Menu

Lutasin ang Funcaptcha galing Arkose Labs na may proxy

Ang ganitong uri ng gawain ay naglulutas ng palaisipang arkoselabs.com sa mga browser ng aming mga manggagawa. Ang iyong app ay sinusumite ang adres ng website, pampublikong susi at tatanggap ng token pagkatapos makumpleto ang gawain. Gamitin ang token na ito para isumite ang form na may Arkoselabs na captcha.

FunCaptcha Arkoselabs example
FunCaptcha Arkoselabs example
FunCaptcha Arkoselabs example with seatings
FunCaptcha Arkoselabs example with finger
Mga halimbawa

Bagay ng gawain

KatangianUriKinakailanganLayunin
typeStringOoFunCaptchaTask
websiteURLStringOoAdres ng puntiryang web page. Maaaring mahanap saan man sa web site, kahit sa lugar ng miyembro. Ang aming mga manggagawa ay hindi nakakapunta doon sa halip ay isi-simulate ang pagbisita.
websitePublicKeyStringOoPampublikong susi ng Arkose Labs
funcaptchaApiJSSubdomainStringHindiPasadyang Arkose Labs na subdomain kung saan nilo-load ang widget na Javascript. Kinakailangan para sa ilang mga kaso, ngunit kalimitan ng mga Arkose Labs na integrasyon ay gumagana ng wala ito.
dataStringHindiKaragdagang parametro na maaaring kailangan ng Arkose Labs na implementasyon. Gamitin ang katangiang ito para ipadala ang "blob" na halaga bilang bagay na na-convert sa string. Tingnan ang halimbawa kung paano ito magmumukha.
{"\blob\":\"HERE_COMES_THE_blob_VALUE\"}
proxyTypeStringOoUri ng proxy
http - kalimitang http/https na proxy
socks4 - socks4 na proxy
socks5 - socks5 na proxy
proxyAddressStringOoIP address ng proxy ipv4/ipv6. Walang mga host name o IP address mula sa mga lokal na network.
proxyPortIntegerOoPort ng proxy
proxyLoginStringOoLogin para sa proxy na kinakailangan ang awtorisasyon (basic)
proxyPasswordStringOoPassword ng proxy
userAgentStringOoIbigay ang User Agent na iyong ginagamit na pang-navigate sa websayt. Gagamitin ng aming mga manggagawa ang parehong halaga sa paglutas ng Hcaptcha.

Halimbawa ng kahilingan

Python
Javascript
Go
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.funcaptchaproxyon import *

solver = funcaptchaProxyon()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("XXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXX")

# optional funcaptcha API subdomain, see our Funcaptcha documentation for details
# solver.set_js_api_domain("custom-api-subdomain.arkoselabs.com")

# optional data[blob] value, read the docs
# solver.set_data_blob("{\"blob\":\"DATA_BLOB_VALUE_HERE\"}")

solver.set_proxy_address("PROXY_ADDRESS")
solver.set_proxy_port(1234)
solver.set_proxy_login("proxylogin")
solver.set_proxy_password("proxypassword")
solver.set_user_agent("Mozilla/5.0")

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

token = solver.solve_and_return_solution()
if token != 0:
  print("result token: "+token)
else:
  print("task finished with error "+solver.error_code)

Bagay ng solusyon ng gawain

KatangianUriLayunin
tokenStringAng string ng token na kinakailangan para sa pakikipag-ugnayan sa form sa pagsumite ng puntiryang website.

Halimbawa ng tugon

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "token":"14160cdbe84b28cd5.8020398501|r=us-east-1|metabgclr=%23ffffff|maintxtclr=%231B1B1B|mainbgclr=%23ffffff|guitextcolor=%23747474|metaiconclr=%23757575|meta=7|pk=B7D8911C-5CC8-A9A3-35B0-554ACEE604DA|at=40|ag=101|cdn_url=https%3A%2F%2Ffuncaptcha.com%2Fcdn%2Ffc|lurl=https%3A%2F%2Faudio-us-east-1.arkoselabs.com|surl=https%3A%2F%2Ffuncaptcha.com"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}