Tutorial pages

Hướng dẫn tự động hóa trình duyệt Anti Captcha

Bắt đầu từ đầu và gửi biểu mẫu với Recaptcha v2 bằng NodeJS.

1. Bắt đầu từ đầu và gửi biểu mẫu với Recaptcha v2 bằng NodeJS.

Gửi biểu mẫu với Recaptcha v2 bằng hàm gọi lại.

2. Gửi biểu mẫu với Recaptcha v2 bằng hàm gọi lại.

Gửi biểu mẫu với Recaptcha v2 chứa mã bị xáo trộn và hàm gọi lại ẩn danh.

3. Gửi biểu mẫu với Recaptcha v2 chứa mã bị xáo trộn và hàm gọi lại ẩn danh.

Tìm hiểu cách sử dụng các điểm ngắt trong Chrome để tìm các thông số API cho FunCaptcha và Geetest

4. Tìm hiểu cách sử dụng các điểm ngắt trong Chrome để tìm các thông số API cho FunCaptcha và Geetest

Tìm hiểu cách gửi biểu mẫu với hình ảnh xác thực bằng Python

5. Tìm hiểu cách gửi biểu mẫu với hình ảnh xác thực bằng Python

Bỏ qua Recaptcha V3 với NodeJS và Puppeteer

6. Bỏ qua Recaptcha V3 với NodeJS và Puppeteer

Bỏ qua mọi captcha với các mẫu AntiGate

6. Bỏ qua mọi captcha với các mẫu AntiGate