Home Dokumentasyon Mga tutorial Mag-Sign In
Mga suportadong uri ng gawain
Mga metodong API
Mga artikulo
Mga tutorial
GitHub
Menu ng dokumentasyon

GeeTestTask: lutasin ang captcha mula sa geetest.com ng may proxy

Nilulutas ng ganitong uri ng gawain ang mga captcha ng GeeTest sa mga browser ng aming mga manggagawa. Isusumite ng iyong app ang address ng website, gt key, challenge key at pagkatapos makumpleto ang gawain ay makakatanggap ng solusyon na binubuo ng 3 token. Para sa bersyon GeeTest bersyon 4 na output ay binubuo ng 5 mga halaga at hamon key ay hindi kinakailangan.

Mga halimbawa

Bagay ng gawain

Katangian Uri Kinakailangan Layunin
type String Oo GeeTestTask
websiteURL String Oo Adres ng puntiryang web page. Maaaring mahanap saan man sa web site, kahit sa lugar ng miyembro. Ang aming mga manggagawa ay hindi maaaring pumunta doon, ngunit sa halip isi-simulate ang pagbisita.
gt String Oo Ang pampublikong susi ng domain, ay minsanang ina-update.
challenge String Oo Pagpapalit ng susi ng token. Siguraduhin na kumuha ng bago para sa bawat captcha, kung hindi ikaw ay sisingilin para sa error ng gawain.
geetestApiServerSubdomain String Hindi Opsiyonal na subdomain ng API. Maaaring kailangan para isa ibang mga implementasyon.
geetestGetLib String Hindi Kinakailangan para sa ibang mga implementasyon. Ipadala ang JSON na naka-encode sa string. Ang halaga ay maaaring matunton sa mga kagamitang developer ng browser. Maglagay ng breakpoint bago tawagin ang "initGeetest" na funsiyon.
version Integer Hindi Numero ng bersyon. Ang default na bersyon ay 3. Mga sinusuportahang bersyon: 3 at 4.
initParameters Bagay Hindi Mga karagdagang parameter ng pagsisimula para sa bersyon 4
proxyType String Oo Uri ng proxy
http - kalimitang http/https na proxy
socks4 - socks4 na proxy
socks5 - socks5 na proxy
proxyAddress String Oo IP address ng proxy ipv4/ipv6. Walang mga host name o IP address mula sa mga lokal na network.
proxyPort Integer Oo Port ng proxy
proxyLogin String Hindi Login para sa proxy na kinakailangan ang awtorisasyon (basic)
proxyPassword String Hindi Password ng proxy
userAgent String Oo User-Agent ng browser na ginagamit sa emulasyon. Kinakailangan na gumamit ka ng signature ng modernong browser, kung hindi ang Google ay hihilingin sa iyo na "update your browser".

Halimbawa ng kahilingan (V3)

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY_HERE",
  "task":
    {
      "type":"GeeTestTask",
      "websiteURL":"http://mywebsite.com/geetest/test.php",
      "gt":"874703612e5cac182812a00e273aad0d",
      "challenge":"a559b82bca2c500101a1c8a4f4204742",
      "proxyType":"http",
      "proxyAddress":"8.8.8.8",
      "proxyPort":8080,
      "proxyLogin":"proxyLoginHere",
      "proxyPassword":"proxyPasswordHere",
      "userAgent":"MODERN_USER_AGENT_HERE"
    },
  "softId": 0
}' https://api.anti-captcha.com/createTask
    
PHP
     <?php

//git clone git@github.com:AdminAnticaptcha/anticaptcha-php.git

include("anticaptcha.php");
include("geetest.php");

$api = new GeeTest();
$api->setVerboseMode(true);

//grabbing challenge key ... ";
$data = json_decode(file_get_contents("https://www.geetest.com/demo/gt/register-enIcon-official?t=1547634498036"), true);

echo "grabbed data:\n";
print_r($data);

if (!isset($data["gt"]) && !isset($data["challange"])) {
  echo "something went wrong, probably example was changed or network is inaccessible\n";
  exit;
}

$challenge =  $data["challenge"];
$gt     =  $data["gt"];

echo "setting gt=$gt, challenge=$challenge\n";
$api->setWebsiteURL("https://www.geetest.com/en/");
$api->setGTKey($gt);
$api->setChallenge($challenge);

//optional API subdomain, make sure you understand what to set here
$api->setAPISubdomain("optional.subdomain.api.geetest.com");

//read the docs about this optional parameter
$api->setGeetestLib("{\"customlibs\":\"url-to-lib.js\"}");

