Menu ng dokumentasyon

GeeTestTaskProxyless: lutasin ang captcha mula sa geetest.com ng walang proxy

Ang ganitong uri ng gawain ay naglulutas ng GeeTest na captcha sa mga browser ng aming mga manggagawa. Ang iyong app ay sinusumite ang adres ng website, susi ng gt, susi ng pag-hamon at pagkatapos makumpleto ang gawain makatatanggap ng solusyon na may 3 token.

Ang lahat ay pareho sa GeeTestTask, maliban sa hindi namin kinakailangan ang proxy at nilulutas namin ito mula sa aming mga IP address.

Mga halimbawa

Bagay ng gawain

Katangian Uri Kinakailangan Layunin
type String Oo GeeTestTaskProxyless
websiteURL String Oo Adres ng puntiryang web page. Maaaring mahanap saan man sa web site, kahit sa lugar ng miyembro. Ang aming mga manggagawa ay hindi maaaring pumunta doon, ngunit sa halip isi-simulate ang pagbisita.
gt String Oo Ang pampublikong susi ng domain, ay minsanang ina-update.
challenge String Oo Pagpapalit ng susi ng token. Siguraduhin na kumuha ng bago para sa bawat captcha, kung hindi ikaw ay sisingilin para sa error ng gawain.
geetestApiServerSubdomain String Hindi Opsiyonal na subdomain ng API. Maaaring kailangan para isa ibang mga implementasyon.
geetestGetLib String Hindi Kinakailangan para sa ibang mga implementasyon. Ipadala ang JSON na naka-encode sa string. Ang halaga ay maaaring matunton sa mga kagamitang developer ng browser. Maglagay ng breakpoint bago tawagin ang "initGeetest" na funsiyon.

Halimbawa ng kahilingan

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY_HERE",
  "task":
    {
      "type":"GeeTestTaskProxyless",
      "websiteURL":"http://mywebsite.com/geetest/test.php",
      "gt":"874703612e5cac182812a00e273aad0d",
      "challenge":"a559b82bca2c500101a1c8a4f4204742"
    }
}' https://api.anti-captcha.com/createTask
    
PHP
     <?php

//git clone git@github.com:AdminAnticaptcha/anticaptcha-php.git

include("anticaptcha.php");
include("geetestproxyless.php");

$api = new GeeTestProxyless();
$api->setVerboseMode(true);

//grabbing challenge key ... ";
$data = json_decode(file_get_contents("https://www.geetest.com/demo/gt/register-enIcon-official?t=1547634498036"), true);

echo "grabbed data:\n";
print_r($data);

if (!isset($data["gt"]) && !isset($data["challange"])) {
  echo "something went wrong, probably example was changed or network is inaccessible\n";
  exit;
}

$challenge =  $data["challenge"];
$gt     =  $data["gt"];

echo "setting gt=$gt, challenge=$challenge\n";
$api->setWebsiteURL("https://www.geetest.com/en/");
$api->setGTKey($gt);
$api->setChallenge($challenge);

//optional API subdomain, make sure you understand what to set here
$api->setAPISubdomain("optional.subdomain.api.geetest.com");

//read the docs about this optional parameter
$api->setGeetestLib("{\"customlibs\":\"url-to-lib.js\"}");

//your anti-captcha.com account key
$api->setKey("YOUR_API_KEY_HERE");


//create task in API
if (!$api->createTask()) {
  $api->debout("API v2 send failed - ".$api->getErrorMessage(), "red");
  return false;
}

$taskId = $api->getTaskId();

//wait in a loop for max 300 seconds till task is solved
if (!$api->waitForResult(300)) {
  echo "could not solve captcha\n";
  echo $api->getErrorMessage()."\n";
} else {

  echo "your geetest tokens:\n";
  print_r($api->getTaskSolution());

}
    
Python
     #pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.geetestproxyless import *

solver = geetestProxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://address.com")
solver.set_gt_key("CONSTANT_GT_KEY")
solver.set_challenge_key("VARIABLE_CHALLENGE_KEY")

# optional API subdomain, make sure you understand what to set here
# solver.set_js_api_domain("custom-domain.geetest.com")

# getLib payload, see documentation for explanation of this
# solver.set_geetest_lib("{\"customlibs\":\"url-to-lib.js\"}")

token = solver.solve_and_return_solution()
if token != 0:
  print "result tokens: "
  print token
else:
  print "task finished with error "+solver.error_code
    
NodeJS
     //npm -i @antiadmin/anticaptchaofficial
//https://github.com/AdminAnticaptcha/anticaptcha-npm

const ac = require("@antiadmin/anticaptchaofficial");

ac.setAPIKey('YOUR_API_KEY_HERE');
ac.solveGeeTestProxyless('http://DOMAIN.COM',
  'GT',
  'CHALLENGE',
  'API_SUBDOMAIN',
  'GET_LIB')
  .then(result => {
    console.log('result: ');
    console.log(result);
  })
  .catch(error => console.log('test received error '+error));
   
