و فرم را با Recaptcha v2 با استفاده از NodeJS ارسال کنید.

2. ارسال فرم با Recaptcha v2 با استفاده از تابع کال‌بک.

3. ارسال فرم با Recaptcha v2 که کد مبهم و تابع کال‌بک گمنام دارد

4. با نحوه استفاده از نقاط شکست در Chrome برای یافتن پارامترهای API برای FunCaptcha و Geetest آشنا شوید

5. نحوه ارسال فرم با کپچای تصویر با استفاده از پایتون را بیاموزید

6. با NodeJS و Puppeteer Recaptcha V3 را دور بزنید