Menu

Lutasin ang Google Enterprise V3

Dahil ang V3 Enterprise ay halos pareho lamang sa V3 non-Enterprise, napagdesisyonan namin na ilungsad ang suporta rito sa loob ng karaniwang mga gawaing V3.

Mga pagkakaiba sa pagitan ng V3 Enterprise at V3 non-Enterprise:

 • ang code ng wideget ay ni-load sa pamamagitan ng "enterprise.js" (vs "api.js")
 • ang pagkuha ng marka ng gumagamit ay ginawa gamit ang "grecaptcha.enterprise.execute" na tawag (vs "grecaptcha.execute")

Kaya para mamarkahan ang iyong Enterprise V3 na gawain, kailangan mo lang na idagdag ang flag na "isEnterprise": tama sa iyong non-Enterprise V3 na payload.

Halimbawa ng kahilingan

Python
Javascript
Go
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.recaptchav3enterpriseproxyless import *

solver = recaptchaV3EnterpriseProxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("SITE_KEY")
solver.set_page_action("home_page")
solver.set_min_score(0.9)

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

g_response = solver.solve_and_return_solution()
if g_response != 0:
  print("g-response: "+g_response)
else:
  print("task finished with error "+solver.error_code)

Bagay ng solusyon ng gawain

KatangianUriLayunin
gRecaptchaResponseStringAng string ng token na kinakailangan para sa pakikipag-ugnayan sa form sa pagsumite ng puntiryang website.

Halimbawa ng tugon

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}