Menu

รับพิกัดของวัตถุในรูปภาพ

โพสต์เนื้อหารูปภาพ แสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ และรับพิกัดของวัตถุที่กำหนดได้สูงสุด 6 ชุด คุณสามารถขอพิกัดจุดและพิกัดฉากได้ ขนาดรูปภาพสูงสุดด้านละ 500 พิกเซล รูปภาพที่มีขนาดใหญ่กว่านั้นจะถูกลดขนาดลงที่อินเทอร์เฟซของพนักงาน

Image-to-Coordinates captcha example, select objects on the picture
Image-to-Coordinates captcha example, draw a rectangle above objects
ตัวอย่างงาน "points" และ "rectangles"

อ็อบเจ็กต์งาน

คุณสมบัติประเภทจำเป็นวัตถุประสงค์
typeสตริงใช่ImageToCoordinatesTask
กำหนดประเภทของงาน
bodyสตริงใช่เนื้อหาไฟล์ที่เข้ารหัสแบบ base64 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่งเนื้อหาไฟล์โดยไม่มีตัวแบ่งบรรทัด อย่าใส่ 'data:image/png' หรือแท็กที่คล้ายกัน ให้ส่งเฉพาะ base64!
commentสตริงไม่ความคิดเห็นสำหรับงานเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น ตัวอย่าง: "Select objects in specified order" หรือ "select all cars"
modeสตริงไม่โหมดงานอาจเป็น "points" หรือ "rectangles" ค่าเริ่มต้นเป็น "points"
websiteURLสตริงไม่พารามิเตอร์ทางเลือกในการแยกแยะแหล่งที่มาของ Captcha แบบรูปภาพในสถิติการใช้จ่าย

ตัวอย่างคำขอ

Python
Javascript
Go
PHP
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.imagetocoordinates import *

solver = imagetocoordinates()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_KEY")
solver.set_mode("points")
solver.set_comment("Select objects in specified order")

coordinates = solver.solve_and_return_solution("coordinates.png")
if coordinates != 0:
  print("coordinates: ", coordinates)
else:
  print("task finished with error "+solver.error_code)

อ็อบเจ็กต์โซลูชันงาน

คุณสมบัติประเภทวัตถุประสงค์
coordinatesสตริงอาร์เรย์ของชุดพิกัด สำหรับโหมด "points" จะเป็นชุด (x,y) สำหรับ "rectangles" จะเป็น (x1,y1,x2,y2) โดยเริ่มจากซ้ายบนไปขวาล่าง พิกัดเริ่มต้นอยู่ที่มุมซ้ายบน

ตัวอย่างการตอบกลับ

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
   "coordinates":[
    [17,48,54,83],
    [76,93,140,164]
   ]
  },
  "cost":"0.000700",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}