Menu

Bỏ qua mọi captcha với các mẫu AntiGate


Những nội dung bạn sẽ tìm hiểu

  • Cách đăng ký tài khoản trong giả lập mạng xã hội này, bao gồm bỏ qua mọi captcha và nhập mã xác nhận từ email.
  • Cách tạo mẫu AntiGate từ đầu.
  • Cách thử nghiệm mẫu của bạn.
  • Cách yêu cầu nhân viên thật sự chạy mẫu của bạn.
  • Những nhiệm vụ nhân viên cần thực hiện.

Github

https://github.com/anti-captcha/solving-captcha-concepts/blob/master/tutorial7.js