Loại tác vụ được hỗ trợ
Phương thức API
Bài viết
Hướng dẫn
GitHub
Tutorial pages

Tài liệu anti-captcha

Loại tác vụ được hỗ trợPhương thức API

createTask: tạo một tác vụ và nhận ID tác vụ
getTaskResult: kéo một kết quả tác vụ theo ID
getBalance: truy vấn số dư còn lại trong tài khoản bạn
getQueueStats: truy xuất số liệu thống kê dung lượng theo thời gian thực
reportIncorrectRecaptcha: báo cáo một mã thông báo Recaptcha không thành công
reportCorrectRecaptcha: báo cáo một mã thông báo Recaptcha được chấp nhận
reportIncorrectImageCaptcha: báo cáo lời giải captcha hình ảnh bằng văn bản
reportIncorrectHcaptcha: báo cáo mã thông báo Hcaptcha không thành công
pushAntiGateVariable: gửi một giá trị biến cho tác vụ AntGate
getSpendingStats: truy xuất số liệu thống kê chi tiêu của tài khoản
test: gỡ lỗi yêu cầu JSON POST bằng phương thức này


API cho đối tác và đại lý

getAppStats: truy xuất số liệu thống kê xem ứng dụng của bạn hoạt động như thế nào trong Anti-Captcha
sendFunds: chuyển tiền từ tài khoản của bạn đến một tài khoản khác
generateCoupons: tạo phiếu giảm giá cho một số tiền xác định
getResellerData: truy xuất danh sách phiếu giảm giá và số dư tài khoản của đại lý


Bài viết