خانه مستندات خودآموزها ورود
منوی مستندات

enerateCoupons: کوپن‌هایی را با مقدار و تعداد تعیین شده تولید کن

این متد فقط برای خرده‌فروش‌هایمان قابل‌دسترس است. برای این‌که خرده‌فروش شوید، باید وب‌سایتتان را در مرکز خرده‌فروش‌ها ثبت کنید.

این متد یک یا چند کوپن را برای مبلغ تعیین شده تولید می‌کند.

آدرس: https://api.anti-captcha.com/generateCoupons
متد: POST
Content-type: application-json

خصوصیات درخواست

خصوصیت نوع موردنیاز هدف
clientKey رشته بله
count عدد صحیح بله مقدار کوپن‌هایی که باید تولید شوند.
amount اعشاری(دابل) بله مقدار هر کوپن برحسب دلار آمریکا
purchaseLink رشته بله آدرس وبی که مشتریان می‌توانند این کوپن را بخرند.
isVerifiedOnly بولی خیر کوپن‌هایی را تولید کن که فقط مشتریان تأییدشده می‌توانند آنها را فعال کنند

نمونه درخواست

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "count":2,
  "amount":10,
  "purchaseLink":"https://myshop.com/anticaptcha_coupons/coupon10bucks"
}' https://api.anti-captcha.com/generateCoupons
    


ساختار پاسخ

خصوصیت نوع هدف
errorId عدد صحیح شناسه خطا.
0 - بدون خطا - عملیات با موفقیت به اتمام رسید.
1 - شناسه خطا. کد خطا و شرح کوتاه در خصوصیات errorCode و errorDescription منتقل می‌شوند.
errorCode رشته
errorDescription رشته شرح کوتاهی از خطا
coupons آرایه فهرست کوپن‌های تولید شده.

نمونه پاسخ

JSON بدون هیچ خطایی
     {
  "errorId":0,
  "coupons":["CBKL-FP9Q-9MDV-L4NC-VWEF","DYRY-ESR8-YND3-G7D3-TS3T"]
}
    
JSON با یک خطا
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}