Menu

reportCorrectRecaptcha: iulat ang mga tamang nalutas na token ng Recaptcha

Gamitin ang metodong ito kasama ng reportIncorrectRecaptcha para sa iyong Recaptcha V3 at Recaptcha V2 Enterprise na mga gawain. Mga ulat para sa Recaptcha V2 ay kasalukuyang tinatanggap ngunit kalaunan ay hindi papansinin. Ang kalidad para sa V2 ay halos 99% at hindi mo kailangang gumawa ng whitelist ng mga matagumpay na manggagawa.

Sa likod ng mga eksena ilalagay namin ang iniulat mong manggagawa sa aming whitelist, at sa susunod na ikot ng pagtatalaga ng mga manggagawa sa iyong captcha ang aming sistema ay itutugma itong white list sa iyong mga captcha. Kapag ang sinuman sa mga inulat na manggagawa ang online at nakatengga, siya ay ilalagay sa unahan ng pila para gawin ang asignatura para sa iyong bagong gawain. Ang sistema ay itatago ang rekord na ito para sa susunod na oras at maaaring alisin ito kapag pinadala mo ang reportIncorrectRecaptcha na kahilingan para sa gawain, na gagawin ng kaparehong manggagawa mula sa white list.
Sa madaling salita, nagdaragdag ang reportCorrectRecaptcha ng mga manggagawa sa iyong whitelist, inaalis sila ng reportIncorrectRecaptcha mula dito.

Ang pag-uulat ng wastong nalutas na mga token ay gumagana sa kapansin-pansing dami, simula sa 10 gawain kada minuto. Ito ay dahil sa mabigat na paglipat ng ating mga manggagawa sa pagitan ng iba't ibang pila ng gawain at ang kanilang kasalukuyang katayuang abala/idle. Sa dami ng tulad ng 1 gawain bawat minuto, hindi mo mapapansin ang anumang mga pagpapabuti sa kalidad.

Ang mga ulat ay dapat na ipadala sa loob ng 60 segundo pagkatapos makumpleto ang gawain. Kapag mamaya mo pa ipapadala ang ulat, ang API ay ibabalik ang ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID na error. Pinapayagan na magpadala ng isa lang na ulat kada gawain.

Adres: https://api.anti-captcha.com/reportCorrectRecaptcha
Metodo: POST
Content-type: application-json

Mga katangian ng kahilingan

KatangianUriKinakailanganLayunin
clientKeyStringOo
taskIdIntegerOo

Halimbawa ng kahilingan

curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/reportCorrectRecaptcha


Istraktura ng tugon

KatangianUriLayunin
errorIdIntegerError identifier.
0 - walang mga error, matagumpay na nakumpleto ang operasyon.
>0 - identifier ng error. Ang error code at ang maikling paglalarawan nito ay magagamit sa errorCode at errorDescription na mga katangian.
errorCodeString
errorDescriptionStringMaikling deskripsiyon ng error
statusString
Ang resulta ng operasyon. Makakatanggap ka ng error code o status="success" kapag tinanggap ang reklamo.

Halimbawa ng tugon

JSON na walang mga error
JSON na may error
{
  "errorId":0,
  "status":"success"
}