انواع وظیفه مورد پشتیبانی
متدهای API
مقالات
خودآموزها
GitHub
منوی مستندات

getAppStats: بازیابی آمارهای اپلیکیشن

این متد فقط آمارهای روزانه برای اپلیکیشن‌تان که در مرکز توسعه‌دهنده ثبت می‌کنید را بازیابی می‌کند. آمارها فقط برای صاحب اپلیکیشن قابل‌دسترس هستند. درصورتی‌که از متد دسترسی نامناسبی استفاده شود، خطای ERROR_ACCESS_DENIED برگردانده می‌شود.

این آمارها به همان فرمتی هستند که در AntiCaptcha استفاده می‌شود تا نمودارهای JS با استفاده از پلاگین HighCharts رندر شوند. می‌توانید آنها را دوباره به شیوه‌ای فرمت‌بندی کنید که برای ارائه داده‌ها نیاز دارید.

آدرس: https://api.anti-captcha.com/getAppStats
متد: POST
Content-type: application-json

خصوصیات درخواست

خصوصیت نوع موردنیاز هدف
clientKey رشته بله
softId عدد صحیح بله ID اپ شما از مرکز توسعه دهندگان
mode رشته خیر انواع آمارها:
خطاها (default) داده‌های خطاها
views : App بازدیدهای صفحه
دانلودها : روی لینک «دانلود» کلیک کنید
users : مقدار کاربران
پول : پول کسب شده

نمونه درخواست

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "softId":123,
  "mode":"errors"
}' https://api.anti-captcha.com/getAppStats
    


ساختار پاسخ

خصوصیت نوع هدف
errorId عدد صحیح شناسه خطا.
0 - بدون خطا - عملیات با موفقیت به اتمام رسید.
1 - شناسه خطا. کد خطا و شرح کوتاه در خصوصیات errorCode و errorDescription منتقل می‌شوند.
errorCode رشته
errorDescription رشته شرح کوتاهی از خطا
chartData آرایه
شیئی که حاوی عنوان داده‌های چارت، مقدارهای روزانه، تاریخ و اطلاعات بیشتر است. آماده رندر شدن در HighCharts.js است
fromDate رشته تاریخ شروع گزارش
toDate رشته تاریخ پایان گزارش

نمونه پاسخ

JSON بدون هیچ خطایی
     {
 "errorId":0,
 "chartData":[
  {
   "name":"Accepted (paid)",
   "data":[
    {
     "date":"25 January",
     "shortdate":"25 Jan",
     "y":134587,
     "beginstamp":1548374400,
     "endstamp":1548460799,
     "stamp":1548374400
    },{
     "date":"26 January",
     "shortdate":"26 Jan",
     "y":87532,
     "beginstamp":1548460800,
     "endstamp":1548547199,
     "stamp":1548460800
    },{
    ...
    }],
    "itemname":"Captchas",
    "errorId":0,
    "code":"",
    "description":""
  },{
    "name":"No slots available (low bid)",
    "data":[
     ..
    ],
    "itemname":"Errors",
    "errorId":2,
    "count":82224,
    "code":"ERROR_NO_SLOT_AVAILABLE",
    "description":"No idle workers are available at the moment. Please try a bit later or increase your maximum bid in menu Settings - API Setup in Anti-Captcha Customers Area."
  }],
 "fromDate":"25 Jan 00:00",
 "toDate":"24 Feb 08:09"
}
    
JSON با یک خطا
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}