انواع وظیفه مورد پشتیبانی
متدهای API
مقالات
خودآموزها
GitHub
Tutorial pages

enerateCoupons: کوپن‌هایی را با مقدار و تعداد تعیین شده تولید کن

این متد فقط برای خرده‌فروش‌هایمان قابل‌دسترس است. برای این‌که خرده‌فروش شوید، باید وب‌سایتتان را در مرکز خرده‌فروش‌ها ثبت کنید.

این متد یک یا چند کوپن را برای مبلغ تعیین شده تولید می‌کند.

آدرس: https://api.anti-captcha.com/generateCoupons
متد: POST
Content-type: application-json

خصوصیات درخواست

خصوصیتنوعموردنیازهدف
clientKeyرشتهبله
countعدد صحیحبلهمقدار کوپن‌هایی که باید تولید شوند.
amountاعشاری(دابل)بلهمقدار هر کوپن برحسب دلار آمریکا
purchaseLinkرشتهبلهآدرس وبی که مشتریان می‌توانند این کوپن را بخرند.
isVerifiedOnlyبولیخیرکوپن‌هایی را تولید کن که فقط مشتریان تأییدشده می‌توانند آنها را فعال کنند

نمونه درخواست

curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "count":2,
  "amount":10,
  "purchaseLink":"https://myshop.com/anticaptcha_coupons/coupon10bucks"
}' https://api.anti-captcha.com/generateCoupons


ساختار پاسخ

خصوصیتنوعهدف
errorIdعدد صحیحشناسه خطا.
0 - بدون خطا - عملیات با موفقیت به اتمام رسید.
1 - شناسه خطا. کد خطا و شرح کوتاه در خصوصیات errorCode و errorDescription منتقل می‌شوند.
errorCodeرشته
errorDescriptionرشتهشرح کوتاهی از خطا
couponsآرایهفهرست کوپن‌های تولید شده.

نمونه پاسخ

JSON بدون هیچ خطایی
JSON با یک خطا
{
  "errorId":0,
  "coupons":["CBKL-FP9Q-9MDV-L4NC-VWEF","DYRY-ESR8-YND3-G7D3-TS3T"]
}