Menu

Hướng dẫn tự động hóa trình duyệt Anti Captcha

Bắt đầu từ đầu và gửi biểu mẫu có Recaptcha v2 bằng NodeJS.

1. Bắt đầu từ đầu và gửi biểu mẫu có Recaptcha v2 bằng NodeJS.

Gửi biểu mẫu có Recaptcha v2 bằng hàm gọi lại.

2. Gửi biểu mẫu có Recaptcha v2 bằng hàm gọi lại.

Gửi biểu mẫu có Recaptcha v2 bằng mã đã xáo trộn và hàm gọi lại ẩn danh.

3. Gửi biểu mẫu có Recaptcha v2 bằng mã đã xáo trộn và hàm gọi lại ẩn danh.

Tìm hiểu cách sử dụng điểm ngắt trong Chrome để tìm các tham số API cho FunCaptcha và Geetest

4. Tìm hiểu cách sử dụng điểm ngắt trong Chrome để tìm các tham số API cho FunCaptcha và Geetest

Tìm hiểu cách gửi biểu mẫu có captcha hình ảnh bằng Python

5. Tìm hiểu cách gửi biểu mẫu có captcha hình ảnh bằng Python

Bỏ qua Recaptcha V3 bằng NodeJS và Puppeteer

6. Bỏ qua Recaptcha V3 bằng NodeJS và Puppeteer

Bỏ qua mọi captcha với các mẫu AntiGate

6. Bỏ qua mọi captcha với các mẫu AntiGate