Menu dokumentacja

RecaptchaV2Task: rozwiązywanie zagadek puzzle Google Recaptcha z wykorzystaniem twojego proxy

Ten typ zadania pozwala rozwiązywać Recaptcha w usługach Google. W innych przypadkach należy stosować RecaptchaV2TaskProxyless do rozwiązywania Recaptcha w trybie proxy-off. API Google nie podaje właścicielowi strony adresu IP osoby rozwiązującej zadanie.

Nasz system jest zbudowany tak, aby przeglądarki naszych pracowników nie miały dostępu do twoich serwerów proxy. Te dane są przechowywane na naszym serwerze i usuwane po ukończeniu zadania. Komputer pracownika łączy się wyłącznie z naszymi serwerami. Do twojego proxy nawiązywane jest połączenie z tylko jednego adresu IP. Więcej informacji znajdziesz w tej sekcji FAQ.

Przed wykonaniem tego typu zadania nasze narzędzie może pomóc przetestować twoje proxy pod kątem kompatybilności, wykonując kilka zadań próbnych. Jeśli próba się nie powiedzie, twoje zadanie spowoduje błąd ERROR_PROXY_CONNECT_TIMEOUT lub podobny i zostanie anulowane. W trakcie procesu rozwiązywania twoje proxy może spowodować jakiś problem, na skutek czego nasze API zwróci inne kody błędu dot. proxy. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi proxy w naszym FAQ.

Recaptcha V2 przykład

Obiekt zadanie

Właściwość/atrybut Typ Wymagany Przeznaczenie
type Łańcuch znaków (String) Tak RecaptchaV2Task
Poprzednia nazwa zadania: 'NoCaptchaTask'. Będziemy obsługiwać starą nazwę bezterminowo, więc nie trzeba dokonywać zmian w aplikacji.
websiteURL Łańcuch znaków (String) Tak Adres docelowej strony. Może wskazywać na dowolną lokalizację w ramach witryny, włącznie ze strefami dla zalogowanych. Nasi pracownicy nie muszą tam wchodzić, gdyż wizyta jest symulowana.
websiteKey Łańcuch znaków (String) Tak Klucz strony Recaptcha. Informację jak pozyskać klucz znaleźć można w tym artykule.
recaptchaDataSValue Łańcuch znaków (String) Nie Wartość atrybutu 'data-s'. Dotyczy tylko Recaptcha i stron Google.
proxyType Łańcuch znaków (String) Tak Typ proxy
http - zwyczajne proxy http/https
socks4 - proxy socks4
socks5 - proxy socks5
proxyAddress Łańcuch znaków (String) Tak Adres ipv4/ipv6 proxy. Nie stosować nazw hostów ani adresów IP z sieci lokalnych.
proxyPort Integer Tak Port proxy
proxyLogin Łańcuch znaków (String) Nie Login dla proxy wymagających uwierzytelniania (podstawowe)
proxyPassword Łańcuch znaków (String) Nie Hasło proxy
userAgent Łańcuch znaków (String) Tak Informacja User-Agent o przeglądarce, stosowana przy emulacji. Wymagane jest podanie sygnatury nowoczesnej przeglądarki, w przeciwnym razie Google każe "zaktualizować przeglądarkę".
cookies Łańcuch znaków (String) Nie Dodatkowe cookies, które powinniśmy użyć w domenach Google.
isInvisible Logiczny (Boolean) Nie Określić, jeśli Recaptcha jest niewidoczna. Spowoduje to wyświetlenie prawidłowego widgeta u pracownika.

Przykład żądania

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "task":
    {
      "type":"RecaptchaV2Task",
      "websiteURL":"http://mywebsite.com/recaptcha/test.php",
      "websiteKey":"6Lc_aCMTAAAAABx7u2N0D1XnVbI_v6ZdbM6rYf16",
      "proxyType":"http",
      "proxyAddress":"8.8.8.8",
      "proxyPort":8080,
      "proxyLogin":"proxyLoginHere",
      "proxyPassword":"proxyPasswordHere",
      "userAgent":"MODERN_USER_AGENT_HERE",
      "cookie":"cookiename1=cookievalue1; cookiename2=cookievalue2"
    }
}' https://api.anti-captcha.com/createTask
    

Przykład odpowiedzi

JSON bez błędów
     {
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}
    
JSON z błędem
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}
    

Odbierz rozwiązanie

Skorzystaj z metody getTaskResult by odebrać rozwiązanie. Daj pracownikowi trochę czasu, na przykład 5 sekund, zanim prześlesz pierwszą prośbę odbioru. Jeśli pracownik nadal jest zajęty, powtórz próbę po 3 sekundach.

Obiekt rozwiązanie zadania

Właściwość/atrybut Typ Przeznaczenie
gRecaptchaResponse Łańcuch znaków (String) Łańcuch znaków token wymagany do interakcji z formularzem wysyłania na docelowej stronie.
cookies Tablica (Array) Opcjonalna tablica cookies z których skorzystano przy rozwiązywaniu proxy. Dotyczy tylko domen i subdomen google.com.

Przykład odpowiedzi

JSON bez błędów
     {
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}