close menu
انواع وظیفه مورد پشتیبانی
متدهای API
مقالات
GitHub icon
GitHub
Menu

getSpendingStats: آمارهای هزینه حساب را بازیابی می‌کند

این متد، آمارهای هزینه‌های حساب ر و حجم‌های وظیفه را برای دوره 24 ساعته می‌گیرد.

آدرس: https://api.anti-captcha.com/getSpendingStats
متد: POST
Content-type: application-json

خصوصیات درخواست

خصوصیتنوعموردنیازهدف
clientKeyرشتهبله
dateعدد صحیحخیرمهر زمانی یونیکس برای ساعتی که ما آمارهای 24 ساعته را می‌گیریم.
queueرشتهخیرمی توانید نام صف را در آمار AntiCaptcha پیدا کنید. اگر ارائه نشده باشد، کل برای همه صف ها محاسبه می شود. مثال ها:
"English ImageToText"
"Recaptcha Proxyless"
softIdعدد صحیحخیرID اپ شما از مرکز توسعه دهندگان
ipرشتهخیربر اساس آدرس IP که برای صدا زدن API شما استفاده شده است، آمارها را فیلتر می‌کند.

نمونه درخواست

curl -i -H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-X POST -d '{
 "clientKey":"YOUR_API_KEY",
 "date":1672185600,
 "queue":"Recaptcha Proxyless"
}' https://api.anti-captcha.com/getSpendingStats


ساختار پاسخ

خصوصیتنوعهدف
errorIdعدد صحیحشناسه خطا
0 - بدون خطایی، عملیات با موفقیت انجام شد.
>0 - شناسه خطا. کد خطا و توضیحات کوتاه آن در خواص errorCode و errorDescription موجود است.
errorCodeرشته
errorDescriptionرشتهشرح کوتاهی از خطا
dataآرایه
سوابق ساختار زیر:
 • dateFrom: ثانیه UTC از آغاز دوره رکورد
 • dateTill: UTC ثانیه پایان دوره رکورد
 • volume: مقدار کارها
 • money: وجوه صرف شده برای کارها

نمونه پاسخ

JSON بدون هیچ خطایی
JSON با یک خطا
{
  "errorId":0,
  "data":[
    {
      "dateFrom":1550533500,
      "dateTill":1550537099,
      "volume":1899,
      "money":7.495948
    },{
      "dateFrom":1550537100,
      "dateTill":1550540699,
      "volume":2217,
      "money":7.861741
    }
    .....
    {
      "dateFrom":1550612700,
      "dateTill":1550616299,
      "volume":2156,
      "money":7.827058
    }
  ]
}