//proxy access parameters
$api->setProxyType("http");
$api->setProxyAddress("8.8.8.8");
$api->setProxyPort(1234);
//optional login and password
$api->setProxyLogin("login");
$api->setProxyPassword("password");

//your anti-captcha.com account key
$api->setKey("YOUR_API_KEY_HERE");

//Specify softId to earn 10% commission with your app.
//Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
$api->setSoftId(0);

//create task in API
if (!$api->createTask()) {
  $api->debout("API v2 send failed - ".$api->getErrorMessage(), "red");
  return false;
}

$taskId = $api->getTaskId();

//wait in a loop for max 300 seconds till task is solved
if (!$api->waitForResult(300)) {
  echo "could not solve captcha\n";
  echo $api->getErrorMessage()."\n";
} else {

  echo "your geetest tokens:\n";
  print_r($api->getTaskSolution());

}
    
Python
     #pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.geetestproxyon import *

solver = geetestProxyon()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://address.com")
solver.set_gt_key("CONSTANT_GT_KEY")
solver.set_challenge_key("VARIABLE_CHALLENGE_KEY")

# optional API subdomain, make sure you understand what to set here
# solver.set_js_api_domain("custom-domain.geetest.com")

# getLib payload, see documentation for explanation of this
# solver.set_geetest_lib("{\"customlibs\":\"url-to-lib.js\"}")

solver.set_proxy_address("PROXY_ADDRESS")
solver.set_proxy_port(1234)
solver.set_proxy_login("proxylogin")
solver.set_proxy_password("proxypassword")
solver.set_user_agent("Mozilla/5.0")

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

token = solver.solve_and_return_solution()
if token != 0:
  print "result tokens: "
  print token
else:
  print "task finished with error "+solver.error_code
    
NodeJS
     //npm install @antiadmin/anticaptchaofficial
//https://github.com/AdminAnticaptcha/anticaptcha-npm

const ac = require("@antiadmin/anticaptchaofficial");

ac.setAPIKey('YOUR_API_KEY_HERE');

//Specify softId to earn 10% commission with your app.
//Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
ac.setSoftId(0);

ac.solveGeeTestProxyOn('http://DOMAIN.COM',
  'GT',
  'CHALLENGE',
  'API_SUBDOMAIN',
  'GET_LIB',
  'http', //http, socks4, socks5
  'PROXY_ADDRESS',
  'PROXY_PORT',
  'PROXY_LOGIN',
  'PROXY_PASSWORD',
  'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116',
  'some=cookies')
  .then(result => {
    console.log('result: ');
    console.log(result);
  })
  .catch(error => console.log('test received error '+error));
   
Java
     //git clone git@github.com:AdminAnticaptcha/anticaptcha-java.git

package com.anti_captcha;

import com.anti_captcha.Api.GeeTestProxyless;
import com.anti_captcha.Helper.DebugHelper;

import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;

import java.net.MalformedURLException;
import java.net.URL;
import java.util.Iterator;
import java.util.concurrent.ThreadLocalRandom;

public class Main {

  public static void main(String[] args) throws InterruptedException, MalformedURLException, JSONException {
    DebugHelper.setVerboseMode(true);

    GeeTest api = new GeeTest();
    api.setClientKey("YOUR_API_KEY_HERE");
    api.setWebsiteUrl(new URL("http://biletmaster.com/"));
    api.setWebsiteKey("be33de396f8d04030f6eca8fbd225071");
    api.setWebsiteChallenge("grabbed_one_time_challenge_32bytes");

    //optional API subdomain, make sure you understand what to set here
    //api.setGeetestApiServerSubdomain("optional.subdomain.api.geetest.com");

    //read the docs about this optional parameter
    //api.setGeetestLib("{\"customlibs\":\"url-to-lib.js\"}");

    // proxy access parameters
    // DO NOT USE PURCHASED/RENTED PROXIES WITH PROXY SERVICES!!!
    api.setProxyType(RecaptchaV2.ProxyTypeOption.HTTP);
    api.setProxyAddress("xx.xxx.xx.xx");
    api.setProxyPort(8282);
    api.setProxyLogin("login");
    api.setProxyPassword("password");

