Menu

reportIncorrectRecaptcha: skicka klagomål för en Recaptcha-token

Klagomål accepteras endast för Recaptcha v2 och v3, inklusive Recaptcha Enterprise. Det är viktigt att du läser följande beskrivning. Annars kan systemet blockera dig från att skicka anmälningar.
Eftersom att det inte är möjligt att kontrollera dina anmälningar på samma sätt som vi gör med bildcaptchor så kommer klagomålet först genomgå statistisk analys i vårt backend och sedan accepteras endast vid ett positivt utfall. Vi jämfört helt enkelt din anmälningsstatistik med statistik från andra kunder vi litar på. Om din statistik avviker för mycket från andra kunder kommer dina anmälningar ignoreras i ett par dagar. För bästa resultat bör du därför ha koll på din automatiseringsprocess och endast skicka anmälningar när du är 100 % säker på att Recaptchan var felaktig.
Alla rapporter accepteras inte. För att beräkna den genomsnittliga felprocenten så exakt som möjligt måste minst 100 recaptcha-uppgifter per konto skickas för erkännande per 24 timmar.
Anmälan måste skickas inom 60 sekunder efter att uppdraget slutförts. Om du skickar anmälan senare kommer API:t ge felmeddelandet ERROR_NO_SUCH_CAPTCHA_ID. Det är bara tillåtet att skicka en anmälan per uppdrag.

Adress: https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectRecaptcha
Metod: POST
Content-type: application-json

Förfrågans egenskaper

EgenskapTypObligatoriskBeskrivning
clientKeyTextsträngJa
taskIdHeltal (integer)Ja

Exempel på förfrågan

curl -i -H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectRecaptcha


Svarets struktur

EgenskapTypBeskrivning
errorIdHeltal (integer)Felidentifiering.
0 - inga fel, operationen slutfördes framgångsrikt.
>0 - felidentifiering. Felkod och dess korta beskrivning finns i egenskaperna errorCode och errorDescription.
errorCodeTextsträng
errorDescriptionTextsträngKort beskrivning av felet
statusTextsträngResultatet av åtgärden. Du får antingen en felkod eller status="success" när reklamationen accepteras.

Exempel på svar

JSON utan fel
JSON med fel
{
    "errorId":0,
    "status":"success"
}