Menu

แก้ reCAPTCHA V3

อ็อบเจกต์งานประเภทนี้จำเป็นในการแก้ Google reCAPTCHA V3 บนคอมพิวเตอร์ของพนักงาน งานนี้ได้ดำเนินการโดยใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ของเราเองและ/หรือที่อยู่ IP ของพนักงาน

โปรดทราบว่า reCAPTCHA V2-invisible และ reCAPTCHA V3 แตกต่างกัน แม้จะมีลักษณะเหมือนกันและอาจทำให้เกิดความสับสน วิธีที่รวดเร็วในการระบุประเภทอย่างถูกต้องคือ ลองแก้ V2-invisible และ V3 ด้วย API ของเรา โดยแบบหนึ่งจะมีข้อผิดพลาดและอีกแบบไม่มีข้อผิดพลาด

เราทดสอบพนักงานของเราเพื่อหา "คะแนน" reCAPTCHA และจัดพนักงานออกเป็น 3 กลุ่ม (คิว) ได้แก่ 0.3, 0.7 และ 0.9 แต่ละกลุ่มอาจมีราคาที่แตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากจำนวนพนักงานที่ว่าง โดยการส่งผ่านคุณสมบัติ "minScore" คุณจะกำหนดคิวงานของคุณ พนักงานที่มีอยู่ส่วนใหญ่ของเรามีคะแนน 0.3 และส่วนน้อยมีคะแนน 0.9

Recaptcha v3 example
ตัวอย่างของ reCAPTCHA v3 โดยปกติจะมีตราโลโก้อยู่ที่มุมขวาล่างของหน้า แต่เจ้าของเว็บไซต์สามารถลบโลโก้ออกได้ง่ายด้วย JavaScript

อ็อบเจ็กต์งาน

คุณสมบัติประเภทจำเป็นวัตถุประสงค์
typeสตริงใช่RecaptchaV3TaskProxyless
websiteURLสตริงใช่ที่อยู่ของหน้าเว็บเป้าหมาย สามารถอยู่ที่ใดก็ได้ในเว็บไซต์ แม้ในพื้นที่สมาชิก พนักงานของเราไม่ได้ไปยังที่นั่น แต่จะจำลองการเข้าชมแทน
websiteKeyสตริงใช่คีย์เว็บไซต์ reCAPTCHA เรียนรู้วิธีค้นหาในบทความนี้
minScoreจำนวนจริงใช่กรองพนักงานด้วยคะแนนที่ต้องการ สามารถตั้งค่าเป็นค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้
0.3
0.7
0.9
pageActionสตริงไม่
ค่า "action" ของ reCAPTCHA เจ้าของเว็บไซต์ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อกำหนดสิ่งที่ผู้ใช้กำลังทำบนเพจ ตัวอย่าง:

grecaptcha.execute('site_key', {action:'login_test'})
isEnterpriseบูลีนไม่ตั้งค่าสถานะนี้เป็น "true" หากคุณต้องการให้ V3 นี้แก้ด้วย Enterprise API ค่าเริ่มต้นเป็น "false" และ reCAPTCHA ได้รับการแก้ด้วย non-enterprise API สามารถกำหนดได้โดยการเรียกใช้ JavaScript ดังตัวอย่างต่อไปนี้

grecaptcha.enterprise.execute('site_key', {..})
apiDomainสตริงไม่ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อส่งชื่อโดเมนที่ควรใช้สคริปต์ reCAPTCHA สามารถมีค่าได้เพียงหนึ่งในสองค่า นันคือ "www.google.com" หรือ "www.recaptcha.net" อย่าใช้พารามิเตอร์นี้เว้นแต่คุณจะเข้าใจว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่

ตัวอย่างคำขอ

Python
Javascript
Go
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.recaptchav3proxyless import *

solver = recaptchaV3Proxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("SITE_KEY")
solver.set_page_action("home_page")
solver.set_min_score(0.9)

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

g_response = solver.solve_and_return_solution()
if g_response != 0:
  print("g-response: "+g_response)
else:
  print("task finished with error "+solver.error_code)

อ็อบเจ็กต์โซลูชันงาน

คุณสมบัติประเภทวัตถุประสงค์
gRecaptchaResponseสตริงสตริงโทเค็นที่จำเป็นสำหรับการโต้ตอบกับการส่งแบบฟอร์มบนเว็บไซต์เป้าหมาย

ตัวอย่างการตอบกลับ

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}