خانه مستندات خودآموزها ورود
انواع وظیفه مورد پشتیبانی
متدهای API
مقالات
خودآموزها
GitHub
منوی مستندات

چطور پروکسی سرور SQUID را نصب کنید

سریع‌ترین راه برای اجرای سرور پروکسی توسط Docker است:

Bash
     docker run --name squid -p 3128:3128 --rm -d \
-e PROXYLOGIN=mylogin \
-e PROXYPASSWORD=mypassword \
anticaptcha/squid
    

اگر می‌خواهید فایل پیکربندی خودتان را داشته باشید که در آن احراز هویت را تنظیم کنید پس باید آن را به /etc/squid/squid.conf مونت کنید.

Bash
     docker run --name squid -p 3128:3128 --rm -d \
-v /path/to/squid.conf:/etc/squid/squid.conf \
anticaptcha/squid
    


راه دیگر این است که آن را از منبع بسازید:

Bash
     yum -y install make gcc gcc-c++ libtool wget httpd-tools
wget http://www.squid-cache.org/Versions/v3/3.2/squid-3.2.3.tar.gz
tar -zxf squid-3.2.3.tar.gz
cd squid-3.2.3
./configure
make
make install
    

نمونه‌ای از فایل پیکربندی:

Bash
     #configure the port number
http_port 9191

cache_mem 5 MB
cache_dir ufs /usr/local/squid/var/cache 300 16 256
cache_access_log /usr/local/squid/var/logs/access.log
cache_log /usr/local/squid/var/logs/cache.log
cache_store_log /usr/local/squid/var/logs/store.log
pid_filename /usr/local/squid/var/logs/squid.pidauth_param basic program /usr/local/squid/libexec/basic_ncsa_auth /usr/local/squid/etc/squid_users

auth_param basic children 5
auth_param basic realm enter_your_pass
auth_param basic credentialsttl 2 hours

error_directory /usr/local/squid/share/errors/


acl SSL_ports port 443
acl Safe_ports port 80 8080 3128 # http
acl Safe_ports port 443# https
acl CONNECT method CONNECT
acl MYUSERS proxy_auth REQUIRED
acl to_ipv6 dst ipv6


http_access deny !Safe_ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
http_access allow net


#allow only athorized users
http_access allow MYUSERS
http_reply_access allow all
icp_access deny all
miss_access allow all


#squid will run under nobody user
cache_effective_user nobody
cache_effective_group nobody
coredump_dir /usr/local/squid/var/cache


## making it anonymous
forwarded_for transparent
request_header_access Via deny all
request_header_access X-Forwarded-For deny all
request_header_access Cache-Control deny all
    

SQUID یوزرنیم‌ها و پسورد‌ها را در یک فایل مجزا قرار می‌دهد، ما این فایل را در "/usr/local/squid/etc/squid_users" قرار می‌دهیم. برای مدیریت این فایل از ابزار "htpasswd" استفاده کنید:

Bash
     htpasswd -c /usr/local/squid/etc/squid_users mylogin
    

بعد از این‌که کارتان با پیکربندی تمام شد، مجوزهای دایرکتوری‌های SQUID را تغییر دهید و آن را به‌صورت یک دامون اجرا کنید:

Bash
     chown -R nobody:nobody /usr/local/squid/share /usr/local/squid/var
/usr/local/squid/sbin/squid -z /usr/local/squid/etc/squid.conf
/usr/local/squid/sbin/squid -f /usr/local/squid/etc/squid.conf
    

چک کنید که آیا پروکسی در حال اجرا است و اتصالها را می پذیرد:

Bash
     netstat -lenp|grep squid