C#
     //git clone https://github.com/AdminAnticaptcha/anticaptcha-csharp

using System;
using Anticaptcha_example.Api;
using Anticaptcha_example.Helper;
using Newtonsoft.Json.Linq;

namespace Anticaptcha_example
{
  internal class Program
  {
    private static void Main() {

      DebugHelper.VerboseMode = true;

      var api = new GeeTestProxyless()
      {
        ClientKey = "YOUR_API_KEY_HERE",
        WebsiteUrl = new Uri("http://www.supremenewyork.com"),
        WebsiteKey = "b6e21f90a91a3c2d4a31fe84e10d0442",
        WebsiteChallenge = "169acd4a58f2c99770322dfa5270c221"
      };

      if (!api.CreateTask())
        DebugHelper.Out("API v2 send failed. " + api.ErrorMessage, DebugHelper.Type.Error);
      else if (!api.WaitForResult())
        DebugHelper.Out("Could not solve the captcha.", DebugHelper.Type.Error);
      else
      {
        DebugHelper.Out("Result CHALLENGE: " + api.GetTaskSolution().Challenge, DebugHelper.Type.Success);
        DebugHelper.Out("Result SECCODE: " + api.GetTaskSolution().Seccode, DebugHelper.Type.Success);
        DebugHelper.Out("Result VALIDATE: " + api.GetTaskSolution().Validate, DebugHelper.Type.Success);
      }

    }
  }
}

    
Java
     //git clone git@github.com:AdminAnticaptcha/anticaptcha-java.git

package com.anti_captcha;

import com.anti_captcha.Api.GeeTestProxyless;
import com.anti_captcha.Helper.DebugHelper;

import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;

import java.net.MalformedURLException;
import java.net.URL;
import java.util.Iterator;
import java.util.concurrent.ThreadLocalRandom;

public class Main {

  public static void main(String[] args) throws InterruptedException, MalformedURLException, JSONException {
    DebugHelper.setVerboseMode(true);

    GeeTestProxyless api = new GeeTestProxyless();
    api.setClientKey("YOUR_API_KEY_HERE");
    api.setWebsiteUrl(new URL("http://biletmaster.com/"));
    api.setWebsiteKey("be33de396f8d04030f6eca8fbd225071");
    api.setWebsiteChallenge("grabbed_one_time_challenge_32bytes");

    //optional API subdomain, make sure you understand what to set here
    //api.setGeetestApiServerSubdomain("optional.subdomain.api.geetest.com");

    //read the docs about this optional parameter
    //api.setGeetestLib("{\"customlibs\":\"url-to-lib.js\"}");

    if (!api.createTask()) {
      DebugHelper.out(
          "API v2 send failed. " + api.getErrorMessage(),
          DebugHelper.Type.ERROR
      );
    } else if (!api.waitForResult()) {
      DebugHelper.out("Could not solve the captcha.", DebugHelper.Type.ERROR);
    } else {
      DebugHelper.out("Result CHALLENGE: " + api.getTaskSolution().getChallenge(), DebugHelper.Type.SUCCESS);
      DebugHelper.out("Result SECCODE: " + api.getTaskSolution().getSeccode(), DebugHelper.Type.SUCCESS);
      DebugHelper.out("Result VALIDATE: " + api.getTaskSolution().getValidate(), DebugHelper.Type.SUCCESS);
    }
  }

}

    

Halimbawa ng tugon

JSON na walang mga error
     {
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}
    
JSON na may error
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}
    

Kunin ang solusyon

Gamitin ang metodong getTaskResult para hilingin ang solusyon. Bigyan ang manggagawa ng ilang oras, gaya ng 5 segundo, bago gumawa ng unang kahilingan. Kapag ang manggagawa ay abala pa, subukang muli sa loob ng 3 segundo.

Bagay ng solusyon ng gawain

Katangian Uri Layunin
challenge String Hash string na kinakailangan para sa pakikipag-ugnayan sa form sa pagsumite sa puntiryang website.
validate String Hash string na kinakailangan din.
seccode String Isa pang kinakailangang hash string, wala kaming ideya kung bakit may 3 nito.

Halimbawa ng tugon

JSON na walang mga error
     {
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "challenge":"3c1c5153aa48011e92883aed820069f3hj",
    "validate":"47ad5a0a6eb98a95b2bcd9e9eecc8272",
    "seccode":"83fa4f2d23005fc91c3a015a1613f803|jordan"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}
    

Halimbawa ng paggamit ng token