ประเภทงานที่รองรับ
เมธอด API
บทความ
บทช่วยสอน
GitHub icon
GitHub
Tutorial pages

getBalance: เรียกดูยอดเงินในบัญชี

เรียกดูยอดคงเหลือในบัญชีด้วยรหัสบัญชี โปรดอย่าเรียกเมธอดนี้บ่อยเกินหนึ่งครั้งใน 30 วินาทีและใช้ค่าแคชหน่วยความจำ/ดิสก์แทน

ที่อยู่: https://api.anti-captcha.com/getBalance
เมธอด: POST
Content-type: application-json

คุณสมบัติคำขอ

คุณสมบัติประเภทจำเป็นวัตถุประสงค์
clientKeyสตริงใช่

ตัวอย่างคำขอ

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
from anticaptchaofficial.recaptchav2proxyless import *

solver = recaptchaV2Proxyless() # or any other class
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY")
money_balance = solver.get_balance()
subscription_credits_balance = solver.get_credits_balance()


โครงสร้างการตอบกลับ

คุณสมบัติประเภทวัตถุประสงค์
errorIdจำนวนเต็มตัวระบุข้อผิดพลาด
0 - ไม่มีข้อผิดพลาด การดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
>1 - ตัวระบุข้อผิดพลาด รหัสข้อผิดพลาดและคำอธิบายสั้นๆ อยู่ในคุณสมบัติ errorCode และ errorDescription
errorCodeสตริง
errorDescriptionสตริงคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับข้อผิดพลาด
balanceจำนวนจริงมูลค่ายอดคงเหลือในบัญชีในหน่วย USD
captchaCreditsจำนวนเต็ม

ตัวอย่างการตอบกลับ

JSON ที่ไม่มีข้อผิดพลาด
JSON ที่มีข้อผิดพลาด
{
    "errorId": 0,
    "balance": 12.3456,
    "captchaCredits": 85000
}