خانه مستندات خودآموزها ورود
انواع وظیفه مورد پشتیبانی
متدهای API
مقالات
خودآموزها
GitHub
منوی مستندات

pushAntiGateVariable: مقدار متغیری را برای وظیفه‌ی AntGate ارسال کنید

وظیفه‌های AntiGate این ویژگی را دارند: مقادیر متغیر می‌توانند بعدا ثبت شوند؛ بعد از این که وظیفه به وجود آمد. برای انجام این کار، مراحل زیر را دنبال کنید:

 1. یک مرحله‌ی «WAIT_FOR_VARIABLE_VALUE» را به قالب‌تان اضافه کنید و نام متغیر را به عنوان مقداری دائم مشخص کنید.
 2. مقادیر متغیر را با رشته‌ی «_WAIT_FOR_IT_» جایگزین کنید. چرا که تمام مقادیر متغیر باید به تابع createTask منتقل شوند.

اگر تقاضایتان برای ایجاد وظیفه چیزی شبیه به این بود:

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "task":
    {
      "type":"AntiGateTask",
      "websiteURL":"https://some-website.com/path",
      "templateName":"Template name here",
      "variables": {
        "my_late_variable":"_WAIT_FOR_IT_",
        "other_var1":"some value",
        "other_var2":"some value"
      }
    }
}' https://api.anti-captcha.com/createTask
    

تقاضای به روز کردن متغیر «my_late_variable» هم باید شبیه به این باشد:

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":123456,
  "name":"my_late_variable",
  "value":"The value which worker should be waiting for"
}' https://api.anti-captcha.com/pushAntiGateVariable
    

آدرس: https://api.anti-captcha.com/pushAntiGateVariable
متد: POST
Content-type: application-json

خصوصیات درخواست

خصوصیت نوع موردنیاز هدف
clientKey رشته بله
taskId عدد صحیح بله
name رشته بله نام متغیر
value همه بله مقدار متغیر معوق

ساختار پاسخ

خصوصیت نوع هدف
errorId عدد صحیح شناسه خطا.
0 - بدون خطا - عملیات با موفقیت به اتمام رسید.
1 - شناسه خطا. کد خطا و شرح کوتاه در خصوصیات errorCode و errorDescription منتقل می‌شوند.
errorCode رشته
errorDescription رشته شرح کوتاهی از خطا

نمونه پاسخ

JSON بدون هیچ خطایی
     {
  "errorId":0,
  "status":"success"
}
    
JSON با یک خطا
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}