انواع وظیفه مورد پشتیبانی
متدهای API
مقالات
خودآموزها
GitHub icon
GitHub
Tutorial pages

getSpendingStats: آمارهای هزینه حساب را بازیابی می‌کند

این متد، آمارهای هزینه‌های حساب ر و حجم‌های وظیفه را برای دوره 24 ساعته می‌گیرد.

آدرس: https://api.anti-captcha.com/getSpendingStats
متد: POST
Content-type: application-json

خصوصیات درخواست

خصوصیتنوعموردنیازهدف
clientKeyرشتهبله
dateعدد صحیحخیرمهر زمانی یونیکس برای ساعتی که ما آمارهای 24 ساعته را می‌گیریم.
queueرشتهخیرنام صف را می‌توان در آمارهای AntiCaptcha پیدا کرد. اگر نام ارائه نشده باشد، مقدار کل همه صف‌ها محاسبه می‌شود.
مثال‌ها:

"English ImageToText"
"Recaptcha Proxyless"
softIdعدد صحیحخیرID اپ شما از مرکز توسعه دهندگان
ipرشتهخیربر اساس آدرس IP که برای صدا زدن API شما استفاده شده است، آمارها را فیلتر می‌کند.

نمونه درخواست

curl -i -H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-X POST -d '{
 "clientKey":"YOUR_API_KEY",
 "date":1672185600,
 "queue":"Recaptcha Proxyless"
}' https://api.anti-captcha.com/getSpendingStats


ساختار پاسخ

خصوصیتنوعهدف
errorIdعدد صحیحشناسه خطا.
0 - بدون خطا - عملیات با موفقیت به اتمام رسید.
1 - شناسه خطا. کد خطا و شرح کوتاه در خصوصیات errorCode و errorDescription منتقل می‌شوند.
errorCodeرشته
errorDescriptionرشتهشرح کوتاهی از خطا
dataآرایه
پرونده‌های ساختارهای زیر:
 • dateFrom : ثانیه از شروع ثبت برحسب UTC
 • dateTill : ثانیه برحسب UTC تا انتهای دوره ثبت
 • volume : حجم وظیفه‌ها
 • money پول هزینه شده برای وظیفه‌ها

نمونه پاسخ

JSON بدون هیچ خطایی
JSON با یک خطا
{
  "errorId":0,
  "data":[
    {
      "dateFrom":1550533500,
      "dateTill":1550537099,
      "volume":1899,
      "money":7.495948
    },{
      "dateFrom":1550537100,
      "dateTill":1550540699,
      "volume":2217,
      "money":7.861741
    }
    .....
    {
      "dateFrom":1550612700,
      "dateTill":1550616299,
      "volume":2156,
      "money":7.827058
    }
  ]
}