close menu
انواع وظیفه مورد پشتیبانی
متدهای API
مقالات
GitHub icon
GitHub
Menu

AntiGateTask: آخرین راه برای گذشتن از هرنوع کپچای محافظ

در این نوع وظیفه‌، اپلیکیشن‌تان آدرس یک صفحه اینترنتی را فراهم می‌کند و برای کارگران ما تکلیفی سفارشی می‌سازد. آن‌ها این وظیفه را مرحله به مرحله تکمیل می‌کنند. سپس، اثر انگشت و کوکی‌های کامل مرورگرشان را به اپلیکیشن شما بازمی‌گردانند تا بتواند نشست را با آن‌ها ادامه دهد.

برای توضیح کامل فناوری لطفاً به مقاله این یا این آموزش YouTube مراجعه کنید.

در نظر داشته باشید که بسته به انتخاب شما، پارامترهای پراکسی هم وجود دارند. فقط پراکسی‌های HTTPS قبول می‌شوند. بخش «proxyAddress» باید یک آدرس IP باشد.

شیء وظیفه

خصوصیتنوعموردنیازهدف
typeرشتهبلهAntiGateTask
websiteURLرشتهبلهآدرس صفحه‌ی اینترنتی هدف که کارگر ما به آن خواهد رفت.
templateNameرشتهبلهنام یکی از قالب‌های سناریو از پایگاه داده‌ی ما. شما می‌توانید از یکی از قالب‌های آماده استفاده کنید یا این که قالب خودتان را بسازید. شما می‌توانید پایین این جدول، در میان قالب‌های موجود به دنبال یک قالب بگردید.
variablesشیءبلهشی‌ای که حاوی متغیرها و مقادیرشان است.
domainsOfInterestآرایهخیرList of domain names where we should collect cookies and localStorage data. This list can also be defined statically when editing template.
proxyAddressرشتهبلهآدرس IP پروکسی ipv4/ipv6. بدون نام میزبان یا آدرس IP از شبکه‌های محلی
proxyPortعدد صحیحبلهدرگاه(پورت) پروکسی
proxyLoginرشتهبلهیوزرنیم برای پروکسی که نیاز به احراز هویت (پایه) دارد
proxyPasswordرشتهبلهپسورد پروکسی

جمع کردن قالب‌ها


نام و شرح قالب
هیچ قالبی با کوئری شما پیدا نشد

شیء راه‌حل وظیفه

خصوصیتنوعهدف
cookiesشیءشی‌ای که کوکی‌هایش، در صفحه‌ی آخری که کارگر دیده است وجود داشته باشند.
localStorageشیءشی‌ای که مقادیر localStorage را داشته باشد، مثل کوکی‌ها در صفحه‌ی آخر بگیرید.
fingerprintشیءپارامترهای اثر انگشت مرورگر. برای بازسازی نشست مرورگر کارگر در نرم‌افزار خودتان، از این پارامترها به همراه کوکی‌ها و localStorage استفاده کنید.
urlرشتهآدرس صفحه‌ای که ویرایش قالب در آن تمام شده است
domainرشتهنام دامنه‌ی صفحه‌ی نهایی
HTMLsInBase64آرایهآرایه ای از عکس های فوری HTML از مناطق صفحه که در base64 کدگذاری شده اند. عکس‌های فوری با مراحل «TAKE_HTML_SNAPSHOT_BY_SELECTOR» در قالب‌های AntiGate گرفته می‌شوند.
screenshotsآرایهتصاویر گرفته شده از مرورگر کارگر، در صورت وجود. برای سفارش اسکرین شات، مرحله TAKE_SCREENSHOT را به الگوی خود اضافه کنید.
requestHeadersآرایهدر صورت وجود، هدرها را از "domainsOfInterest" درخواست کنید. برای سفارش سرصفحه‌ها، گزینه «جمع‌آوری درخواست سرصفحه HTTP از دامنه‌های مورد علاقه» را در قالب خود فعال کنید.
responseHeadersآرایههدرهای پاسخ از «domainsOfInterest»، در صورت وجود. برای سفارش سرصفحه‌ها، گزینه «جمع‌آوری سرصفحه‌های HTTP پاسخ از دامنه‌های مورد علاقه» را در قالب خود فعال کنید.

نمونه پاسخ

{
  "errorId": 0,
  "status": "ready",
  "solution": {
    "cookies": {
      "_ym_uid": "1637841149407895406",
      "_ym_d": "1637841149",
      "_ym_isad": "2",
      "i18n_redirected2": "en"
    },
    "localStorage": {
      "_ym40786994_lsid": "322553582843",
      "_ym40786994_reqNum": "3",
      "_ym_fip": "\"65aac1083a9e31e5db7fc4a33816f1da-a81f3b9bcdd80a361c14af38dc09b309-a81f3b9bcdd80a361c14af38dc09b309-4bd84c89c35a312599d807af285e7b5f-615e6e8d95ae2de0910b550b0e4dfce2-00b2e6de4e7f2e69dd7de8ef95c7338a-61b9878bbce18de73aafc8582a198c0c-33ad8703f96139d946191563a4c623e6-a81f3b9bcdd80a361c14af38dc09b309-c6d7b47b2dcff33f80cab17f3a360d0b-a95e7098ce4ab7ec9daa7fb4154b8ff4\"",
      "_ym_retryReqs": "{}",
      "_ym40786994_lastHit": "1637841164076",
      "_ym_uid": "\"1637841149407895406\""
    },
    "fingerprint": {
      "self.navigator.userAgent": "Mozilla\/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:94.0) Gecko\/20100101 Firefox\/94.0",
      "self.screen.width": 1280,
      "self.screen.height": 768,
      "self.screen.availWidth": 1280,
      "self.screen.availHeight": 728,
      "self.screen.availLeft": 0,
      "self.screen.availTop": 0,
      "self.navigator.vendorSub": "",
      "self.navigator.productSub": "20100101",
      "self.navigator.vendor": "",
      "self.navigator.maxTouchPoints": 0,
      "self.navigator.hardwareConcurrency": 2,
      "self.navigator.cookieEnabled": true,
      "self.navigator.appCodeName": "Mozilla",
      "self.navigator.appName": "Netscape",
      "self.navigator.appVersion": "5.0 (Windows)",
      "self.navigator.platform": "Win32",
      "self.navigator.product": "Gecko",
      "self.navigator.language": "en-US",
      "self.navigator.onLine": true,
      "self.navigator.doNotTrack": "unspecified"
    },
    "url": "https:\/\/anti-captcha.com\/tutorials\/success-page?login=some%20login&pass=the%20password",
    "domain": "anti-captcha.com",
    "domainsOfInterest": {
      "any-other-domain.com": {
        "cookies": {
          "example": "value",
          "comment": "This will be available when you fill a list of Domains Of Interest in the template itself or via domainsOfInterest parameter in the task object"
        },
        "localStorage": {
          "example": "localStorage value"
        },
        "url": "https://any-other-domain.com/some/path",
        "domain": "any-other-domain.com"
      }
    },
    "screenshots": [],
    "requestHeaders": [],
    "responseHeaders": []
  },
  "cost": "0.00858",
  "ip": "5.25.11.114",
  "createTime": 1637841143,
  "endTime": 1637841189,
  "solveCount": 0
}