Menu

getSpendingStats: آمارهای هزینه حساب را بازیابی می‌کند

این متد، آمارهای هزینه‌های حساب و حجم وظیفه را برای یک دوره ۲۴ ساعته برمی‌گرداند

آدرس: https://api.anti-captcha.com/getSpendingStats
متد: POST
Content-type: application-json

خصوصیات درخواست

خصوصیتنوعضروریهدف
clientKeyرشتهبله
dateعدد صحیحخیرمهر زمانی یونیکس برای ساعتی که ما آمارهای ۲۴ ساعته را می‌گیریم
queueرشتهخیرمی‌توانید نام صف را در آمار AntiCaptcha پیدا کنید. اگر این نام ارائه نشده باشد، مقدارهای کل برای همه صف‌ها محاسبه می‌شوند. چند مثال:
"English ImageToText"
"Recaptcha Proxyless"
softIdعدد صحیحخیرشناسه اپ شما در مرکز توسعه‌دهندگان
ipرشتهخیرآمارها را بر اساس آدرس IP که برای صدازدن API شما استفاده شده است، فیلتر می‌کند.

نمونه درخواست

curl -i -H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-X POST -d '{
 "clientKey":"YOUR_API_KEY",
 "date":1672185600,
 "queue":"Recaptcha Proxyless"
}' https://api.anti-captcha.com/getSpendingStats


ساختار پاسخ

خصوصیتنوعهدف
errorIdعدد صحیحشناسه خطا.
0 – بدون خطا، عملیات با موفقیت انجام شد
>0 – شناسه خطا. کد خطا و شرح مختصری از آن در خصوصیت‌های errorCode و errorDescription درج می‌شوند.
errorCodeرشته
errorDescriptionرشتهشرح مختصری از خطا
dataآرایه
پرونده‌ها دارای ساختار زیر هستند:
 • dateFrom: شروع دوره ثبت، UTC به ثانیه
 • dateTill: پایان دوره ثبت، UTC به ثانیه
 • volume: مقدار وظیفه‌ها
 • money: پول هزینه شده برای وظایف

نمونه پاسخ

JSON بدون خطا
JSON با یک خطا
{
  "errorId":0,
  "data":[
    {
      "dateFrom":1550533500,
      "dateTill":1550537099,
      "volume":1899,
      "money":7.495948
    },{
      "dateFrom":1550537100,
      "dateTill":1550540699,
      "volume":2217,
      "money":7.861741
    }
    .....
    {
      "dateFrom":1550612700,
      "dateTill":1550616299,
      "volume":2156,
      "money":7.827058
    }
  ]
}