    //Specify softId to earn 10% commission with your app.
    //Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
    api.setSoftId(0);

    if (!api.createTask()) {
      DebugHelper.out(
          "API v2 send failed. " + api.getErrorMessage(),
          DebugHelper.Type.ERROR
      );
    } else if (!api.waitForResult()) {
      DebugHelper.out("Could not solve the captcha.", DebugHelper.Type.ERROR);
    } else {
      DebugHelper.out("Result CHALLENGE: " + api.getTaskSolution().getChallenge(), DebugHelper.Type.SUCCESS);
      DebugHelper.out("Result SECCODE: " + api.getTaskSolution().getSeccode(), DebugHelper.Type.SUCCESS);
      DebugHelper.out("Result VALIDATE: " + api.getTaskSolution().getValidate(), DebugHelper.Type.SUCCESS);
    }
  }

}

    

Halimbawa ng kahilingan (V4)

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY_HERE",
  "task":
    {
      "type":"GeeTestTask",
      "websiteURL":"http://mywebsite.com/geetest/test.php",
      "gt":"874703612e5cac182812a00e273aad0d",
      "version":4,
      "initParameters": {
       "riskType": "slide"
      }
      "proxyType":"http",
      "proxyAddress":"8.8.8.8",
      "proxyPort":8080,
      "proxyLogin":"proxyLoginHere",
      "proxyPassword":"proxyPasswordHere",
      "userAgent":"MODERN_USER_AGENT_HERE"
    },
  "softId": 0
}' https://api.anti-captcha.com/createTask
    
PHP
     <?php

//git clone git@github.com:AdminAnticaptcha/anticaptcha-php.git

include("anticaptcha.php");
include("geetest.php");

$api = new GeeTest();
$api->setVerboseMode(true);
$api->setWebsiteURL("https://www.geetest.com/en/adaptive-captcha-demo");
$api->setGTKey("fcd636b4514bf7ac4143922550b3008b");
$api->setVersion(4);
$api->setInitParameters([
  "riskType": "slide"
]);

//optional API subdomain, make sure you understand what to set here
$api->setAPISubdomain("optional.subdomain.api.geetest.com");

//proxy access parameters
$api->setProxyType("http");
$api->setProxyAddress("8.8.8.8");
$api->setProxyPort(1234);
//optional login and password
$api->setProxyLogin("login");
$api->setProxyPassword("password");

//your anti-captcha.com account key
$api->setKey("YOUR_API_KEY_HERE");

//Specify softId to earn 10% commission with your app.
//Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
$api->setSoftId(0);


//create task in API
if (!$api->createTask()) {
  $api->debout("API v2 send failed - ".$api->getErrorMessage(), "red");
  return false;
}

$taskId = $api->getTaskId();

//wait in a loop for max 300 seconds till task is solved
if (!$api->waitForResult(300)) {
  echo "could not solve captcha\n";
  echo $api->getErrorMessage()."\n";
} else {

  echo "your geetest tokens:\n";
  print_r($api->getTaskSolution());

}
    
Python
     #pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.geetestproxyon import *

solver = geetestProxyon()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://address.com")
solver.set_gt_key("captchaId value")
solver.set_version(4)

# optional API subdomain, make sure you understand what to set here
# solver.set_js_api_domain("custom-domain.geetest.com")

# optional initialization parameters
# solver.set_init_parameters({"riskType": "slide"})

solver.set_proxy_address("PROXY_ADDRESS")
solver.set_proxy_port(1234)
solver.set_proxy_login("proxylogin")
solver.set_proxy_password("proxypassword")
solver.set_user_agent("Mozilla/5.0")

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

token = solver.solve_and_return_solution()
if token != 0:
  print "result tokens: "
  print token
else:
  print "task finished with error "+solver.error_code
    
NodeJS
     //npm install @antiadmin/anticaptchaofficial
//https://github.com/AdminAnticaptcha/anticaptcha-npm

const ac = require("@antiadmin/anticaptchaofficial");
ac.setAPIKey('YOUR_API_KEY_HERE');

//Specify softId to earn 10% commission with your app.
//Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
ac.setSoftId(0);

ac.solveGeeTestV4ProxyOn('http://DOMAIN.COM',
  'captchaId',
  'API_SUBDOMAIN',
  {
    "riskType": "slide"
  },
  'http', //http, socks4, socks5
  'PROXY_ADDRESS',
  'PROXY_PORT',
  'PROXY_LOGIN',
  'PROXY_PASSWORD',
  'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116',
  'some=cookies')
  .then(result => {
    console.log('result: ');
    console.log(result);
  })
  .catch(error => console.log('test received error '+error));
   
