Menu

حل‌کردن ریکپچا V3

این نوع شیء وظیفه برای حل‌کردن Google Recaptcha V3 در کامپیوتر کارگر لازم است. این وظیفه توسط سرویس ما با استفاده از سرورهای پروکسی خودمان و/یا آدرس‌های IP کارگران ما اجرا خواهد شد.

لطفاً توجه کنید که تفاوتی بین Recaptcha V2 نامرئی و Recaptcha V3 وجود دارد. آنها ظاهرا شبیه هم هستند و شاید با هم اشتباه گرفته شوند. یک روش سریع برای تعیین نوع صحیح ریکپچا این است: سعی کنید آن را با API ما به‌عنوان V2 نامرئی و V3 حل کنید. در یکی از این روش‌ها یک خطا دریافت خواهید کرد ولی در روش دیگر هیچ خطایی اعلام نمی‌شود.

ما کارگران خودمان را از نظر «امتیاز» ریکپچایشان تست می‌کنیم و آنها را در ۳ صف (queues) قرار می‌دهیم: 0.3، 0.7 و 0.9. هر کدام از آنها به دلیل تعداد کارگران بیکار، قیمت‌های متفاوتی دارند. با انتقال خصوصیت "minScore" می‌توانید صفی را تعیین کنید که وظیفه شما به آن می‌رود. اغلب کارگران قابل‌دسترس ما امتیاز ۰.۳ دارند و تعداد کمی از آنها امتیاز ۰.۹ دارند.

Recaptcha v3 example
یک مثال از Recaptcha v3. معمولاً یک نشان لوگو در گوشه پایین راست صفحه وجود دارد. به‌سادگی می‌توان آن را با جاوا اسکریپت حذف کرد.

شیء وظیفه

خصوصیتنوعضروریهدف
typeرشتهبلهRecaptchaV3TaskProxyless
websiteURLرشتهبلهآدرس صفحه وب هدف. می‌تواند در هرجایی از وب‌سایت حتی بخش اعضا قرار گرفته باشد. کارگران ما به آنجا نمی‌روند بلکه در عوض بازدید را شبیه‌سازی می‌کنند.
websiteKeyرشتهبلهکلید وب‌سایت ریکپچا. شما در مقاله این می‌آموزید که چگونه آن پیدا کنید.
minScoreاعشاری(دابل)بلهکارگرها را بر اساس یک امتیاز خاص فیلتر می‌کند. می‌تواند یکی از مقدارهای زیر را بگیرد:
0.3
0.7
0.9
pageActionرشتهخیر
مقدار "action" در ریکپچا. صاحبان وب‌سایت از این پارامتر برای تعریف کارهایی استفاده می‌کنند که کاربران در صفحه انجام می‌دهند. مثال:

grecaptcha.execute('site_key', {action:'login_test'})
isEnterpriseبولیخیراگر نیاز دارید که این کپچای V3 با Enterprise API حل شود، این پرچم را برابر با "true" قرار دهید. مقدار پیش‌فرض آن "false" است و ریکپچا با API غیر Enterprise حل می‌شود. می‌توان آن را با یک فراخوان جاوا اسکریپت مثل آنچه در مثال زیر می‌بینید، تعیین کنید:

grecaptcha.enterprise.execute('site_key', {..})
apiDomainرشتهخیراین پارامتر را برای ارسال نام دامنه‌ای به کار ببرید که اسکریپت ریکپچا باید از آن استفاده کند. این پارامتر می‌تواند فقط یکی از این دو مقدار را داشته باشد: "www.google.com" یا "www.recaptcha.net". اگر نمی‌دانید در حال انجام چه کاری هستید، از این پارامتر استفاده نکنید.

نمونه درخواست

Python
Javascript
Go
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.recaptchav3proxyless import *

solver = recaptchaV3Proxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("SITE_KEY")
solver.set_page_action("home_page")
solver.set_min_score(0.9)

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

g_response = solver.solve_and_return_solution()
if g_response != 0:
  print("g-response: "+g_response)
else:
  print("task finished with error "+solver.error_code)

شیء راه‌حل وظیفه

خصوصیتنوعهدف
gRecaptchaResponseرشتهرشته توکن که برای تعامل با فرم ارسال در وب‌سایت هدف لازم است.

نمونه پاسخ

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}