Tutorial pages

Bỏ qua Recaptcha với chức năng gọi lại ẩn danh. Hướng dẫn 3.


Những gì bạn sẽ học

  • Bạn sẽ học cách gửi biểu mẫu đây bằng Recaptcha với tập lệnh NodeJS.
  • Tìm hiểu cách gỡ lỗi mã javascript bị xáo trộn.
  • Tìm hiểu cách trích xuất và sử dụng phần thân hàm ẩn danh.
  • Hiểu về phạm vi truy cập javascript.
  • Tìm hiểu cách chèn mã javascript vào biểu mẫu.
  • Tìm hiểu cách cung cấp tệp tĩnh từ máy chủ cục bộ bằng NodeJS.

Github

https://github.com/anti-captcha/solving-captcha-concepts/src/branch/master/tutorial3.js