Menu

Lutasin ang Turnstile captcha sa pamamagitan ng proxy

Ang turnstile captcha ay isa pang pagtatangka upang mapalitan ang Recaptcha. Awtomatiko naming sinusuportahan ang lahat ng mga subtype nito: manu-mano, hindi interactive at hindi nakikita. Hindi na kailangang tukuyin ang subtype. Ang pagbibigay din ng iyong sariling pasadyang User-Agent ay hindi kinakailangan at hindi talaga gagana.

Ang ganitong uri ng gawain ay nangangailangan ng proxy. Mangyaring gamitin lamang ito kapag ang mga gawaing proxy-off (TurnstileTaskProxyless) ay pumapalya, dahil pinapabagal nito ang aming mga manggagawa. Ang paglutas ng mga captcha ng may mga proxy ay nangangailangan din ng matataas na kalidad na mga proxy na kailangan mong i-install sa sarili mong VPS server at huwag na huwag gumamit ng mga biniling proxy service.

Turnstile captcha example
Halimbawa na captcha

Bagay ng gawain

KatangianUriKinakailanganLayunin
typeStringOoTurnstileTask
websiteURLStringOoAdres ng puntiryang web page. Maaaring mahanap saan man sa web site, kahit sa lugar ng miyembro. Ang aming mga manggagawa ay hindi nakakapunta doon sa halip ay isi-simulate ang pagbisita.
websiteKeyStringOoSitekey ng Turnstile
actionStringHindiOpsiyonal na parametrong "action".
turnstileCDataStringHindiOpsiyonal na "cData" na token
proxyTypeStringOoUri ng proxy
http - kalimitang http/https na proxy
socks4 - socks4 na proxy
socks5 - socks5 na proxy
proxyAddressStringOoIP address ng proxy ipv4/ipv6. Walang mga host name o IP address mula sa mga lokal na network.
proxyPortIntegerOoPort ng proxy
proxyLoginStringOoLogin para sa proxy na kinakailangan ang awtorisasyon (basic)
proxyPasswordStringOoPassword ng proxy

Halimbawa ng kahilingan

Python
Javascript
Go
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.turnstileproxyon import *

solver = turnstileProxyon()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com/")
solver.set_website_key("sitekey_here")
solver.set_proxy_address("PROXY_ADDRESS")
solver.set_proxy_port(1234)
solver.set_proxy_login("proxylogin")
solver.set_proxy_password("proxypassword")

# Optionally specify page action
solver.set_action("login")

# Optionally specify cData token
solver.set_action("some_custom_token")

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

token = solver.solve_and_return_solution()
if token != 0:
  print("token: "+token)
else:
  print("task finished with error "+solver.error_code)

Bagay ng solusyon ng gawain

KatangianUriLayunin
tokenStringAng string ng token na kinakailangan para sa pakikipag-ugnayan sa form sa pagsumite ng puntiryang website.
userAgentStringUser-Agent ng browser ng manggagawa. Gamitin ito kapag isinumite mo ang token ng tugon.

Halimbawa ng tugon

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "token":"0.vtJqmZnvobaUzK2i2PyKaSqHELYtBZfRoPwMvLMdA81WL_9G0vCO3y2VQVIeVplG0mxYF7uX.......",
    "userAgent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}