Trang chủ Tài liệu Hướng dẫn Đăng nhập
Menu tài liệu

generateCoupons: tạo phiếu giảm giá cho giá trị và số lượng xác định

Phương thức này chỉ khả dụng cho đại lý của chúng tôi. Để trở thành đại lý, hãy đăng ký trang web của bạn tại Trung tâm đại lý.

Phương thức tạo ra một hoặc nhiều phiếu giảm giá cho số tiền xác định.

Địa chỉ: https://api.anti-captcha.com/generateCoupons
Phương thức: POST
Content-type: application-json

Thuộc tính yêu cầu

Thuộc tính Loại Bắt buộc Mục đích
clientKey Chuỗi
count Số nguyên Số lượng phiếu giảm giá muốn tạo.
amount Double Số tiền tính bằng USD cho mỗi phiếu giảm giá.
purchaseLink Chuỗi Địa chỉ web nơi khách hàng có thể mua phiếu giảm giá này.
isVerifiedOnly Boolean Không Chỉ tạo phiếu giảm giá cho những khách hàng đã xác minh có thể kích hoạt.

Ví dụ về yêu cầu

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "count":2,
  "amount":10,
  "purchaseLink":"https://myshop.com/anticaptcha_coupons/coupon10bucks"
}' https://api.anti-captcha.com/generateCoupons
    


Cấu trúc phản hồi

Thuộc tính Loại Mục đích
errorId Số nguyên Mã định danh lỗi.
0 - không có lỗi, thao tác hoàn tất thành công.
>1 - mã định danh lỗi. Mã lỗi và mô tả ngắn gọn được chuyển trong các thuộc tính errorCodeerrorDescription.
errorCode Chuỗi
errorDescription Chuỗi Mô tả ngắn gọn về lỗi
coupons Dãy Danh sách các phiếu giảm giá đã tạo.

Ví dụ về phản hồi

JSON không lỗi
     {
  "errorId":0,
  "coupons":["CBKL-FP9Q-9MDV-L4NC-VWEF","DYRY-ESR8-YND3-G7D3-TS3T"]
}
    
JSON có lỗi
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}