Trang chủ Tài liệu Hướng dẫn Đăng nhập
Tutorial pages

Hướng dẫn tự động hóa trình duyệt Anti Captcha

1. Bắt đầu từ đầu và gửi biểu mẫu với Recaptcha v2 bằng NodeJS.

2. Gửi biểu mẫu với Recaptcha v2 bằng hàm gọi lại.

3. Gửi biểu mẫu với Recaptcha v2 chứa mã bị xáo trộn và hàm gọi lại ẩn danh.

4. Tìm hiểu cách sử dụng các điểm ngắt trong Chrome để tìm các thông số API cho FunCaptcha và Geetest

5. Tìm hiểu cách gửi biểu mẫu với hình ảnh xác thực bằng Python

6. Bỏ qua Recaptcha V3 với NodeJS và Puppeteer