Menu dokumentacja

RecaptchaV2TaskProxyless: obejście Google Recaptcha automatycznie bez proxy

Ten typ zadania rozwiązuje Google Recaptcha V2 bez proxy. Zadanie będzie rozwiązane z wykorzystaniem naszych własnych proxy i/lub adresów IP naszych pracowników.

Obecnie Recaptcha nie dysponuje ochroną przed sytuacją, w której zagadka jest rozwiązana z innego adresu IP niż adres z którego nadesłano formularz z g-response. API Google nie udostępnia adresu IP osoby rozwiązującej zagadkę. Jeśli jednak ulegnie to zmianie, można skorzystać ze standardowego typu zadania - RecaptchaV2Task.

Recaptcha V2 przykład

Obiekt zadanie

Właściwość/atrybut Typ Wymagany Przeznaczenie
type Łańcuch znaków (String) Tak RecaptchaV2TaskProxyless
Dawna nazwa typu zadania NoCaptchaTaskProxyless. Będziemy obsługiwać ją bezterminowo, nie jest konieczne modyfikowanie aplikacji.
websiteURL Łańcuch znaków (String) Tak Adres docelowej strony. Może wskazywać na dowolną lokalizację w ramach witryny, włącznie ze strefami dla zalogowanych. Nasi pracownicy nie muszą tam wchodzić, gdyż wizyta jest symulowana.
websiteKey Łańcuch znaków (String) Tak Klucz strony Recaptcha. Informację jak pozyskać klucz znaleźć można w tym artykule.
recaptchaDataSValue Łańcuch znaków (String) Nie Wartość atrybutu 'data-s'. Dotyczy tylko Recaptcha i stron Google.
isInvisible Logiczny (Boolean) Nie Określić, jeśli Recaptcha jest niewidoczna. Spowoduje to wyświetlenie prawidłowego widgeta u pracownika.

Przykład żądania

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "task":
    {
      "type":"RecaptchaV2TaskProxyless",
      "websiteURL":"http://mywebsite.com/recaptcha/test.php",
      "websiteKey":"6Lc_aCMTAAAAABx7u2N0D1XnVbI_v6ZdbM6rYf16"
    }
}' https://api.anti-captcha.com/createTask
    

Przykład odpowiedzi

JSON bez błędów
     {
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}
    
JSON z błędem
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}
    

Odbierz rozwiązanie

Skorzystaj z metody getTaskResult by odebrać rozwiązanie. Daj pracownikowi trochę czasu, na przykład 5 sekund, zanim prześlesz pierwszą prośbę odbioru. Jeśli pracownik nadal jest zajęty, powtórz próbę po 3 sekundach.

Obiekt rozwiązanie zadania

Właściwość/atrybut Typ Przeznaczenie
gRecaptchaResponse Łańcuch znaków (String) Łańcuch znaków token wymagany do interakcji z formularzem wysyłania na docelowej stronie.
cookies Tablica (Array) Opcjonalna tablica cookies z których skorzystano przy rozwiązywaniu proxy. Dotyczy tylko domen i subdomen google.com.

Przykład odpowiedzi

JSON bez błędów
     {
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}