close menu
انواع وظیفه مورد پشتیبانی
متدهای API
مقالات
GitHub icon
GitHub
Menu

ImageToTextTask: کپچای تصویری را حل کن

یک بدنه تصویر را پست می‌کند و متن را از آن ارسال می‌کند. متن فقط می‌تواند حاوی رقم، حرف، کاراکترهای ویژه و اسپیس باشد. انیمیشن‌های GIF تا 500kb پشتیبانی می‌شوند. کپچای سفارشی مثل "گربه‌ای را در این مجموعه تصویر پیدا کن و شماره آن را وارد کن " پشتیبانی نمی‌شود.

شیء وظیفه

خصوصیتنوعموردنیازمقدار پیش‌فرضهدف
typeرشتهبلهImageToTextTaskنوع وظیفه را تعریف می‌کند.
bodyرشتهبلهبدنه فایل که با base64 رمزگذاری شده است. حتماً آن را بدون شکستِ خط ارسال کنید. برچسب 'data:image/png,' یا برچسب‌های مشابه را در آن قرار ندهید، فقط base64 پاکیزه باید وجود داشته باشد!
phraseبولیخیرfalse
caseبولیخیرtrue
numericعدد صحیحخیر0
mathبولیخیرfalse
minLengthعدد صحیحخیر0
maxLengthعدد صحیحخیر0
commentرشتهخیرنظرات اضافی برای کارگران مانند "متن قرمز را وارد کنید". نتیجه تضمینی نیست و کاملاً به عهده کارگر است.
websiteURLرشتهخیرپارامتر اختیاری برای متمایزکردن منبع کپچاهای تصویری در آمارهای هزینه.

نمونه درخواست

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.imagecaptcha import *

solver = imagecaptcha()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

captcha_text = solver.solve_and_return_solution("captcha.jpeg")
if captcha_text != 0:
  print "captcha text "+captcha_text
else:
  print "task finished with error "+solver.error_code

شیء راه‌حل وظیفه

خصوصیتنوعهدف
textرشتهمتن از کپچای تصویری
urlرشتهآدرس وب کپچا که ما آن را برای 24 ساعت آینده ذخیره خواهیم کرد. این آدرس پس از این مدت حذف می‌شود

نمونه پاسخ

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "text":"deditur",
    "url":"http://61.39.233.233/1/147220556452507.jpg"
  },
  "cost":"0.000700",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}