Tutorial pages

Hướng dẫn tự động hóa trình duyệt Anti Captcha

1. Bắt đầu từ đầu và gửi biểu mẫu với Recaptcha v2 bằng NodeJS.

 • Thiết lập NodeJS và Webstorm IDE trong hệ điều hành Ubuntu mới cài đặt.
 • Cài đặt và nhập các mô-đun npm antaptchaofficial và puppeteer.
 • Bạn sẽ học cách gửi biểu mẫu này với Recaptcha bằng tập lệnh NodeJS.
 • Tìm hiểu cách viết tập lệnh puppeteer mở ra Chromium ở chế độ nền và điều hướng đến một trang.
 • Tìm hiểu cách chụp ảnh màn hình của một trang và lưu vào ổ đĩa.
 • Tìm hiểu cách điền vào các trường văn bản của biểu mẫu bằng bộ chọn CSS.
 • Tìm hiểu cách giải Recaptcha v2, điền textarea ẩn #g-recaptcha-response và gửi biểu mẫu.
 • Lưu ý về việc mở rộng kiến thức bạn có về Javascript ES6 và NodeJS.
Source code
Cần có phiên tài khoản đang hoạt động và số dư tối thiểu $5 để xem video này

2. Gửi biểu mẫu với Recaptcha v2 bằng hàm gọi lại.

 • Bạn sẽ học cách gửi biểu mẫu này với Recaptcha bằng tập lệnh NodeJS.
 • Tìm hiểu sự khác biệt giữa textarea ẩn và phương pháp gọi lại.
 • Tìm hiểu cách tìm kiếm đúng lệnh gọi javascript 'grecaptcha.render'.
Cần có phiên tài khoản đang hoạt động và số dư tối thiểu $5 để xem video này

3. Gửi biểu mẫu với Recaptcha v2 chứa mã bị xáo trộn và hàm gọi lại ẩn danh.

 • Bạn sẽ học cách gửi biểu mẫu này với Recaptcha bằng tập lệnh NodeJS.
 • Tìm hiểu cách gỡ lỗi mã javascript bị xáo trộn.
 • Tìm hiểu cách trích xuất và sử dụng phần thân hàm ẩn danh.
 • Hiểu về phạm vi truy cập javascript.
 • Tìm hiểu cách chèn mã javascript vào biểu mẫu.
 • Tìm hiểu cách cung cấp tệp tĩnh từ máy chủ cục bộ bằng NodeJS.