Mga suportadong uri ng gawain
Mga metodong API
Mga artikulo
Mga tutorial
GitHub
Tutorial pages

reportCorrectRecaptcha: iulat ang mga tamang nalutas na token ng Recaptcha

Gamitin ang metodong ito kasama ng reportIncorrectRecaptcha para sa iyong Recaptcha V3 at Recaptcha V2 Enterprise na mga gawain. Mga ulat para sa Recaptcha V2 ay kasalukuyang tinatanggap ngunit kalaunan ay hindi papansinin. Ang kalidad para sa V2 ay halos 99% at hindi mo kailangang gumawa ng whitelist ng mga matagumpay na manggagawa.

Sa likod ng mga eksena ilalagay namin ang iniulat mong manggagawa sa aming whitelist, at sa susunod na ikot ng pagtatalaga ng mga manggagawa sa iyong captcha ang aming sistema ay itutugma itong white list sa iyong mga captcha. Kapag ang sinuman sa mga inulat na manggagawa ang online at nakatengga, siya ay ilalagay sa unahan ng pila para gawin ang asignatura para sa iyong bagong gawain. Ang sistema ay itatago ang rekord na ito para sa susunod na oras at maaaring alisin ito kapag pinadala mo ang reportIncorrectRecaptcha na kahilingan para sa gawain, na gagawin ng kaparehong manggagawa mula sa white list.
Sa madaling sabi, pag-ulat ngTamangRecaptcha idinadagdag ang mga manggagawa sa iyong whitelist, pag-ulat ngMalingRecaptcha inaalis ang mga ito.

Pag-uulat ng mga tamang nalutas na token ay gagana sa kapansin-pansing dami, mula sa 10 mga gawain kada minuto. Dahil sa madamihang paglipat ng aming mga manggagawa sa pagitan ng mga magkakaibang pila ng gawain at ang kanilang kasalukuyang abala/nakatengga na status. Sa mga dami na gaya ng 1 gawain kada minuto hindi mo mapapansin ang kahit na anong pagpapabuti ng kalidad.

Ang mga ulat ay dapat na ipadala sa loob ng 60 segundo pagkatapos makumpleto ang gawain. Kapag mamaya mo pa ipapadala ang ulat, ang API ay ibabalik ang ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID na error. Pinapayagan na magpadala ng isa lang na ulat kada gawain.

Adres: https://api.anti-captcha.com/reportCorrectRecaptcha
Metodo: POST
Content-type: application-json

Mga katangian ng kahilingan

KatangianUriKinakailanganLayunin
clientKeyStringOo
taskIdIntegerOo

Halimbawa ng kahilingan

curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/reportCorrectRecaptcha


Istraktura ng tugon

KatangianUriLayunin
errorIdIntegerTagatukoy ng error.
0 - walang mga error, ang operasyon ay nakumpleto nang matagumpay.
>1 - tagatukoy ng error. Error code at maikling deskripsiyon ay nailipat sa errorCode at errorDescription na mga katangian.
errorCodeString
errorDescriptionStringMaikling deskripsiyon ng error
statusString
Resulta ng operasyon. Ikaw ay maaaring makatanggap ng error code o status="tagumpay" kapag ang reklamo ay tinanggap.

Halimbawa ng tugon

JSON na walang mga error
JSON na may error
{
  "errorId":0,
  "status":"success"
}