Strona główna Dokumentacja Tutoriale Logowanie
Obsługiwane typy zadań
Metody API
Artykuły
Tutoriale
GitHub
Menu dokumentacja

Jak zastosować wtyczkę Anti-Captcha z Puppeteer oraz Selenium

Puppeteer i Selenium to dwa główne silniki służące automatyzacji przeglądarki, a nasz plugin idealnie z nimi współpracuje. W tym artykule pokażemy jak użyć go z Puppeteer i Selenium programując w językach NodeJS i Python. Jeśli zastanawiasz się nad wyborem pomiędzy nimi, zdecydowanie polecamy NodeJS+Puppeteer z racji natywnego środowiska.

1. Zainstaluj zależności. W przypadku NodeJS wystarczą poniższe paczki npm, zaś dla Python należy zainstalować paczki oraz binarkę "chromedriver" z tej strony. Wersja sterownika musi się zgadzać z wersją Chrome zainstalowaną w systemie.

NodeJS
     npm install adm-zip puppeteer puppeteer-extra puppeteer-extra-plugin-stealth
    
Python
     pip install selenium
    

2. Pobierz wtyczkę w formie ZIP dla Chrome, rozpakuj do folderu swego projektu. Rzeczywiste wersje znajdują się tu. Można to również zrobić drogą programowania:

NodeJS
     //npm install adm-zip
const https = require('https')
const fs = require('fs');
const AdmZip = require("adm-zip");

const pluginURL = 'https://antcpt.com/anticaptcha-plugin.zip';

(async () => {
  // pobierz plugin
  await new Promise((resolve) => {
    https.get(pluginURL, resp => resp.pipe(fs.createWriteStream('./plugin.zip').on('close', resolve)));
  })
  // rozpakuj
  const zip = new AdmZip("./plugin.zip");
  await zip.extractAllTo("./plugin/", true);
})();
    
Python
     import urllib.request
import zipfile

url = 'https://antcpt.com/anticaptcha-plugin.zip'
# pobierz plugin
filehandle, _ = urllib.request.urlretrieve(url)
# rozpakuj
with zipfile.ZipFile(filehandle, "r") as f:
  f.extractall("plugin")
    

3. Następnie skonfiguruj swój klucz API w pliku ./plugin/js/config_ac_api_key.js . Swój klucz API znajdziesz w strefie klienta. Aby wszystko zadziałało, twoje saldo musi być dodatnie.

NodeJS
     const apiKey = 'API_KEY_32_BYTES';
if (fs.existsSync('./plugin/js/config_ac_api_key.js')) {
  let confData = fs.readFileSync('./plugin/js/config_ac_api_key.js', 'utf8');
  confData = confData.replace(/antiCapthaPredefinedApiKey = ''/g, `antiCapthaPredefinedApiKey = '${apiKey}'`);
  fs.writeFileSync('./plugin/js/config_ac_api_key.js', confData, 'utf8');
} else {
  console.error('plugin configuration not found!')
}
    
Python
     from pathlib import Path
import zipfile

# ustaw klucz API w pliku konfiguracyjnym
api_key = "API_KEY_32_BYTES"
file = Path('./plugin/js/config_ac_api_key.js')
file.write_text(file.read_text().replace("antiCapthaPredefinedApiKey = ''", "antiCapthaPredefinedApiKey = '{}'".format(api_key)))

# spakuj katalog z pluginem z powrotem do plugin.zip
zip_file = zipfile.ZipFile('./plugin.zip', 'w', zipfile.ZIP_DEFLATED)
for root, dirs, files in os.walk("./plugin"):
    for file in files:
      path = os.path.join(root, file)
      zip_file.write(path, arcname=path.replace("./plugin/", ""))
zip_file.close()
    

4. Zainicjalizuj przeglądarkę z wtyczką. Dla Puppeteer zalecamy plugin 'puppeteer-extra-plugin-stealth' dla paczki 'puppeteer-extra', ukrywa on bowiem wszystkie przejawy zautomatyzowania przeglądarki Chromium.

NodeJS
     //npm install puppeteer puppeteer-extra puppeteer-extra-plugin-stealth
const puppeteer = require('puppeteer-extra');
const StealthPlugin = require('puppeteer-extra-plugin-stealth');
puppeteer.use(StealthPlugin());

(async () => {
  const browser = await puppeteer.launch({
    headless: false,
    ignoreDefaultArgs: [
      "--disable-extensions",
      "--enable-automation"
    ],
    args: [
      '--disable-web-security',
      '--disable-features=IsolateOrigins,site-per-process',
      '--allow-running-insecure-content',
      '--disable-blink-features=AutomationControlled',
      '--no-sandbox',
      '--mute-audio',
      '--no-zygote',
      '--no-xshm',
      '--window-size=1920,1080',
      '--no-first-run',
      '--no-default-browser-check',
      '--disable-dev-shm-usage',
      '--disable-gpu',
      '--enable-webgl',
      '--ignore-certificate-errors',
      '--lang=en-US,en;q=0.9',
      '--password-store=basic',
      '--disable-gpu-sandbox',
      '--disable-software-rasterizer',
      '--disable-background-timer-throttling',
      '--disable-backgrounding-occluded-windows',
      '--disable-renderer-backgrounding',
      '--disable-infobars',
      '--disable-breakpad',
      '--disable-canvas-aa',
      '--disable-2d-canvas-clip-aa',
      '--disable-gl-drawing-for-tests',
      '--enable-low-end-device-mode',
      '--disable-extensions-except=./plugin',
      '--load-extension=./plugin'
    ]
  });
  const page = await browser.newPage();
})();
    
