Menu

Anti-bot screen bypass

Ang ganitong uri ng gawain kung saan bumibisita ang aming manggagawa sa isang web page na gusto mo, nilalampasan ang anumang anti-bot na screen, kumukuha ng mga cookie at ibinabalik ang mga ito sa iyong app. Maaari mo nang gamitin ang mga cookie na ito upang malayang mag-navigate sa website na ito gamit ang iyong paboritong programming language. Upang matagumpay na ma-bypass ang ganitong uri ng mga pahina na nanghuhuli ng mga bot, kakailanganin mo rin ang halaga ng User-Agent ng browser ng aming manggagawa at bigyan kami ng proxy na may magandang kalidad. Kung walang mga proxy hindi gagana ang metodong ito, dahil ang lahat ng anti-bot na solusyon ay itinutugma ang kanilang mga cookie sa IP address ng bisita at ang kanilang User-Agent.
Halimbawa ng anti-bot screen
Ang kinukuha namin sa huling pahina:
 • Mga cookie
 • Fingerprint ng browser
 • Mga header ng huling HTTP request na ginawa galing sa pangunahing window frame

Ang teknolohiyang ito ay binuo sa aming teknolohiyang Mga template ng AntiGate, maliban na lamang na kami mismo ang namamahala ng mga template at patuloy namin itong ina-update. Ang paggamit ng uri ng gawain na ito ay mangangailangan ng isang suskripsiyon, na may halagang 5 kredito para sa bawat gawain. Ang mga presyo ng suskripsiyon ay nagsisimula sa $9.90 kada buwan na may kasamang 5,000 na bypass. Kung ayaw mong bilhin ito, maaari kang gumawa ng iyong sariling template gamit ang tutorial na ito at magpatuloy na magbayad mula sa iyong balanse sa halagang $0.002 bawat gawain.

Ang lahat ng proseso ay kinokontrol ng isang browser plugin, na ini-install ng aming mga manggagawa bago makatanggap ng mga gawain. Wala silang ginagawang mano-mano, karaniwan ang isang bagong tab ay awtomatikong nabubuksan nang naka-enable ang iyong proxy, bibisita sa pahina na iyong pinili, naghihintay hanggang sa maipasa ang anti-bot na screen, kumukuha ng data, isinasara ang tab at ipinapasa ang data sa iyong app sa pamamagitan ng API.

Tanging mga proxy na may mataas na kalidad ang tinatanggap, walang mga hostname, walang "residential proxies", at walang mga shared proxy pool. Ang pag-upa ng isang VPS sa USA/Europe at pag-install ng isang SQUID server gamit ang aming mga instruksiyon ay palaging magiging epektibo. Ang mga proxy ay sinusuri para sa bilis at pagkakabagay bago isagawa ang gawain. Dapat mayroon itong ng mabilis na oras ng pagtugon na mas mababa sa 1 segundo, kung hindi kakanselahin ng mga manggagawa ang iyong mga gawain.

Suriin kung sinusuportahan ng isang website ang anti-bot screen:

Ang isang ito ay hindi pa sinusuportahan. Makipag-ugnayan sa amin para humiling ng suporta.

Tandaan na ang ilang mga anti-bot screen ay gumagamit ng mga advanced fingerprinting technique tulad ng SSL handshake fingerprinting, na kayang malaman kung aling uri ng SSL/TLS client ang kumokonekta sa website. Halimbawa, mayroong fingerprint ang Chrome browser, iba naman ang sa Firefox, at ganap na iba naman ang CURL. Huwag malito sa User-Agent, ito ay sa mas mababang antas. Sa kasong ito upang magamit ang aming serbisyo, kailangan mong gamitin ang parehong browser instance upang muling mabuo ang sesyon ng aming manggagawa. Dahil karamihan sa aming mga manggagawa ay gumagamit ng Chrome browser, ang isang bundle ng NodeJS+Puppeteer+Chromium o Selenium+Chromedriver ay magiging epektibo. May mga kasamang halimbawa.

Bagay ng gawain

KatangianUriKinakailanganLayunin
typeStringOoAntiBotCookieTask
websiteURLStringOoAdres ng puntiryang pahina kung saan pupunta ang aming manggagawa.
proxyAddressStringOoIP address ng proxy ipv4/ipv6. Walang mga host name o IP address mula sa mga lokal na network.
proxyPortIntegerOoPort ng proxy
proxyLoginStringOoLogin para sa proxy na kinakailangan ang awtorisasyon (basic)
proxyPasswordStringOoPassword ng proxy

Halimbawa ng kahilingan

Python
Javascript
PHP
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.antibotcookietask import *
import requests

solver = antibotcookieTask()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://www.somewebsite.com/")
solver.set_proxy_address("1.2.3.4")
solver.set_proxy_port(3128)
solver.set_proxy_login("login")
solver.set_proxy_password("password")

