Menu ng dokumentasyon

HCaptchaTaskProxyless: maglutas ng HCaptcha ng walang mga proxy

Ang mga dev ng hCaptcha ay tinatawag ang kanilang captcha na "a drop-in replacement for Recaptcha". Sinubukan naming gumawa ng pareho sa aming API, kaya ang mga katangian ng gawain ay sobrang pareho sa RecaptchaV2TaskProxyless maliban sa "type" na katangian.

Halimbawa ng Recaptcha V2

Bagay ng gawain

Katangian Uri Kinakailangan Layunin
type String Oo HCaptchaTaskProxyless
websiteURL String Oo Adres ng puntiryang web page. Maaaring mahanap saan man sa web site, kahit sa lugar ng miyembro. Ang aming mga manggagawa ay hindi maaaring pumunta doon, ngunit sa halip isi-simulate ang pagbisita.
websiteKey String Oo sitekey ng hCaptcha
userAgent String Oo Ibigay ang User Agent na iyong ginagamit upang mag-navigate sa website. Gagamitin ng aming mga manggagawa ang parehong halaga sa panahon ng proseso ng paglutas ng Hcaptcha.
isInvisible Boolean Hindi Tukuyin kung hindi nakikita o hindi ang Hcaptcha. Magbibigay ito ng naaangkop na widget para sa aming mga manggagawa.
enterprisePayload Bagay Hindi Mga karagdagang parameter na gagamitin namin para i-render ang widget ng Hcaptcha para sa bersyon ng Enterprise.

Katangian Uri Kinakailangan
rqdata String Hindi
sentry Boolean Hindi
apiEndpoint String Hindi
endpoint String Hindi
reportapi String Hindi
assethost String Hindi
imghost String Hindi

Halimbawa ng kahilingan

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY_HERE",
  "task":
    {
      "type":"HCaptchaTaskProxyless",
      "websiteURL":"https://hcaptcha.com/",
      "websiteKey":"00000000-0000-0000-0000-000000000000",
      "isInvisible": false,
      "userAgent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116"
    }
}' https://api.anti-captcha.com/createTask

# Enterprise version:
curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY_HERE",
  "task":
    {
      "type":"HCaptchaTaskProxyless",
      "websiteURL":"https://hcaptcha.com/",
      "websiteKey":"00000000-0000-0000-0000-000000000000",
      "userAgent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116",
      "isInvisible": false,
      "enterprisePayload": {
       "rqdata": "rqdata value from target website",
       "sentry": true
      }
    }
}' https://api.anti-captcha.com/createTask
    
PHP
     <?php

//git clone git@github.com:AdminAnticaptcha/anticaptcha-php.git

include("anticaptcha.php");
include("hcaptchaproxyless.php");

$api = new HCaptchaProxyless();
$api->setVerboseMode(true);

//your anti-captcha.com account key
$api->setKey("YOUR_API_KEY_HERE");

//target website address
$api->setWebsiteURL("http://makeawebsitehub.com/recaptcha/test.php");

//hcaptcha key from target website
$api->setWebsiteKey("f9630567-0000-0000-0000-9c91c6276dff");

//optional invisible Hcaptcha flag
//$api->setIsInvisible();

//set Enterprise parameters this way:
//$api->setEnterprisePayload([
//  "rqdata"  => "somerqdata",
//  "sentry"  => true
//]);

//create task in API
if (!$api->createTask()) {
  $api->debout("API v2 send failed - ".$api->getErrorMessage(), "red");
  return false;
}

$taskId = $api->getTaskId();

//wait in a loop for max 300 seconds till task is solved
if (!$api->waitForResult(300)) {
  echo "could not solve captcha\n";
  echo $api->getErrorMessage()."\n";
} else {

  $gResponse = $api->getTaskSolution();
  echo "\n";
  echo "your hcaptcha token: $gResponse\n\n";

}
    
Python
     #pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.hcaptchaproxyless import *

solver = hCaptchaProxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("SITE_KEY")

# tell API that Hcaptcha is invisible
#solver.set_is_invisible(1)

# set here parameters like rqdata, sentry, apiEndpoint, endpoint, reportapi, assethost, imghost
#solver.set_enterprise_payload({
#  "rqdata": "rq data value from target website",
#  "sentry": True
#})

g_response = solver.solve_and_return_solution()
if g_response != 0:
  print "g-response: "+g_response
else:
  print "task finished with error "+solver.error_code
    
NodeJS
     //npm -i @antiadmin/anticaptchaofficial
//https://github.com/AdminAnticaptcha/anticaptcha-npm

const ac = require("@antiadmin/anticaptchaofficial");

//substitute with your own user agent
const userAgent = "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.123 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116";

//set Hcaptcha Enterprise payload if any
const enterprisePayload = {
  "rqdata": "rqdata from target website",
  "sentry": true
  //etc
}
//if it is non-Enteprise, set to null
//const enterprisePayload = null;

