Mga suportadong uri ng gawain
Mga metodong API
Mga artikulo
Mga tutorial
GitHub
Menu ng dokumentasyon

RecaptchaV2EnterpriseTask: maglutas ng Google Recaptcha V2 Enterprise ng may proxy

Ang ganitong uri ng gawain ay kung para sa paglutas ng Google Recaptcha Enterprise V2 sa pamamagitan ng binigay na proxy.

Ito ay halos pareho sa RecaptchaV2Task, maliban sa ang mga gawain ay nalutas gamit ang Enterprise API at itinalaga sa mga manggagawa na may pinakamagandang iskor sa Recaptcha V3. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Recaptcha Enterprise mangyaring bisitahin FAQ na seksiyon.

Halimbawa ng Recaptcha V2 Enterprise. Sa hitsura ay kapareho ng non-enterprise na bersiyon.

Bagay ng gawain

Katangian Uri Kinakailangan Layunin
type String Oo RecaptchaV2EnterpriseTask
websiteURL String Oo Adres ng puntiryang web page. Maaaring mahanap saan man sa web site, kahit sa lugar ng miyembro. Ang aming mga manggagawa ay hindi maaaring pumunta doon, ngunit sa halip isi-simulate ang pagbisita.
websiteKey String Oo Website key ng Recaptcha. Matuto kung paano ito hanapin dito sa artikulo.
enterprisePayload Bagay Hindi Karagdagang mga parametro na dapat ipasa sa "grecaptcha.enterprise.render" na metodo kasama ng sitekey. Halimbawa ng dapat mong hanapin:
JSON na walang mga error
         grecaptcha.enterprise.render("some-div-id", {
  sitekey: "6Lc_aCMTAAAAABx7u2N0D1XnVbI_v6ZdbM6rYf16",
  theme: "dark",
  s: "2JvUXHNTnZl1Jb6WEvbDyBMzrMTR7oQ78QRhBcG07rk9bpaAaE0LRq1ZeP5NYa0N...ugQA"
});
        
Sa halimbawang ito maaari mong tandaan na ang parametro na "s" na hindi dokumentado, ngunit malinaw na kinakailangan. Ipadala ito sa API, para ma-render namin ang widget ng Recaptcha gamit itong parametro nang maayos.
apiDomain String Hindi Gamitin ang parameter na ito para ipadala ang domain name kung saan dapat ihatid ang Recaptcha script. Maaari lamang magkaroon ng isa sa dalawang value: "www.google.com" o "www.recaptcha.net". Huwag gamitin ang parameter na ito maliban kung naiintindihan mo kung ano ang iyong ginagawa.
proxyType String Oo Uri ng proxy
http - kalimitang http/https na proxy
socks4 - socks4 na proxy
socks5 - socks5 na proxy
proxyAddress String Oo IP address ng proxy ipv4/ipv6. Walang mga host name o IP address mula sa mga lokal na network.
proxyPort Integer Oo Port ng proxy
proxyLogin String Hindi Login para sa proxy na kinakailangan ang awtorisasyon (basic)
proxyPassword String Hindi Password ng proxy
userAgent String Oo User-Agent ng browser na ginagamit sa emulasyon. Kinakailangan na gumamit ka ng signature ng modernong browser, kung hindi ang Google ay hihilingin sa iyo na "update your browser".
cookies String Hindi Karagdagang mga cookie na dapat nating gamitin sa mga domain ng Google.

Halimbawa ng kahilingan

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY_HERE",
  "task":
    {
      "type":"RecaptchaV2EnterpriseTask",
      "websiteURL":"http://mywebsite.com/recaptcha/test.php",
      "websiteKey":"6Lc_aCMTAAAAABx7u2N0D1XnVbI_v6ZdbM6rYf16",
      "enterprisePayload": {
        "s": "SOME_ADDITIONAL_TOKEN"
      },
      "proxyType":"http",
      "proxyAddress":"8.8.8.8",
      "proxyPort":8080,
      "proxyLogin":"proxyLoginHere",
      "proxyPassword":"proxyPasswordHere",
      "userAgent":"MODERN_USER_AGENT_HERE"
    },
  "softId": 0
}' https://api.anti-captcha.com/createTask
    
