Menu

حل HCaptcha

از این نوع وظیفه برای حل خودکار Hcaptcha استفاده کنید. این وظیفه یک توکن تولید می‌کند که باید در فرم وب‌سایت هدف از آن استفاده کنید. Hcaptcha devs کپچای خودش را «یک جایگزین کشویی برای ریکپچا» می‌نامد. ما تلاش کرده‌ایم تا همین کار را در API خودمان انجام دهیم تا خصوصیات وظیفه کاملا با خصوصیات RecaptchaV2TaskProxyless به‌جز در خصوصیت «نوع» یکسان باشند.

اطلاعیه مهم درباره مقدار «عامل کاربر». قبلاً تعیین «عامل کاربر» توسط خودتان برای انجام وظایف امکان‌پذیر بود، اما شرایط تغییر کرده است. در عوض، ما خودمان «عامل کاربر» کارگر که باید از آن برای دورزدن نسخه پولی Hcaptcha استفاده کنید را ارائه می‌کنیم. دلیل این تغییر این بود که این روزها شبیه‌سازی «عامل کاربر» غریبه در یک پلتفرم دیگر، به‌عنوان‌مثال عامل کاربر کروم در فایرفاکس، تقریباً غیرممکن است. مرورگرها به جز navigator.userAgent، محصولات جانبی زیادی دارند که مخصوص هر پلتفرم خاص هستند.

مثال کپچا

شیء وظیفه

خصوصیتنوعضروریهدف
typeرشتهبلهHCaptchaTaskProxyless
websiteURLرشتهبلهآدرس صفحه وب هدف. می‌تواند در هرجایی از وب‌سایت حتی بخش اعضا قرار گرفته باشد. کارگران ما به آنجا نمی‌روند بلکه در عوض بازدید را شبیه‌سازی می‌کنند.
websiteKeyرشتهبلهکلید سایت hCaptcha
userAgentرشتهبلهعامل کاربری که برای پیمایش در وب‌سایت استفاده می‌کنید را ارائه دهید. کارگران ما در طول فرایند حل Hcaptcha از همین مقدار استفاده خواهند کرد.
منسوخ شده است. در عوض، از «عامل کاربر» کارگران ما که توسط متد "getTaskResult" برگردانده می‌شود، استفاده کنید.
isInvisibleبولیخیرتعیین می‌کند که آیا Hcaptcha نامرئی است یا خیر. این روش، یک ویجت مناسب برای کارگران ما فراهم می‌کند.
isEnterpriseبولیخیراگر می‌خواهید Hcaptcha شما توسط کارگرانی با بالاترین امتیاز Hcaptcha حل شود، از این پارامتر استفاده کنید. توجه کنید که این پارامتر، هزینه حل کپچا را سه برابر می‌کند.
enterprisePayloadشیءخیرپارامترهای بیشتری که از آنها برای رندر ویجت Hcaptcha نسخه Enterprise استفاده خواهیم کرد.

خصوصیتنوعضروری
rqdataرشتهخیر
sentryبولیخیر
apiEndpointرشتهخیر
endpointرشتهخیر
reportapiرشتهخیر
assethostرشتهخیر
imghostرشتهخیر

نمونه درخواست

Python
Javascript
Go
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.hcaptchaproxyless import *

solver = hCaptchaProxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("SITE_KEY")

# tell API that Hcaptcha is invisible
#solver.set_is_invisible(1)

# tell API that Hcaptcha is Enterprise
#solver.set_is_enterprise(1)

# set here parameters like rqdata, sentry, apiEndpoint, endpoint, reportapi, assethost, imghost
#solver.set_enterprise_payload({
#  "rqdata": "rq data value from target website",
#  "sentry": True
#})

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

g_response = solver.solve_and_return_solution()
if g_response != 0:
  print("g-response: "+g_response)
  print("user-agent, use it to post the form: ", solver.get_user_agent())
  print("respkey, if any: ", solver.get_respkey())
else:
  print("task finished with error "+solver.error_code)

شیء راه‌حل وظیفه

خصوصیتنوعهدف
gRecaptchaResponseرشتهرشته توکن که برای تعامل با فرم ارسال در وب‌سایت هدف لازم است.
respKeyرشتهخروجی تابع "window.hcaptcha.getRespKey()" در شرایطی که قابل‌دسترس باشد. برخی از وب‌سایت‌ها از آن برای احراز هویت بیشتر استفاده می‌کنند.
userAgentرشتهعامل کاربر مرورگر کارگر. هنگام ارسال توکن پاسخ از آن استفاده کنید.

نمونه پاسخ

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3......",
    "respKey":"E0_eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjoiQk5vb1JuZ0FPSHBCM2EyWURSSC......",
    "userAgent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}