Python
     from selenium import webdriver

options = webdriver.ChromeOptions()
options.add_extension('./plugin.zip')

browser = webdriver.Chrome('./chromedriver', options=options)
    

5. Przejdź na docelową stronę i wypełnij formularz, jeśli to konieczne. Wtyczka sama znajdzie Recaptcha i zacznie go rozwiązywać.

NodeJS
     (async () => {
  const url = 'https://anti-captcha.com/demo/?page=recaptcha_v2_textarea';
  const login = 'Test login';
  const password = 'Test password';

  try {
    await page.goto(url, {
      waitUntil: "networkidle0"
    });
  } catch (e) {
    console.error('err while loading the page: '+e);
  }
  // wyłącz nawigacyjne błędy przekroczenia limitu czasu oczekiwania
  await page.setDefaultNavigationTimeout(0);

  await page.$eval('#login', (element, login) => {
    element.value = login;
  }, login);
  await page.$eval('#password', (element, password) => {
    element.value = password;
  }, password);

})();
    
Python
     browser.get('https://anti-captcha.com/demo/?page=recaptcha_v2_textarea')

# filling form
browser.find_element_by_css_selector('#login').send_keys('Test login')
browser.find_element_by_css_selector('#password').send_keys('Test password')

    

6. Tu na chwilkę się zatrzymajmy. Niektóre formularze w sieci wymagają wciśnięcia guzika prześlij (submit) po rozwiązaniu Recaptcha, a inne stosują funkcję callback i przesyłają je automatycznie. W pierwszym przypadku chcemy wcisnąć przycisk submit tuż po rozwiązaniu Recaptchy. Aby zrobić to w odpowiednim momencie, musimy po prostu poczekać na pojawienie się selektora .antigate_solver.solved i wówczas wcisnąć przycisk przesyłania.

NodeJS
     // poczekaj, aż pojawi się selektor "solved"
await page.waitForSelector('.antigate_solver.solved').catch(error => console.log('failed to wait for the selector'));
console.log('recaptcha rozwiązana');

// wciśnij przycisk "wyślij" (submit)
await Promise.all([
  page.click('#submitButton'),
  page.waitForNavigation({ waitUntil: "networkidle0" })
]);
console.log('zadanie wykonane, formularz z recaptcha ominięty');
    
Python
     # poczekaj, aż pojawi się selektor "solved"
webdriver.support.wait.WebDriverWait(browser, 120).until(lambda x: x.find_element_by_css_selector('.antigate_solver.solved'))
# wciśnij przycisk "wyślij" (submit)
browser.find_element_by_css_selector('#submitButton').click()
    

To tyle, formularz wypełniony, Recaptcha rozwiązana i ominięta. Przykłady kodu:

NodeJS
     // first run the following to install required npm packages:
//
// npm install adm-zip follow-redirects puppeteer puppeteer-extra puppeteer-extra-plugin-stealth
//
//
const https = require('follow-redirects').https;
const fs = require('fs');
const AdmZip = require("adm-zip");

const apiKey = 'YOUR_API_KEY_HERE!';
const pluginURL = 'https://antcpt.com/anticaptcha-plugin.zip';
const url = 'https://anti-captcha.com/demo/?page=recaptcha_v2_textarea';
const login = 'Test login';
const password = 'Test password';
let page = null;


const puppeteer = require('puppeteer-extra');
const StealthPlugin = require('puppeteer-extra-plugin-stealth');
puppeteer.use(StealthPlugin());

(async () => {
  // pobierz plugin
  await new Promise((resolve) => {
    https.get(pluginURL, resp => resp.pipe(fs.createWriteStream('./plugin.zip').on('close', resolve)));
  })
  // rozpakuj
  const zip = new AdmZip("./plugin.zip");
  await zip.extractAllTo("./plugin/", true);

  // ustaw klucz API w pliku konfiguracyjnym
  await new Promise((resolve, reject) => {
    if (fs.existsSync('./plugin/js/config_ac_api_key.js')) {
      let confData = fs.readFileSync('./plugin/js/config_ac_api_key.js', 'utf8');
      confData = confData.replace(/antiCapthaPredefinedApiKey = ''/g, `antiCapthaPredefinedApiKey = '${apiKey}'`);
      fs.writeFileSync('./plugin/js/config_ac_api_key.js', confData, 'utf8');
      resolve();
    } else {
      console.error('plugin configuration not found!')
      reject();
    }
  });

