منوی مستندات

RecaptchaV2EnterpriseTaskProxyless: دور زدن Google Recaptcha V2 Enterprise بدون پروکسی

این نوع وظیفه برای حل کردن Recaptcha Enterprise V2 گوگل از آدرس IP کارگر استفاده شود.

خیلی شبیه به RecaptchaV2TaskProxyless است به جز این‌که وظایف با استفاده از Enterprise API حل می‌شوند و به کارگران دارای بهترین نمره Recaptcha V3 اختصاص داده می‌شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره Recaptcha Enterprise لطفاً از این در بخش سؤالات پرتکرار (FAQ) بازدید کنید.

مثالی از Recaptcha V2 Enterprise. از نظر بصری شبیه به نسخه غیرشرکتی است.

شیء وظیفه

خصوصیت نوع موردنیاز هدف
type رشته بله RecaptchaV2EnterpriseTaskProxyless
websiteURL رشته بله آدرس صفحه وب هدف. می‌تواند در هرجایی در وب‌سایت حتی بخش اعضا قرار گرفته باشد. کارگران ما به آنجا نمی‌روند بلکه در عوض بازدید را شبیه‌سازی می‌کنند.
websiteKey رشته بله کلید وب‌سایت ریکپچا. در این مقاله می‌آموزید که چطور آن را پیدا کنید.
enterprisePayload شیء خیر پارامترهای اضافی که باید همراه با کلید سایت به متد "grecaptcha.enterprise.render" انتقال داده شود. نمونه‌ای از آنچه باید در جستجویش باشید:
JSON بدون هیچ خطایی
         grecaptcha.enterprise.render("some-div-id", {
  sitekey: "6Lc_aCMTAAAAABx7u2N0D1XnVbI_v6ZdbM6rYf16",
  theme: "dark",
  s: "2JvUXHNTnZl1Jb6WEvbDyBMzrMTR7oQ78QRhBcG07rk9bpaAaE0LRq1ZeP5NYa0N...ugQA"
});
        
در این مثال می‌توانید پارامتر "s" که مستند شده نیست اما به‌وضوح لازم است را یادداشت کنید. آن را به API بفرستید سپس ما ویجت Recaptcha را با این پارامتر به‌صورت مناسبی رندر می‌کنیم.

نمونه درخواست

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "task":
    {
      "type":"RecaptchaV2EnterpriseTaskProxyless",
      "websiteURL":"http://mywebsite.com/recaptcha/test.php",
      "websiteKey":"6Lc_aCMTAAAAABx7u2N0D1XnVbI_v6ZdbM6rYf16",
      "enterprisePayload": {
        "s": "SOME_ADDITIONAL_TOKEN"
      }
    }
}' https://api.anti-captcha.com/createTask
    

نمونه پاسخ

JSON بدون هیچ خطایی
     {
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}
    
JSON با یک خطا
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}
    

بازیابی راه‌حل

از متد getTaskResult برای درخواست راه‌حل استفاده کنید. قبل از این‌که درخواست اول را بفرستید، کمی به کارگر فرصت بدهید، مثلاً 5 ثانیه به او وقت بدهید. اگر کارگر همچنان شلوغ بود، 3 ثانیه بعد مجدداً تلاش کنید.

شیء راه‌حل وظیفه

خصوصیت نوع هدف
gRecaptchaResponse رشته رشته توکن که برای تعامل با فرم ارسال در وب‌سایت هدف لازم است.

نمونه پاسخ

JSON بدون هیچ خطایی
     {
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}