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

result = solver.solve_and_return_solution()
if result == 0:
  print("could not solve task")
  exit()

print(result)

cookies, localStorage, fingerprint = result["cookies"], result["localStorage"], result["fingerprint"]

if len(cookies) == 0:
  print("empty cookies, try again")
  exit()

cookie_string = '; '.join([f'{key}={value}' for key, value in cookies.items()])
user_agent = fingerprint['self.navigator.userAgent']
print(f"use these cookies for requests: {cookie_string}")
print(f"use this user-agent for requests: {user_agent}")

s = requests.Session()
proxies = {
 "http": "http://login:password@1.2.3.4:3128",
 "https": "http://login:password@1.2.3.4:3128"
}
s.proxies = proxies

content = s.get("https://www.somewebsite.com/", headers={
  "Cookie": cookie_string,
  "User-Agent": user_agent
}).text
print(content)

Bagay ng solusyon ng gawain

KatangianUriLayunin
cookiesBagayMga cookie galing sa pahina na nasa likod ng anti-bot screen. Ipagsama silang lahat at gamitin sa iyong mga HTTP request.
localStorageBagayKapareho ng mga cookie, ang bagay na may mga localStorage na halaga ay kinuha sa huling pahina.
fingerprintBagayMga parametro ng fingerprint ng browser. Gamitin ang mga ito kasama ng mga cookie at localStorage para maisagawa ang sesyon ng browser ng manggagawa sa iyong browser.
Gamitin ang halaga ng "self.navigator.userAgent" bilang isang user-agent sa iyong mga HTTP request.
urlStringURL ng pahina kung saan natapos ang pagsasagawa ng template
lastRequestHeadersArrayMga header ng huling kahilingan na ipinadala sa web site mula sa pangunahing window frame ng browser.

Halimbawa ng tugon

{
  "errorId": 0,
  "status": "ready",
  "solution": {
    "cookies": {
      "some_antibotcookie": "0A8VO9NX5N1s4LRoS4sJlFTCNzLj0dEfA_2whUh0E6ZjgQtM~I1cV7U2IhQx0~jnowNjg-Oi76b-MjYPd1GQAmIxh5-v~33PI8F",
      "maybe_another_id": "join_all_cookies_together"
    },
    "localStorage": {
      "some_value": "Might be used too in the future as a method to 'remember' visitors, so we collect it too.",
      "what_is_it": "localStorage is a more complex analogue of cookies, allowing to store larger objects in browser memory"
    },
    "fingerprint": {
      "self.navigator.userAgent": "Mozilla\/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/101.0.0.0 Safari\/537.36",
      "self.screen.width": 1280,
      "self.screen.height": 768,
      "self.screen.availWidth": 1280,
      "self.screen.availHeight": 768,
      "self.screen.availLeft": 0,
      "self.screen.availTop": 25,
      "self.navigator.vendorSub": "",
      "self.navigator.productSub": "20030107",
      "self.navigator.vendor": "Google Inc.",
      "self.navigator.maxTouchPoints": 0,
      "self.navigator.hardwareConcurrency": 8,
      "self.navigator.cookieEnabled": true,
      "self.navigator.appCodeName": "Mozilla",
      "self.navigator.appName": "Netscape",
      "self.navigator.appVersion": "5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/101.0.0.0 Safari\/537.36",
      "self.navigator.platform": "MacIntel",
      "self.navigator.product": "Gecko",
      "self.navigator.language": "en-US",
      "self.navigator.onLine": true,
      "self.navigator.deviceMemory": 4
    },
    "url": "https://www.thewebsite.com/some/final/path/after_redirects",
    "lastRequestHeaders": [
      "sec-ch-device-memory: 8",
      "sec-ch-ua: \" Not A;Brand\";v=\"99\", \"Chromium\";v=\"101\", \"Google Chrome\";v=\"101\"",
      "sec-ch-ua-mobile: ?0",
      "sec-ch-ua-arch: \"x86\"",
      "sec-ch-ua-platform: \"macOS\"",
      "sec-ch-ua-model: \"\"",
      "sec-ch-ua-full-version-list: \" Not A;Brand\";v=\"99.0.0.0\", \"Chromium\";v=\"101.0.5005.115\", \"Google Chrome\";v=\"101.0.5005.115\"",
      "Upgrade-Insecure-Requests: 1",
      "User-Agent: Mozilla\/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/101.0.0.0 Safari\/537.36",
      "Accept: text\/html,application\/xhtml+xml,application\/xml;q=0.9,image\/avif,image\/webp,image\/apng,*\/*;q=0.8,application\/signed-exchange;v=b3;q=0.9",
      "Sec-Fetch-Site: same-origin",
      "Sec-Fetch-Mode: navigate",
      "Sec-Fetch-Dest: document",
      "Referer: https:\/\/somewebsite.com\/",
      "Accept-Encoding: gzip, deflate, br",
      "Accept-Language: en-US,en;q=0.9",
      "Cookie: some_antibotcookie=0A8VO9NX5N1s4LRoS4sJlFTCNzLj0dEfA_2whUh0E6ZjgQtM~I1cV7U2IhQx0~jnowNjg-Oi76b-MjYPd1GQAmIxh5-v~33PI8F"
    ]
  },
  "cost": "0.00858",
  "ip": "5.25.11.114",
  "createTime": 1637841143,
  "endTime": 1637841189,
  "solveCount": 0
}