Java
     //git clone git@github.com:AdminAnticaptcha/anticaptcha-java.git

package com.anti_captcha;

import com.anti_captcha.Api.GeeTestProxyless;
import com.anti_captcha.Helper.DebugHelper;

import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;

import java.net.MalformedURLException;
import java.net.URL;
import java.util.Iterator;
import java.util.concurrent.ThreadLocalRandom;

public class Main {

  public static void main(String[] args) throws InterruptedException, MalformedURLException, JSONException {
    DebugHelper.setVerboseMode(true);

    GeeTest api = new GeeTestV4();
    api.setClientKey("YOUR_API_KEY_HERE");
    api.setWebsiteUrl(new URL("https://auth.geetest.com/"));
    api.setWebsiteKey("b6e21f90a91a3c2d4a31fe84e10d0442");

    //optional API subdomain, make sure you understand what to set here
    //api.setGeetestApiServerSubdomain("optional.subdomain.api.geetest.com");

    // optional initialization parameters
    JSONObject additionalInitParameters = new JSONObject();
    try {
      additionalInitParameters.put("riskType", "ai");
    } catch (Exception e) {
      DebugHelper.out("JSON error: "+e.getMessage(), DebugHelper.Type.ERROR);
      return;
    }
    api.setInitParameters(additionalInitParameters);

    // proxy access parameters
    // DO NOT USE PURCHASED/RENTED PROXIES WITH PROXY SERVICES!!!
    api.setProxyType(RecaptchaV2.ProxyTypeOption.HTTP);
    api.setProxyAddress("xx.xxx.xx.xx");
    api.setProxyPort(8282);
    api.setProxyLogin("login");
    api.setProxyPassword("password");

    //Specify softId to earn 10% commission with your app.
    //Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
    api.setSoftId(0);

    if (!api.createTask()) {
      DebugHelper.out(
          "API v2 send failed. " + api.getErrorMessage(),
          DebugHelper.Type.ERROR
      );
    } else if (!api.waitForResult()) {
      DebugHelper.out("Could not solve the captcha.", DebugHelper.Type.ERROR);
    } else {
      DebugHelper.out("Result captcha_id: " + api.getTaskSolution().getCaptchaId(), DebugHelper.Type.SUCCESS);
      DebugHelper.out("Result lot_number: " + api.getTaskSolution().getLotNumber(), DebugHelper.Type.SUCCESS);
      DebugHelper.out("Result pass_token: " + api.getTaskSolution().getPassToken(), DebugHelper.Type.SUCCESS);
      DebugHelper.out("Result gen_time: " + api.getTaskSolution().getGenTime(), DebugHelper.Type.SUCCESS);
      DebugHelper.out("Result captcha_output: " + api.getTaskSolution().getCaptchaOutput(), DebugHelper.Type.SUCCESS);
    }
  }

}

    

Halimbawa ng tugon

JSON na walang mga error
     {
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}
    
JSON na may error
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}
    

Kunin ang solusyon

Gamitin ang metodong getTaskResult para hilingin ang solusyon. Bigyan ang manggagawa ng ilang oras, gaya ng 5 segundo, bago gumawa ng unang kahilingan. Kapag ang manggagawa ay abala pa, subukang muli sa loob ng 3 segundo.

Bagay ng solusyon ng gawain (V3)

Katangian Uri Layunin
challenge String Hash string na kinakailangan para sa pakikipag-ugnayan sa form sa pagsumite sa puntiryang website.
validate String Hash string na kinakailangan din.
seccode String Isa pang kinakailangang hash string, wala kaming ideya kung bakit may 3 nito.

Bagay ng solusyon ng gawain (V4)

Katangian Uri
captcha_id String
lot_number String
pass_token String
gen_time Integer
captcha_output String

Halimbawa ng tugon (v3)

JSON na walang mga error
     {
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "challenge":"3c1c5153aa48011e92883aed820069f3hj",
    "validate":"47ad5a0a6eb98a95b2bcd9e9eecc8272",
    "seccode":"83fa4f2d23005fc91c3a015a1613f803|jordan"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}
    

Halimbawa ng paggamit ng token

Halimbawa ng tugon (v4)

JSON na walang mga error
     {
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "captcha_id": "fcd636b4514bf7ac4143922550b3008b",
    "lot_number": "354ab6dd4e594fdc903074c4d8d37b24",
    "pass_token": "b645946a654e60218c7922b74b3b5ee8e8717e8fd3cd5182a5c98d660bbd1ed5",
    "gen_time": "1649921519",
    "captcha_output": "cFPIALDXSop8Ri2mPABbRWzNBs86N8D4vNUTuVa7wN7E...[cut]...ciM50ePCCzLBZ1bmaV9Yt7IkkFI9Emx4eaP8rRoA=="
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}