Loại tác vụ được hỗ trợ
Phương thức API
Bài viết
Hướng dẫn
GitHub
Tutorial pages

generateCoupons: tạo phiếu giảm giá cho giá trị và số lượng xác định

Phương thức này chỉ khả dụng cho đại lý của chúng tôi. Để trở thành đại lý, hãy đăng ký trang web của bạn tại Trung tâm đại lý.

Phương thức tạo ra một hoặc nhiều phiếu giảm giá cho số tiền xác định.

Địa chỉ: https://api.anti-captcha.com/generateCoupons
Phương thức: POST
Content-type: application-json

Thuộc tính yêu cầu

Thuộc tínhLoạiBắt buộcMục đích
clientKeyChuỗi
countSố nguyênSố lượng phiếu giảm giá muốn tạo.
amountDoubleSố tiền tính bằng USD cho mỗi phiếu giảm giá.
purchaseLinkChuỗiĐịa chỉ web nơi khách hàng có thể mua phiếu giảm giá này.
isVerifiedOnlyBooleanKhôngChỉ tạo phiếu giảm giá cho những khách hàng đã xác minh có thể kích hoạt.

Ví dụ về yêu cầu

curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "count":2,
  "amount":10,
  "purchaseLink":"https://myshop.com/anticaptcha_coupons/coupon10bucks"
}' https://api.anti-captcha.com/generateCoupons


Cấu trúc phản hồi

Thuộc tínhLoạiMục đích
errorIdSố nguyênMã định danh lỗi.
0 - không có lỗi, thao tác hoàn tất thành công.
>1 - mã định danh lỗi. Mã lỗi và mô tả ngắn gọn được chuyển trong các thuộc tính errorCodeerrorDescription.
errorCodeChuỗi
errorDescriptionChuỗiMô tả ngắn gọn về lỗi
couponsDãyDanh sách các phiếu giảm giá đã tạo.

Ví dụ về phản hồi

JSON không lỗi
JSON có lỗi
{
  "errorId":0,
  "coupons":["CBKL-FP9Q-9MDV-L4NC-VWEF","DYRY-ESR8-YND3-G7D3-TS3T"]
}