Menu

pushAntiGateVariable: مقدار یک متغیر را برای وظیفه‌ی AntGate ارسال می‌کند

وظیفه‌های AntiGate دارای یک ویژگی هستند: مقادیر متغیر می‌توانند بعداً ارسال شوند یعنی بعد از این که وظیفه ایجاد شد، فرستاده شوند. برای انجام این کار، مراحل زیر را دنبال کنید:

 1. یک مرحله‌ی «WAIT_FOR_VARIABLE_VALUE» را به قالبتان اضافه کنید و نام متغیر را به‌عنوان مقدار دائمی تعیین کنید.
 2. چون همه مقدارهای متغیر به متد createTask فرستاده می‌شوند، مقدار متغیر را با یک رشته "_WAIT_FOR_IT_" جایگزین کنید.

اگر درخواستتان برای ایجاد وظیفه چیزی شبیه به این است::

curl -i -H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "task":
    {
      "type":"AntiGateTask",
      "websiteURL":"https://some-website.com/path",
      "templateName":"Template name here",
      "variables": {
        "my_late_variable":"_WAIT_FOR_IT_",
        "other_var1":"some value",
        "other_var2":"some value"
      }
    }
}' https://api.anti-captcha.com/createTask

تقاضای به روز کردن متغیر «my_late_variable» هم باید شبیه به این باشد:

curl -i -H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":123456,
  "name":"my_late_variable",
  "value":"The value which worker should be waiting for"
}' https://api.anti-captcha.com/pushAntiGateVariable

آدرس: https://api.anti-captcha.com/pushAntiGateVariable
متد: POST
Content-type: application-json

خصوصیات درخواست

خصوصیتنوعضروریهدف
clientKeyرشتهبله
taskIdعدد صحیحبله
nameرشتهبلهنام متغیر
valueهمهبلهمقدار متغیر به‌تعویق‌افتاده

ساختار پاسخ

خصوصیتنوعهدف
errorIdعدد صحیحشناسه خطا.
0 – بدون خطا، عملیات با موفقیت انجام شد
>0 – شناسه خطا. کد خطا و شرح مختصری از آن در خصوصیت‌های errorCode و errorDescription درج می‌شوند.
errorCodeرشته
errorDescriptionرشتهشرح مختصری از خطا

نمونه پاسخ

JSON بدون خطا
JSON با یک خطا
{
  "errorId":0,
  "status":"success"
}