Tutorial pages

Tìm hiểu cách sử dụng các điểm ngắt trong Chrome để tìm các thông số API cho FunCaptcha và Geetest


Những gì bạn sẽ học

  • Tìm hiểu cách tìm lệnh gọi "new FunCaptcha" để khởi chạy tiện ích hình ảnh xác thực Arkoselabs
  • Tìm hiểu cách tìm lệnh gọi "initGeetest" và "initGeetest4" cho hình ảnh xác thực Geetest tiếng Trung phiên bản 3 và 4.