انواع وظیفه مورد پشتیبانی
متدهای API
مقالات
خودآموزها
GitHub
منوی مستندات

getSpendingStats: آمارهای هزینه حساب را بازیابی می‌کند

این متد، آمارهای هزینه‌های حساب ر و حجم‌های وظیفه را برای دوره 24 ساعته می‌گیرد.

آدرس: https://api.anti-captcha.com/getSpendingStats
متد: POST
Content-type: application-json

خصوصیات درخواست

خصوصیت نوع موردنیاز هدف
clientKey رشته بله
date عدد صحیح خیر مهر زمانی یونیکس برای ساعتی که ما آمارهای 24 ساعته را می‌گیریم.
queue رشته خیر نام صف را می‌توان در آمارهای AntiCaptcha پیدا کرد. اگر نام ارائه نشده باشد، مقدار کل همه صف‌ها محاسبه می‌شود.
مثال‌ها:

"English ImageToText"
"Recaptcha Proxyless"
softId عدد صحیح خیر ID اپ شما از مرکز توسعه دهندگان
ip رشته خیر بر اساس آدرس IP که برای صدا زدن API شما استفاده شده است، آمارها را فیلتر می‌کند.

نمونه درخواست

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "date":1672185600,
  "queue":"Recaptcha Proxyless"
}' https://api.anti-captcha.com/getSpendingStats
    


ساختار پاسخ

خصوصیت نوع هدف
errorId عدد صحیح شناسه خطا.
0 - بدون خطا - عملیات با موفقیت به اتمام رسید.
1 - شناسه خطا. کد خطا و شرح کوتاه در خصوصیات errorCode و errorDescription منتقل می‌شوند.
errorCode رشته
errorDescription رشته شرح کوتاهی از خطا
data آرایه
پرونده‌های ساختارهای زیر:
 • dateFrom : ثانیه از شروع ثبت برحسب UTC
 • dateTill : ثانیه برحسب UTC تا انتهای دوره ثبت
 • volume : حجم وظیفه‌ها
 • money پول هزینه شده برای وظیفه‌ها

نمونه پاسخ

JSON بدون هیچ خطایی
     {
  "errorId":0,
  "data":[
    {
      "dateFrom":1550533500,
      "dateTill":1550537099,
      "volume":1899,
      "money":7.495948
    },{
      "dateFrom":1550537100,
      "dateTill":1550540699,
      "volume":2217,
      "money":7.861741
    }
    .....
    {
      "dateFrom":1550612700,
      "dateTill":1550616299,
      "volume":2156,
      "money":7.827058
    }
  ]
}
    
JSON با یک خطا
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}