Menu

reportCorrectRecaptcha: รายงานโทเค็น reCAPTCHA ที่แก้อย่างถูกต้อง

ใช้เมธอดนี้ร่วมกับ reportIncorrectRecaptcha สำหรับงาน Recaptcha V3 และ Recaptcha V2 Enterprise ของคุณ ขณะนี้รายงานสำหรับ reCAPTCHA V2 ได้รับการยอมรับ แต่สุดท้ายแล้วถูกเพิกเฉย คุณภาพ V2 ของเราอยู่ที่ประมาณ 99% และคุณไม่จำเป็นต้องสร้าง Whitelist สำหรับพนักงานที่ทำงานสำเร็จ

เบื้องหลังระบบจะเพิ่มพนักงานที่คุณรายงานไว้เข้าใน Whitelist และเมื่อมีการมอบหมายพนักงานชุดใหม่ให้แก้ Captcha ของคุณ ระบบจะทำการจับคู่ Whitelist นี้กับ Captcha ของคุณ หากพนักงานที่คุณรายงานไว้ออนไลน์และว่างอยู่ พนักงานนั้นจะได้รับการเลือกพิจารณาเป็นอันดับแรกเพื่อรับมอบหมายงานใหม่จากคุณ ระบบจะเก็บบันทึกนี้ไว้ 1 ชั่วโมง และอาจลบออกหากคุณส่งรายงาน reportIncorrectRecaptcha สำหรับงานที่พนักงานคนเดียวกันนี้เป็นผู้แก้
กล่าวโดยสรุปคือ reportCorrectRecaptcha จะเพิ่มพนักงานไว้ใน Whitelist ของคุณ ส่วน reportIncorrectRecaptcha จะลบพนักงานออกจากรายการนั้น

การรายงานโทเค็นที่แก้อย่างถูกต้องจะทำงานในปริมาณที่สังเกตได้โดยเริ่มจาก 10 งานต่อนาที เนื่องจากมีการโยกย้ายพนักงานจำนวนมากระหว่างคิวงานต่างๆ และสถานะไม่ว่าง/ว่างในขณะนั้น โดยมีปริมาณเช่น 1 งานต่อนาที คุณจะไม่สังเกตเห็นการปรับปรุงคุณภาพใดๆ

ต้องส่งรายงานภายใน 60 วินาที หลังจากงานเสร็จ หากคุณส่งรายงานในภายหลัง API จะส่งคืนข้อผิดพลาด ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID อนุญาตให้ส่งรายงานได้งานละ 1 ครั้งเท่านั้น

ที่อยู่: https://api.anti-captcha.com/reportCorrectRecaptcha
เมธอด POST
Content-type: application-json

คุณสมบัติคำขอ

คุณสมบัติประเภทจำเป็นวัตถุประสงค์
clientKeyสตริงใช่
taskIdจำนวนเต็มใช่

ตัวอย่างคำขอ

curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/reportCorrectRecaptcha


โครงสร้างการตอบกลับ

คุณสมบัติประเภทวัตถุประสงค์
errorIdจำนวนเต็มตัวระบุข้อผิดพลาด
0 - ไม่มีข้อผิดพลาด การดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
>0 - ตัวระบุข้อผิดพลาด รหัสข้อผิดพลาดและคำอธิบายสั้นๆ อยู่ในคุณสมบัติ errorCode และ errorDescription
errorCodeสตริง
errorDescriptionสตริงคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับข้อผิดพลาด
statusสตริงผลการดำเนินการ คุณจะได้รับรหัสข้อผิดพลาดหรือสถานะ="success" เมื่อการร้องเรียนได้รับการยอมรับ

ตัวอย่างการตอบกลับ

JSON ที่ไม่มีข้อผิดพลาด
JSON ที่มีข้อผิดพลาด
{
  "errorId":0,
  "status":"success"
}