Trang chủ Tài liệu Hướng dẫn Đăng nhập
Tutorial pages

Bỏ qua Recaptcha trên biểu mẫu có lệnh gọi lại. Hướng dẫn 2.


Những gì bạn sẽ học

 • Bạn sẽ học cách gửi biểu mẫu đây bằng Recaptcha với tập lệnh NodeJS.
 • Tìm hiểu sự khác biệt giữa textarea ẩn và phương pháp gọi lại.
 • Tìm hiểu cách tìm kiếm đúng lệnh gọi javascript 'grecaptcha.render'.
Source code

Video này nêu bật sự khác biệt trong cách tiếp cận so với hướng dẫn Trước. Thay vì dán mã thông báo phản hồi g vào vùng văn bản của biểu mẫu, chúng tôi gọi hàm "checkCaptcha" có thể được tìm thấy trong mã nguồn trang.

Javascript
     console.log('setting recaptcha g-response ...');
//await tab.$eval('#g-recaptcha-response', (element, token) => {
// element.value = token;
//}, token);

await tab.evaluate((token) => {
 checkCaptcha(token);
}, token);
    

Cũng không cần phải nhấn bất kỳ nút gửi nào, vì quá trình gửi diễn ra tự động sau khi Recaptcha được giải quyết.

Javascript
     //comment out or remove it
//console.log('submitting form .. ');
//await Promise.all([
// tab.click('#contentbox > form > div > div.tac.padding20px > button'),
// tab.waitForNavigation({ waitUntil: "networkidle0" })
//]);
    

Trong hướng dẫn tiếp theo, bạn sẽ tìm hiểu cách bỏ qua một biểu mẫu với Recaptcha trong đó hàm gọi lại không bị tách khỏi lệnh gọi gresponse.render và nội dung của nó được mã hóa.