Menu

Bỏ qua Recaptcha trên biểu mẫu bằng hàm gọi lại. Hướng dẫn 2.


Những nội dung bạn sẽ tìm hiểu

  • Bạn sẽ tìm hiểu cách gửi biểu mẫu này có Recaptcha bằng tập lệnh NodeJS.
  • Tìm hiểu sự khác biệt giữa hộp văn bản ẩn và phương thức gọi lại.
  • Tìm hiểu cách tìm kiếm đúng lệnh gọi 'grecaptcha.render' trong javascript.
Source code

Video này nhấn mạnh sự khác biệt về phương pháp tiếp cận từ hướng dẫn trước. Thay vì dán mã thông báo g-response vào hộp văn bản của biểu mẫu, chúng tôi sẽ gọi hàm "checkCaptcha" có thể tìm thấy trong mã nguồn của trang.

console.log('setting recaptcha g-response ...');
await tab.evaluate((token) => {
  checkCaptcha(token);
}, token);

Bạn cũng không cần phải nhấn bất kỳ nút gửi nào vì quá trình gửi sẽ tự động diễn ra sau khi giải Recaptcha.

console.log('submitting form .. ');
await Promise.all([
  tab.click('#contentbox > form > div > div.tac.padding20px > button'),
  tab.waitForNavigation({ waitUntil: "networkidle0" })
]);

Trong hướng dẫn tiếp theo, bạn sẽ tìm hiểu về cách bỏ qua một biểu mẫu có Recaptcha, trong đó, hàm gọi lại sẽ đi kèm với lệnh gọi gresponse.render và nội dung của hàm cũng đã được mã hóa.

Github

https://github.com/anti-captcha/solving-captcha-concepts/blob/master/tutorial2.js