Mga suportadong uri ng gawain
Mga metodong API
Mga artikulo
Mga tutorial
GitHub
Menu ng dokumentasyon

getAppStats: kunin ang estadistika ng aplikasyon

Ang metodong ito kinukuha ang arawang estadistika para sa iyong aplikasyon, na iyong nirehistro sa Sentro ng Developer. Ang estadistika ay abeylabol lamang sa may-ari ng aplikasyon. Kung sakaling ang maling metodo ng pag-access ay nagbabalik ng ERROR_ACCESS_DENIED.

Ang estadistika ay nasa parehong format na ginagamit sa AntiCaptcha para i-render ang mga JS na chart sa pamamagitan ng HighCharts na plugin. Maaari mong i-reformat ito sa paraang kailangan mo ang data para sa iyong mga representasyon.

Adres: https://api.anti-captcha.com/getAppStats
Metodo: POST
Content-type: application-json

Mga katangian ng kahilingan

Katangian Uri Kinakailangan Layunin
clientKey String Oo
softId Integer Oo ID ng iyong app mula sa Sentro ng mga Developer
mode String Hindi Uri ng estadistika:
mga error (default) : Data ng mga error
mga view : Mga view ng pahina ng app
mga download : Mga klik sa “download” na link
mga gumagamit : Dami ng mga gumagamit
pera : Pera na kinita

Halimbawa ng kahilingan

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "softId":123,
  "mode":"errors"
}' https://api.anti-captcha.com/getAppStats
    


Istraktura ng tugon

Katangian Uri Layunin
errorId Integer Tagatukoy ng error.
0 - walang mga error, ang operasyon ay nakumpleto nang matagumpay.
>1 - tagatukoy ng error. Error code at maikling deskripsiyon ay nailipat sa errorCode at errorDescription na mga katangian.
errorCode String
errorDescription String Maikling deskripsiyon ng error
chartData Array
Bagay na naglalaman ng pangalan ng data ng chart, arawang mga bilang, mga petsa at marami pang iba. Handang mai-render sa HighCharts.js
fromDate String Panimulang petsa ng ulat
toDate String Katapusang petsa ng ulat

Halimbawa ng tugon

JSON na walang mga error
     {
 "errorId":0,
 "chartData":[
  {
   "name":"Accepted (paid)",
   "data":[
    {
     "date":"25 January",
     "shortdate":"25 Jan",
     "y":134587,
     "beginstamp":1548374400,
     "endstamp":1548460799,
     "stamp":1548374400
    },{
     "date":"26 January",
     "shortdate":"26 Jan",
     "y":87532,
     "beginstamp":1548460800,
     "endstamp":1548547199,
     "stamp":1548460800
    },{
    ...
    }],
    "itemname":"Captchas",
    "errorId":0,
    "code":"",
    "description":""
  },{
    "name":"No slots available (low bid)",
    "data":[
     ..
    ],
    "itemname":"Errors",
    "errorId":2,
    "count":82224,
    "code":"ERROR_NO_SLOT_AVAILABLE",
    "description":"No idle workers are available at the moment. Please try a bit later or increase your maximum bid in menu Settings - API Setup in Anti-Captcha Customers Area."
  }],
 "fromDate":"25 Jan 00:00",
 "toDate":"24 Feb 08:09"
}
    
JSON na may error
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}