Menu ng dokumentasyon

RecaptchaV2Task: maglutas ng palaisipang Google Recaptcha gamit ang iyong proxy

Gamitin ang ganitong uri ng gawain para lutasin ang mga Recaptcha sa mga serbisyo ng Google. Sa iba pang mga kaso gamitin ang RecaptchaV2TaskProxyless para lutasin ang Recaptcha sa mode na proxy-off. Ang API ng Google ay hindi pinapakita ang IP address ng naglulutas sa may-ari ng website.

Ang aming sistema ay ginawa sa paraan na ang browser ng manggagawa ay walang access sa iyong mga proxy server. Ang data ay nakatago sa aming server at inaalis pagkatapos makumpleto ang gawain. Ang computer ng manggagawa lamang ang nakikipag-ugnayan sa aming mga server. Ang iyong proxy ay ina-access lamang mula sa isang IP address. Karagdagang impormasyon dito sa FAQ na seksiyon.

Bago ipatupad ang ganitong uri ng gawain ang aming proxy checker ay maaaring subukan ang iyong proxy para sa pagkakabagay sa pamamagitan ng paggawa ng sunod-sunod na mga kahilingang pagsusulit. Kapag ang kahilingang pagsusulit ay bumagsak, ang iyong gawain ay mamarkahan ng ERROR_PROXY_CONNECT_TIMEOUT o kaparehong error at kakanselahin. Sa oras ng proseso ng solusyon ang iyong proxy ay maaaring pumalya at ang aming API ay bubuo ng iba pang mga error. Mangyaring sumangguni sa FAQ tungkol sa paksa ng mga proxy upang matuto ng higit pa.

Halimbawa ng Recaptcha V2

Bagay ng gawain

Katangian Uri Kinakailangan Layunin
type String Oo RecaptchaV2Task
Dating pangalan ng gawain: 'NoCaptchaTask'. Kami ay patuloy na susuportahan ang lumang pangalan ng gawain magpakailanman, hindi na kailangang i-update ang iyong code.
websiteURL String Oo Adres ng puntiryang web page. Maaaring mahanap saan man sa web site, kahit sa lugar ng miyembro. Ang aming mga manggagawa ay hindi maaaring pumunta doon, ngunit sa halip isi-simulate ang pagbisita.
websiteKey String Oo Website key ng Recaptcha. Matuto kung paano ito hanapin dito sa artikulo.
recaptchaDataSValue String Hindi Halaga ng 'data-s' na parametro. Angkop lamang para sa mga web site ng Google.
proxyType String Oo Uri ng proxy
http - kalimitang http/https na proxy
socks4 - socks4 na proxy
socks5 - socks5 na proxy
proxyAddress String Oo IP address ng proxy ipv4/ipv6. Walang mga host name o IP address mula sa mga lokal na network.
proxyPort Integer Oo Port ng proxy
proxyLogin String Hindi Login para sa proxy na kinakailangan ang awtorisasyon (basic)
proxyPassword String Hindi Password ng proxy
userAgent String Oo User-Agent ng browser na ginagamit sa emulasyon. Kinakailangan na gumamit ka ng signature ng modernong browser, kung hindi ang Google ay hihilingin sa iyo na "update your browser".
cookies String Hindi Karagdagang mga cookie na dapat nating gamitin sa mga domain ng Google.
isInvisible Boolean Hindi Tukuyin kung ang Recaptcha ay invisible. Ito ay magre-render ng karampatang widget para sa aming mga manggagawa.

Halimbawa ng kahilingan

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "task":
    {
      "type":"RecaptchaV2Task",
      "websiteURL":"http://mywebsite.com/recaptcha/test.php",
      "websiteKey":"6Lc_aCMTAAAAABx7u2N0D1XnVbI_v6ZdbM6rYf16",
      "proxyType":"http",
      "proxyAddress":"8.8.8.8",
      "proxyPort":8080,
      "proxyLogin":"proxyLoginHere",
      "proxyPassword":"proxyPasswordHere",
      "userAgent":"MODERN_USER_AGENT_HERE",
      "cookie":"cookiename1=cookievalue1; cookiename2=cookievalue2"
    }
}' https://api.anti-captcha.com/createTask
    

Halimbawa ng tugon

JSON na walang mga error
     {
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}
    
JSON na may error
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}
    

Kunin ang solusyon

Gamitin ang metodong getTaskResult para hilingin ang solusyon. Bigyan ang manggagawa ng ilang oras, gaya ng 5 segundo, bago gumawa ng unang kahilingan. Kapag ang manggagawa ay abala pa, subukang muli sa loob ng 3 segundo.

Bagay ng solusyon ng gawain

Katangian Uri Layunin
gRecaptchaResponse String Ang string ng token na kinakailangan para sa pakikipag-ugnayan sa form sa pagsumite ng puntiryang website.
cookies Array Opsiyonal na array ng mga cookie na ginamit para sa paglutas ng Recaptcha. Angkop lamang para sa mga domain at subdomain ng google.com.

Halimbawa ng tugon

JSON na walang mga error
     {
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}