close menu
انواع وظیفه مورد پشتیبانی
متدهای API
مقالات
GitHub icon
GitHub
Menu

getResellerData: بازیابی فهرست کوپن‌ها و موجودی قابل پذیرش

این متد فقط برای خرده‌فروش‌هایمان قابل‌دسترس است. برای این‌که خرده‌فروش شوید، باید وب‌سایتتان را در مرکز خرده‌فروش‌ها ثبت کنید.

از این متد برای ساختن سیستم مدیریت کوپن‌های بیرونی خودتان استفاده کنید.

آدرس: https://api.anti-captcha.com/getResellerData
متد: POST
Content-type: application-json

خصوصیات درخواست

خصوصیتنوعموردنیازهدف
clientKeyرشتهبله
minCreateDateعدد صحیحخیرتاریخ خلق حداقل کوپن‌ها به زمان UTC.

نمونه درخواست

curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "minCreateDate":1672185600
}' https://api.anti-captcha.com/getResellerData


ساختار پاسخ

خصوصیتنوعهدف
errorIdعدد صحیحشناسه خطا
0 - بدون خطایی، عملیات با موفقیت انجام شد.
>0 - شناسه خطا. کد خطا و توضیحات کوتاه آن در خواص errorCode و errorDescription موجود است.
errorCodeرشته
errorDescriptionرشتهشرح کوتاهی از خطا
eligibleBalanceاعشاری(دابل)مقدار موجودی حساب قابل‌قبول. این مقدار با موجودی حساب اصلی یکسان نیست و فقط پرشدن‌های حساب با رمزارز را در نظر می‌گیرد و محاسبه می‌کند.
couponsآرایهفهرست اشیاء کوپن که هر کدام شامل فیلدهای زیر است. شناسه: شناسه منحصر به فرد در سیستم، مبلغ: ارزش کوپن، کد: کد کوپن، پیوند: آدرس وب مرتبط با کوپن، وضعیت: "جدید" یا "فعال شده" - نشان می دهد که آیا کوپن توسط مشتری فعال شده است

نمونه پاسخ

JSON بدون هیچ خطایی
JSON با یک خطا
{
  "errorId":0,
  "eligibleBalance":1234.56,
  "coupons": [{
    "id":32,
    "amount":10,
    "code":"QSXS-83UY-MX73-G7BH-4BMU",
    "link":"http:\/\/my-shop.com\/anticaptcha_coupons/coupon10bucks",
    "status":"new"
    },{
    "id":33,
    "amount":5,
    "code":"KXXQ-L34E-3X4L-WPEM-FFMW",
    "link":"http:\/\/my-shop.com\/anticaptcha_coupons/coupon10bucks",
    "status":"activated"
  }]
}