Typer av uppdrag som stöds
API-metoder
Artiklar
Guider
GitHub
Dokumentationsmenyn

ImageToTextTask: lös bildcaptcha

Skicka en bild och få texten i svar. Texten kan innehålla siffror, bokstäver, specialtecknen och blanksteg. GIF-animeringar stöds upp till 500 kb. Anpassade captchor som "hitta katten på den här bilden och ange dess nummer" stöds inte.

Uppdragets objekt

Egenskap Typ Obligatorisk Förvalt värde Beskrivning
type Textsträng Ja ImageToTextTask Definierar uppdragets typ
body Textsträng Ja Fildata kodad i Base64. Se till så att du skickar den utan radbrytningar. Inkludera inte "data:image/png" eller liknande taggar. Bara ren Base64!
phrase Boolesk Nej false falskt – inga krav
sant – kräver att arbetaren anger ett svar med minst ett blanksteg. Om det inte finns något blanksteg hoppar de över uppdraget, så använd detta med försiktighet.
case Boolesk Nej true falskt – inga krav
sant – arbetaren kommer se en anteckning om att svaret måste anges med skiftlägeskänslighet.
numeric Heltal (integer) Nej 0 0 – inga krav
1 – endast nummer tillåts
2 – bokstäver, men inte siffror, tillåts
math Boolesk Nej false falskt – inga krav
sant – arbetaren kommer att se en anteckning om att svaret måste beräknas.
minLength Heltal (integer) Nej 0 0 – inga krav
>1 – anger svarets minimumlängd
maxLength Heltal (integer) Nej 0 0 – inga krav
>1 – anger svarets maxlängd
comment Textsträng Nej Ytterligare kommentarer till arbetarna som "skriv bokstäver i röd text".
Resultatet kan inte garanteras och det är helt och hållet upp till den enskilda arbetaren.
websiteURL Textsträng Nej Valfri parameter för att kunna särskilja bildcaptchors ursprung i förbrukningssstatistiken.

Exempel på förfrågan

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY_HERE",
  "task":
    {
      "type":"ImageToTextTask",
      "body":"BASE64_BODY_HERE__NO_NEWLINES__NO_EXTRA_TAGS__ONLY_CLEAN_BASE64",
      "phrase":false,
      "case":false,
      "numeric":0,
      "math":false,
      "minLength":0,
      "maxLength":0
    },
  "softId": 0
}' https://api.anti-captcha.com/createTask
    
PHP
     <?php

//git clone git@github.com:AdminAnticaptcha/anticaptcha-php.git

include("anticaptcha.php");
include("imagetotext.php");

$api = new ImageToText();

//your anti-captcha.com account key
$api->setKey("YOUR_API_KEY_HERE");

//setting file
$api->setFile("captcha.jpg");

//Specify softId to earn 10% commission with your app.
//Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
$api->setSoftId(0);

//create task in API
if (!$api->createTask()) {
  echo "API v2 send failed - ".$api->getErrorMessage()."\n";
  exit;
}

$taskId = $api->getTaskId();

if (!$api->waitForResult()) {
  echo "could not solve captcha\n";
  echo $api->getErrorMessage()."\n";
} else {
  $captchaText  =  $api->getTaskSolution();
  echo "captcha text: $captchaText\n\n";
}
    
Python
     #pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.imagecaptcha import *

solver = imagecaptcha()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

captcha_text = solver.solve_and_return_solution("captcha.jpeg")
if captcha_text != 0:
  print "captcha text "+captcha_text
else:
  print "task finished with error "+solver.error_code
    
NodeJS
     //npm install @antiadmin/anticaptchaofficial
//https://github.com/AdminAnticaptcha/anticaptcha-npm

const ac = require("@antiadmin/anticaptchaofficial");
const fs = require('fs');

const captcha = fs.readFileSync('captcha.png', { encoding: 'base64' });

ac.setAPIKey('YOUR_API_KEY_HERE');

//Specify softId to earn 10% commission with your app.
//Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
ac.setSoftId(0);

ac.solveImage(captcha, true)
  .then(text => console.log('captcha text: '+text))
  .catch(error => console.log('test received error '+error));
    
C#
     //git clone git@github.com:AdminAnticaptcha/anticaptcha-csharp

using System;
using Anticaptcha_example.Api;
using Anticaptcha_example.Helper;
using Newtonsoft.Json.Linq;

namespace Anticaptcha_example
{
  internal class Program
  {
    private static void Main() {

      DebugHelper.VerboseMode = true;

      var api = new ImageToText
      {
        ClientKey = "YOUR_API_KEY_HERE",
        FilePath = "captcha.jpg",
        // Specify softId to earn 10% commission with your app.
        // Get your softId here:
        // https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
        SoftId = 0
      };

      if (!api.CreateTask())
        DebugHelper.Out("API v2 send failed. " + api.ErrorMessage, DebugHelper.Type.Error);
      else if (!api.WaitForResult())
        DebugHelper.Out("Could not solve the captcha.", DebugHelper.Type.Error);
      else
        DebugHelper.Out("Result: " + api.GetTaskSolution().Text, DebugHelper.Type.Success);

    }
  }
}

    
Java
     //git clone git@github.com:AdminAnticaptcha/anticaptcha-java.git

package com.anti_captcha;

import com.anti_captcha.Api.ImageToText;
import com.anti_captcha.Helper.DebugHelper;

import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;

import java.net.MalformedURLException;
import java.net.URL;
import java.util.Iterator;
import java.util.concurrent.ThreadLocalRandom;

public class Main {

  public static void main(String[] args) throws InterruptedException, MalformedURLException, JSONException {
    DebugHelper.setVerboseMode(true);

    ImageToText api = new ImageToText();
    api.setClientKey("YOUR_API_KEY_HERE");
    api.setFilePath("captcha.jpg");

    //Specify softId to earn 10% commission with your app.
    //Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
    api.setSoftId(0);

    if (!api.createTask()) {
      DebugHelper.out(
          "API v2 send failed. " + api.getErrorMessage(),
          DebugHelper.Type.ERROR
      );
    } else if (!api.waitForResult()) {
      DebugHelper.out("Could not solve the captcha.", DebugHelper.Type.ERROR);
    } else {
      DebugHelper.out("Result: " + api.getTaskSolution().getText(), DebugHelper.Type.SUCCESS);
    }
  }

}
    

Exempel på svar

JSON utan fel
     {
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}
    
JSON med fel
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}
    

Hämta lösningen

Använd metoden getTaskResult för att begära en lösning. Ge arbetaren lite tid, cirka 5 sekunder, innan den första förfrågningen. Om arbetaren fortfarande är upptagen kan du prova igen om 3 sekunder.

Lösningens objekt

Egenskap Typ Beskrivning
text Textsträng Text från bildcaptcha
url Textsträng Webbadress till captchan där vi sparar den i 24 timmar. Den tas sedan bort.

Exempel på svar

JSON utan fel
     {
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "text":"deditur",
    "url":"http://61.39.233.233/1/147220556452507.jpg"
  },
  "cost":"0.000700",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}