  // ustaw opcje uruchamianej przeglądarki
  const options = {
    headless: false,
    ignoreDefaultArgs: [
      "--disable-extensions",
      "--enable-automation"
    ],
    args: [
      '--disable-web-security',
      '--disable-features=IsolateOrigins,site-per-process',
      '--allow-running-insecure-content',
      '--disable-blink-features=AutomationControlled',
      '--no-sandbox',
      '--mute-audio',
      '--no-zygote',
      '--no-xshm',
      '--window-size=1920,1080',
      '--no-first-run',
      '--no-default-browser-check',
      '--disable-dev-shm-usage',
      '--disable-gpu',
      '--enable-webgl',
      '--ignore-certificate-errors',
      '--lang=en-US,en;q=0.9',
      '--password-store=basic',
      '--disable-gpu-sandbox',
      '--disable-software-rasterizer',
      '--disable-background-timer-throttling',
      '--disable-backgrounding-occluded-windows',
      '--disable-renderer-backgrounding',
      '--disable-infobars',
      '--disable-breakpad',
      '--disable-canvas-aa',
      '--disable-2d-canvas-clip-aa',
      '--disable-gl-drawing-for-tests',
      '--enable-low-end-device-mode',
      '--disable-extensions-except=./plugin',
      '--load-extension=./plugin'
    ]
  }

  try {
    // uruchom przeglądarkę z wtyczką
    const browser = await puppeteer.launch();
    page = await browser.newPage();
  } catch (e) {
    console.log('could not launch browser: '+e.toString())
    return;
  }

  // przejdź na docelową stronę
  try {
    await page.goto(url, {
      waitUntil: "networkidle0"
    });
  } catch (e) {
    console.error('err while loading the page: '+e);
  }

  // wyłącz nawigacyjne błędy przekroczenia limitu czasu oczekiwania
  await page.setDefaultNavigationTimeout(0);

  // wypełnij formularz
  await page.$eval('#login', (element, login) => {
    element.value = login;
  }, login);
  await page.$eval('#password', (element, password) => {
    element.value = password;
  }, password);

  // poczekaj, aż pojawi się selektor "solved"
  await page.waitForSelector('.antigate_solver.solved').catch(error => console.log('failed to wait for the selector'));
  console.log('recaptcha rozwiązana');

  // wciśnij przycisk "wyślij" (submit)
  await Promise.all([
    page.click('#submitButton'),
    page.waitForNavigation({ waitUntil: "networkidle0" })
  ]);
  console.log('recaptcha rozwiązana');

})();
    
Python
     import urllib.request
import zipfile
import os
from pathlib import Path
from selenium import webdriver

# pobierz plugin
url = 'https://antcpt.com/anticaptcha-plugin.zip'
filehandle, _ = urllib.request.urlretrieve(url)
# rozpakuj
with zipfile.ZipFile(filehandle, "r") as f:
  f.extractall("plugin")

# ustaw klucz API w pliku konfiguracyjnym
api_key = "YOUR_API_KEY_HERE!"
file = Path('./plugin/js/config_ac_api_key.js')
file.write_text(file.read_text().replace("antiCapthaPredefinedApiKey = ''", "antiCapthaPredefinedApiKey = '{}'".format(api_key)))

# spakuj katalog z pluginem z powrotem do plugin.zip
zip_file = zipfile.ZipFile('./plugin.zip', 'w', zipfile.ZIP_DEFLATED)
for root, dirs, files in os.walk("./plugin"):
    for file in files:
      path = os.path.join(root, file)
      zip_file.write(path, arcname=path.replace("./plugin/", ""))
zip_file.close()

# ustaw opcje uruchamianej przeglądarki
options = webdriver.ChromeOptions()
options.add_extension('./plugin.zip')

# ustaw opcje uruchamianej przeglądarki
browser = webdriver.Chrome('./chromedriver', options=options)

# przejdź na docelową stronę
browser.get('https://anti-captcha.com/demo/?page=recaptcha_v2_textarea')

# wypełnij formularz
browser.find_element_by_css_selector('#login').send_keys('Test login')
browser.find_element_by_css_selector('#password').send_keys('Test password')

# poczekaj, aż pojawi się selektor "solved"
webdriver.support.wait.WebDriverWait(browser, 120).until(lambda x: x.find_element_by_css_selector('.antigate_solver.solved'))

# wciśnij przycisk "wyślij" (submit)
browser.find_element_by_css_selector('#submitButton').click()
    

Bonus: potrzebna jest pewna sztuczka, by móc uruchamiać wtyczki w trybie headless (bez ekranu), gdyż Chrome nie obsługuje automatyzacji przeglądarki za pomocą wtyczek. Stosujemy wówczas narzędzie zwane Xvfb, które wyposaży twoją aplikację w wirtualny pulpit.

bash
     # zainstaluj pakiet
apt-get install -y xvfb

# ustaw zmienną display
export DISPLAY=:0

# uruchom demona Xvfb w tle (tylko raz)
/usr/bin/Xvfb :0 -screen 0 1024x768x24 &

# poczekaj trochę, aby zdążył się uruchomić (tylko raz)
sleep 5

# dodaj prefix "xvfb-run" do skryptu "node" lub "python"
xvfb-run node myscript.js
# lub
xvfb-run python myscript.py