PHP
     <?php

//git clone https://git.anti-captcha.com/sup/anticaptcha-php.git

include("anticaptcha.php");
include("recaptchaV2Enterprise.php");

$api = new RecaptchaV2Enterprise();
$api->setVerboseMode(true);

//your anti-captcha.com account key
$api->setKey("YOUR_API_KEY_HERE");

//target website address
$api->setWebsiteURL("http://enteprisedomain.com/recaptcha/test.php");

//recaptcha key from target website
$api->setWebsiteKey("ENTEPRISE_SITEKEY_HERE");

//optional custom payload for grecaptcha.enterprise.render
$api->setEnterprisePayload(["s" => "TEMPORARY_TOKEN_VALUE"]);

//proxy access parameters
// DO NOT USE PURCHASED/RENTED PROXIES ON PROXY SERVICES!!!
// THEY WILL NOT WORK!
// USE ONLY PROXIES YOU INSTALL YOURSELF ON YOUR OWN SERVER OR FAST VPS
// USE PROPER PROXY SOFTWARE LIKE SQUID !
// INSTALLATION INSTRUCTIONS:
// https://anti-captcha.com/apidoc/articles/how-to-install-squid
$api->setProxyType("http");
$api->setProxyAddress("8.8.8.8");
$api->setProxyPort(1234);
//optional login and password
$api->setProxyLogin("login");
$api->setProxyPassword("password");

//browser header parameters
$api->setUserAgent("Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116");

//Specify softId to earn 10% commission with your app.
//Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
$api->setSoftId(0);

//create task in API
if (!$api->createTask()) {
  $api->debout("API v2 send failed - ".$api->getErrorMessage(), "red");
  return false;
}

$taskId = $api->getTaskId();

//wait in a loop for max 300 seconds till task is solved
if (!$api->waitForResult(300)) {
  echo "could not solve captcha\n";
  echo $api->getErrorMessage()."\n";
} else {

  $gResponse  =  $api->getTaskSolution();
  echo "your recaptcha token: $gResponse\n\n";

}
    
Python
     #pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.recaptchav2enterpriseproxyon import *

solver = recaptchaV2EnterpriseProxyon()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
# solver.set_enterprise_payload({"s": "sometoken"})
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("SITE_KEY")
solver.set_proxy_address("PROXY_ADDRESS")
solver.set_proxy_port(1234)
solver.set_proxy_login("proxylogin")
solver.set_proxy_password("proxypassword")
solver.set_user_agent("Mozilla/5.0")
solver.set_cookies("test=true")

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

g_response = solver.solve_and_return_solution()
if g_response != 0:
  print("g-response: "+g_response)
else:
  print("task finished with error "+solver.error_code)
    
NodeJS
     //npm install @antiadmin/anticaptchaofficial
//https://git.anti-captcha.com/sup/anticaptcha-npm

const ac = require("@antiadmin/anticaptchaofficial");

ac.setAPIKey('YOUR_API_KEY_HERE');

//Specify softId to earn 10% commission with your app.
//Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
ac.setSoftId(0);

ac.solveRecaptchaV2EnterpriseProxyOn(
  'http://DOMAIN.COM',
  'WEBSITE_KEY',
  {
    "s" : "SOME_TOKEN",
    "any_custom_parameter" : "string_number_or_boolean"
  },
  'http', //http, socks4, socks5
  'PROXY_ADDRESS',
  'PROXY_PORT',
  'PROXY_LOGIN',
  'PROXY_PASSWORD',
  'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116',
  'some=cookies')
  .then(gresponse => {
    console.log('g-response: '+gresponse);
  })
  .catch(error => console.log('test received error '+error));
    
C#
     using System;
using Anticaptcha_example.Api;
using Anticaptcha_example.Helper;
using Newtonsoft.Json.Linq;

namespace Anticaptcha_example
{
  internal class Program
  {
    private static void Main() {