//set to true if you want us to render it in invisible mode
const isInvisible = false;

ac.setAPIKey('YOUR_API_KEY_HERE');
ac.solveHCaptchaProxyless('http://DOMAIN.COM', 'WEBSITE_KEY', userAgent, enterprisePayload, isInvisible)
  .then(gresponse => {
    console.log('g-response: '+gresponse);
  })
  .catch(error => console.log('test received error '+error));
    
C#
     //git clone git@github.com:AdminAnticaptcha/anticaptcha-csharp

using System;
using Anticaptcha_example.Api;
using Anticaptcha_example.Helper;
using Newtonsoft.Json.Linq;

namespace Anticaptcha_example
{
  internal class Program
  {
    private static void Main() {

      DebugHelper.VerboseMode = true;

      var api = new HCaptchaProxyless
      {
        ClientKey = "YOUR_API_KEY_HERE",
        WebsiteUrl = new Uri("http://makeawebsitehub.com/recaptcha/test.php"),
        WebsiteKey = "51829642-0000-0000-896c-594f89d700cc",
        UserAgent = "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116"
      };

      // use to set invisible mode
      //api.IsInvisible = true

      // use to set Hcaptcha Enterprise parameters like rqdata, sentry, apiEndpoint, endpoint, reportapi, assethost, imghost
      //api.EnterprisePayload.Add("rqdata", "rqdata value from target website");
      //api.EnterprisePayload.Add("sentry", "true");

      if (!api.CreateTask())
        DebugHelper.Out("API v2 send failed. " + api.ErrorMessage, DebugHelper.Type.Error);
      else if (!api.WaitForResult())
        DebugHelper.Out("Could not solve the captcha.", DebugHelper.Type.Error);
      else
        DebugHelper.Out("Result: " + api.GetTaskSolution().GRecaptchaResponse, DebugHelper.Type.Success);

    }
  }
}
    
Java
     //git clone git@github.com:AdminAnticaptcha/anticaptcha-java.git

package com.anti_captcha;

import com.anti_captcha.Api.HCaptchaProxyless;
import com.anti_captcha.Helper.DebugHelper;

import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;

import java.net.MalformedURLException;
import java.net.URL;
import java.util.Iterator;
import java.util.concurrent.ThreadLocalRandom;

public class Main {

  public static void main(String[] args) throws InterruptedException, MalformedURLException, JSONException {

    DebugHelper.setVerboseMode(true);

    HCaptchaProxyless api = new HCaptchaProxyless();
    api.setClientKey("YOUR_API_KEY_HERE");
    api.setWebsiteUrl(new URL("http://makeawebsitehub.com/recaptcha/test.php"));
    api.setWebsiteKey("6LfI9IsUAAAAAKuvopU0hfY8pWADfR_mogXokIIZ");
    api.setUserAgent("Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 " +
        "(KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116");

    // uncomment to tell API that HCaptcha is in invisible mode
//    api.setIsInvisible(true);

    // uncomment and use for HCaptcha Enterprise version if you need to set parameters like rqdata, sentry, apiEndpoint, endpoint, reportapi, assethost, imghost
//    JSONObject enterprisePayload = new JSONObject();
//    try {
//      enterprisePayload.put("rqdata", "rqdata from the target website");
//      enterprisePayload.put("sentry", Boolean.TRUE);
//      enterprisePayload.put("apiEndpoint", "https://...");
//    } catch (Exception e) {
//      DebugHelper.out("JSON error: "+e.getMessage(), DebugHelper.Type.ERROR);
//      return;
//    }
//    api.setEnterprisePayload(enterprisePayload);

    if (!api.createTask()) {
      DebugHelper.out(
          "API v2 send failed. " + api.getErrorMessage(),
          DebugHelper.Type.ERROR
      );
    } else if (!api.waitForResult()) {
      DebugHelper.out("Could not solve the captcha.", DebugHelper.Type.ERROR);
    } else {
      DebugHelper.out("Result: " + api.getTaskSolution().getGRecaptchaResponse(), DebugHelper.Type.SUCCESS);
    }
  }
}

    

Halimbawa ng tugon

JSON na walang mga error
     {
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}
    
JSON na may error
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}
    

Kunin ang solusyon

Gamitin ang metodong getTaskResult para hilingin ang solusyon. Bigyan ang manggagawa ng ilang oras, gaya ng 5 segundo, bago gumawa ng unang kahilingan. Kapag ang manggagawa ay abala pa, subukang muli sa loob ng 3 segundo.

Bagay ng solusyon ng gawain

Katangian Uri Layunin
gRecaptchaResponse String Ang string ng token na kinakailangan para sa pakikipag-ugnayan sa form sa pagsumite ng puntiryang website.

Halimbawa ng tugon

JSON na walang mga error
     {
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}