Home Dokumentasyon Mga tutorial Mag-Sign In
Menu ng dokumentasyon

generateCoupons: gumawa ng mga kupon sa espisipikong halaga at dami

Ang metodong ito ay abeylabol lamang para sa aming mga reseller. Para maging reseller, irehistro ang iyong website sa aming Sentro ng mga Reseller.

Ang metodo ay lumilikha ng isa o marami pang mga kupon ng espesipikong dami.

Adres: https://api.anti-captcha.com/generateCoupons
Metodo: POST
Content-type: application-json

Mga katangian ng kahilingan

Katangian Uri Kinakailangan Layunin
clientKey String Oo
count Integer Oo Dami ng mga kupon na lilikhain.
amount Doble Oo USD na halaga para sa bawat kupon.
purchaseLink String Oo Web adres kung saan ang mga kostumer ay mabibili ang kupon na ito.
isVerifiedOnly Boolean Hindi Gumawa ng mga kupon para sa aktibasyon ng mga beripikadong kostumer lamang.

Halimbawa ng kahilingan

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "count":2,
  "amount":10,
  "purchaseLink":"https://myshop.com/anticaptcha_coupons/coupon10bucks"
}' https://api.anti-captcha.com/generateCoupons
    


Istraktura ng tugon

Katangian Uri Layunin
errorId Integer Tagatukoy ng error.
0 - walang mga error, ang operasyon ay nakumpleto nang matagumpay.
>1 - tagatukoy ng error. Error code at maikling deskripsiyon ay nailipat sa errorCode at errorDescription na mga katangian.
errorCode String
errorDescription String Maikling deskripsiyon ng error
coupons Array Listahan ng mga nagawang kupon.

Halimbawa ng tugon

JSON na walang mga error
     {
  "errorId":0,
  "coupons":["CBKL-FP9Q-9MDV-L4NC-VWEF","DYRY-ESR8-YND3-G7D3-TS3T"]
}
    
JSON na may error
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}