Home Dokumentasyon Mga tutorial Mag-Sign In
Mga suportadong uri ng gawain
Mga metodong API
Mga artikulo
Mga tutorial
GitHub
Menu ng dokumentasyon

createTask: gumawa ng gawaing captcha

Adres: https://api.anti-captcha.com/createTask
Metodo: POST
Content-type: application-json

Mga katangian ng kahilingan

Katangian Uri Kinakailangan Layunin
clientKey String Oo
task Bagay Oo
softId Integer Hindi
languagePool String Hindi Tinatalaga ang wika ng pool ng mga manggagawa. Angkop lamang para sa mga imaheng captcha. Sa kasalukuyan ang mga sumusunod na mga pool ng wika ang abeylabol:

en (default): Wikang ingles na pila
rn: grupo ng mga bansang: Russia, Ukraine, Belarus, Kazakhstan
callbackUrl String Hindi

Halimbawa ng kahilingan

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "task":
    {
      "type":"RecaptchaV2TaskProxyless",
      "websiteURL":"http://makeawebsitehub.com/recaptcha/test.php",
      "websiteKey":"6LfI9IsUAAAAAKuvopU0hfY8pWADfR_mogXokIIZ"
    },
  "softId":0,
  "languagePool":"en"
}' https://api.anti-captcha.com/createTask
    


Istraktura ng tugon

Katangian Uri Layunin
errorId Integer Tagatukoy ng error.
0 - walang mga error, ang operasyon ay nakumpleto nang matagumpay.
>1 - tagatukoy ng error. Error code at maikling deskripsiyon ay nailipat sa errorCode at errorDescription na mga katangian.
errorCode String
errorDescription String Maikling deskripsiyon ng error
taskId Integer

Halimbawa ng tugon

JSON na walang mga error
     {
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}
    
JSON na may error
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}