Menu

reportCorrectRecaptcha: iulat ang mga tamang nalutas na token ng Recaptcha

Gamitin ang metodong ito kasama ng reportIncorrectRecaptcha para sa iyong Recaptcha V3 at Recaptcha V2 Enterprise na mga gawain. Ang mga ulat para sa Recaptcha V2 ay kasalukuyang tinatanggap ngunit kalaunan ay hindi papansinin. Ang aming kalidad sa V2 ay halos 99% at hindi mo kailangang gumawa ng whitelist ng mga matagumpay na manggagawa.

Sa likod ng mga eksena, ilalagay namin ang iniulat mong manggagawa sa isang whitelist, at sa susunod na pagtatalaga ng mga manggagawa sa iyong mga captcha, ang aming sistema ay itutugma itong whitelist sa iyong mga captcha. Kapag ang sinuman sa mga naiulat na manggagawa ang online at nakatengga, sila ay ilalagay sa unahan ng pila para gawin ang iyong bagong gawain. Ang sistema ay itatago ang rekord na ito para sa susunod na oras at maaaring alisin ito kapag ipinadala mo ang reportIncorrectRecaptcha na kahilingan para sa gawain, na gagawin ng kaparehong manggagawa na naka-whitelist.
Sa madaling salita, nagdaragdag ang reportCorrectRecaptcha ng mga manggagawa sa iyong whitelist, inaalis naman sila ng reportIncorrectRecaptcha rito.

Ang pag-uulat ng wastong nalutas na mga token ay gumagana sa kapansin-pansing dami, simula sa 10 gawain kada minuto. Ito ay dahil sa mabigat na paglipat ng aming mga manggagawa sa pagitan ng iba't ibang pila ng mga gawain at ang kanilang kasalukuyang abala/idle na status. Kung ang dami ay tulad ng 1 gawain bawat minuto, hindi mo mapapansin ang anumang pagpapabuti sa kalidad.

Ang mga ulat ay dapat na ipadala sa loob ng 60 segundo pagkatapos makumpleto ang gawain. Kapag mamaya mo pa ipapadala ang ulat, ang API ay ibabalik ang ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID na error. Isang ulat lamang kada gawain ang maaaring ipadala.

Adres: https://api.anti-captcha.com/reportCorrectRecaptcha
Metodo: POST
Content-type: application-json

Mga katangian ng kahilingan

KatangianUriKinakailanganLayunin
clientKeyStringOo
taskIdIntegerOo

Halimbawa ng kahilingan

curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/reportCorrectRecaptcha


Istraktura ng tugon

KatangianUriLayunin
errorIdIntegerTagatukoy ng error.
0 - walang mga error, ang operasyon ay nakumpleto nang matagumpay.
>0 - tagatukoy ng error. Ang error code at maikling deskripsiyon nito ay makikita sa errorCode at mga katangian nito sa errorDescription.
errorCodeString
errorDescriptionStringMaikling deskripsiyon ng error
statusStringAng resulta ng operasyon. Maaaring makatanggap ka ng error code o status="success" kapag tinanggap ang iyong reklamo.

Halimbawa ng tugon

JSON na walang mga error
JSON na may error
{
  "errorId":0,
  "status":"success"
}