      DebugHelper.VerboseMode = true;

      var api = new RecaptchaV2Enterprise
      {
        ClientKey = "YOUR_API_KEY_HERE",
        WebsiteUrl = new Uri("http://makeawebsitehub.com/recaptcha/test.php"),
        WebsiteKey = "6LfI9IsUAAAAAKuvopU0hfY8pWADfR_mogXokIIZ",
        ProxyAddress = "xxx.xx.xx.xx",
        ProxyPort = 1234,
        ProxyLogin = "login",
        ProxyPassword = "password",
        UserAgent = "Opera 6.0",
        // Specify softId to earn 10% commission with your app.
        // Get your softId here:
        // https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
        SoftId = 0

      };
      api.EnterprisePayload.Add("s", "SOME_UNDOCUMENTED_TOKEN");
      api.EnterprisePayload.Add("blabla", "ANOTHER TOKEN");

      if (!api.CreateTask())
        DebugHelper.Out("API v2 send failed. " + api.ErrorMessage, DebugHelper.Type.Error);
      else if (!api.WaitForResult())
        DebugHelper.Out("Could not solve the captcha.", DebugHelper.Type.Error);
      else
        DebugHelper.Out("Result: " + api.GetTaskSolution().GRecaptchaResponse, DebugHelper.Type.Success);

    }
  }
}

    
Java
     //git clone https://git.anti-captcha.com/sup/anticaptcha-java.git

package com.anti_captcha;

import com.anti_captcha.Api.RecaptchaV2Enterprise;
import com.anti_captcha.Helper.DebugHelper;

import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;

import java.net.MalformedURLException;
import java.net.URL;
import java.util.Iterator;
import java.util.concurrent.ThreadLocalRandom;

public class Main {

  public static void main(String[] args) throws InterruptedException, MalformedURLException, JSONException {

    DebugHelper.setVerboseMode(true);

    RecaptchaV2Enterprise api = new RecaptchaV2Enterprise();
    api.setClientKey("YOUR_API_KEY_HERE");
    api.setWebsiteUrl(new URL("http://http.myjino.ru/recaptcha/test-get.php"));
    api.setWebsiteKey("6Lc_aCMTAAAAABx7u2W0WPXnVbI_v6ZdbM6rYf16");
    api.setUserAgent("Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 " +
        "(KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116");

    // proxy access parameters
    // DO NOT USE PURCHASED/RENTED PROXIES WITH PROXY SERVICES!!!
    api.setProxyType(RecaptchaV2.ProxyTypeOption.HTTP);
    api.setProxyAddress("xx.xxx.xx.xx");
    api.setProxyPort(8282);
    api.setProxyLogin("login");
    api.setProxyPassword("password");

    //optional payload, please look for RecaptchaV2Enterprise documentation regarding it
    JSONObject enterprisePayload = new JSONObject();
    try {
      enterprisePayload.put("s", "SOME_UNDOCUMENTED_TOKEN_VALUE");
    } catch (Exception e) {
      DebugHelper.out("JSON error: "+e.getMessage(), DebugHelper.Type.ERROR);
      return;
    }
    api.setEnterprisePayload(enterprisePayload);

    //Specify softId to earn 10% commission with your app.
    //Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
    api.setSoftId(0);

    if (!api.createTask()) {
      DebugHelper.out(
          "API v2 send failed. " + api.getErrorMessage(),
          DebugHelper.Type.ERROR
      );
    } else if (!api.waitForResult()) {
      DebugHelper.out("Could not solve the captcha.", DebugHelper.Type.ERROR);
    } else {
      DebugHelper.out("Result: " + api.getTaskSolution().getGRecaptchaResponse(), DebugHelper.Type.SUCCESS);
    }

  }
}
    

Halimbawa ng tugon

JSON na walang mga error
     {
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}
    
JSON na may error
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}
    

Kunin ang solusyon

Gamitin ang metodong getTaskResult para hilingin ang solusyon. Bigyan ang manggagawa ng ilang oras, gaya ng 5 segundo, bago gumawa ng unang kahilingan. Kapag ang manggagawa ay abala pa, subukang muli sa loob ng 3 segundo.

Bagay ng solusyon ng gawain

Katangian Uri Layunin
gRecaptchaResponse String Ang string ng token na kinakailangan para sa pakikipag-ugnayan sa form sa pagsumite ng puntiryang website.

Halimbawa ng tugon

JSON na walang mga error
     {
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}