close menu
انواع وظیفه مورد پشتیبانی
متدهای API
مقالات
GitHub icon
GitHub
Menu

pushAntiGateVariable: مقدار متغیری را برای وظیفه‌ی AntGate ارسال کنید

وظیفه‌های AntiGate این ویژگی را دارند: مقادیر متغیر می‌توانند بعدا ثبت شوند؛ بعد از این که وظیفه به وجود آمد. برای انجام این کار، مراحل زیر را دنبال کنید:

 1. یک مرحله‌ی «WAIT_FOR_VARIABLE_VALUE» را به قالب‌تان اضافه کنید و نام متغیر را به عنوان مقداری دائم مشخص کنید.
 2. مقادیر متغیر را با رشته‌ی «_WAIT_FOR_IT_» جایگزین کنید. چرا که تمام مقادیر متغیر باید به تابع createTask منتقل شوند.

اگر تقاضایتان برای ایجاد وظیفه چیزی شبیه به این بود:

curl -i -H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "task":
    {
      "type":"AntiGateTask",
      "websiteURL":"https://some-website.com/path",
      "templateName":"Template name here",
      "variables": {
        "my_late_variable":"_WAIT_FOR_IT_",
        "other_var1":"some value",
        "other_var2":"some value"
      }
    }
}' https://api.anti-captcha.com/createTask

تقاضای به روز کردن متغیر «my_late_variable» هم باید شبیه به این باشد:

curl -i -H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":123456,
  "name":"my_late_variable",
  "value":"The value which worker should be waiting for"
}' https://api.anti-captcha.com/pushAntiGateVariable

آدرس: https://api.anti-captcha.com/pushAntiGateVariable
متد: POST
Content-type: application-json

خصوصیات درخواست

خصوصیتنوعموردنیازهدف
clientKeyرشتهبله
taskIdعدد صحیحبله
nameرشتهبلهنام متغیر
valueهمهبلهمقدار متغیر معوق

ساختار پاسخ

خصوصیتنوعهدف
errorIdعدد صحیحشناسه خطا
0 - بدون خطایی، عملیات با موفقیت انجام شد.
>0 - شناسه خطا. کد خطا و توضیحات کوتاه آن در خواص errorCode و errorDescription موجود است.
errorCodeرشته
errorDescriptionرشتهشرح کوتاهی از خطا

نمونه پاسخ

JSON بدون هیچ خطایی
JSON با یک خطا
{
  "errorId":0,
  "status":"success"
}