انواع وظیفه مورد پشتیبانی
متدهای API
مقالات
خودآموزها
GitHub icon
GitHub
Tutorial pages

getAppStats: بازیابی آمارهای اپلیکیشن

این متد فقط آمارهای روزانه برای اپلیکیشن‌تان که در مرکز توسعه‌دهنده ثبت می‌کنید را بازیابی می‌کند. آمارها فقط برای صاحب اپلیکیشن قابل‌دسترس هستند. درصورتی‌که از متد دسترسی نامناسبی استفاده شود، خطای ERROR_ACCESS_DENIED برگردانده می‌شود.

این آمارها به همان فرمتی هستند که در AntiCaptcha استفاده می‌شود تا نمودارهای JS با استفاده از پلاگین HighCharts رندر شوند. می‌توانید آنها را دوباره به شیوه‌ای فرمت‌بندی کنید که برای ارائه داده‌ها نیاز دارید.

آدرس: https://api.anti-captcha.com/getAppStats
متد: POST
Content-type: application-json

خصوصیات درخواست

خصوصیتنوعموردنیازهدف
clientKeyرشتهبله
softIdعدد صحیحبلهID اپ شما از مرکز توسعه دهندگان
modeرشتهخیرانواع آمارها:
خطاها (default) داده‌های خطاها
views : App بازدیدهای صفحه
دانلودها : روی لینک «دانلود» کلیک کنید
users : مقدار کاربران
پول : پول کسب شده

نمونه درخواست

curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "softId":123,
  "mode":"errors"
}' https://api.anti-captcha.com/getAppStats


ساختار پاسخ

خصوصیتنوعهدف
errorIdعدد صحیحشناسه خطا.
0 - بدون خطا - عملیات با موفقیت به اتمام رسید.
1 - شناسه خطا. کد خطا و شرح کوتاه در خصوصیات errorCode و errorDescription منتقل می‌شوند.
errorCodeرشته
errorDescriptionرشتهشرح کوتاهی از خطا
chartDataآرایه
شیئی که حاوی عنوان داده‌های چارت، مقدارهای روزانه، تاریخ و اطلاعات بیشتر است. آماده رندر شدن در HighCharts.js است
fromDateرشتهتاریخ شروع گزارش
toDateرشتهتاریخ پایان گزارش

نمونه پاسخ

JSON بدون هیچ خطایی
JSON با یک خطا
{
 "errorId":0,
 "chartData":[
  {
   "name":"Accepted (paid)",
   "data":[
    {
     "date":"25 January",
     "shortdate":"25 Jan",
     "y":134587,
     "beginstamp":1548374400,
     "endstamp":1548460799,
     "stamp":1548374400
    },{
     "date":"26 January",
     "shortdate":"26 Jan",
     "y":87532,
     "beginstamp":1548460800,
     "endstamp":1548547199,
     "stamp":1548460800
    },{
    ...
    }],
    "itemname":"Captchas",
    "errorId":0,
    "code":"",
    "description":""
  },{
    "name":"No slots available (low bid)",
    "data":[
     ..
    ],
    "itemname":"Errors",
    "errorId":2,
    "count":82224,
    "code":"ERROR_NO_SLOT_AVAILABLE",
    "description":"No idle workers are available at the moment. Please try a bit later or increase your maximum bid in menu Settings - API Setup in Anti-Captcha Customers Area."
  }],
 "fromDate":"25 Jan 00:00",
 "toDate":"24 Feb 08:09"
}