انواع وظیفه مورد پشتیبانی
متدهای API
مقالات
خودآموزها
GitHub
Tutorial pages

RecaptchaV3TaskProxyless: Recaptcha v3 گوگل را حل کن

این نوع شیء وظیفه برای حل کردن Google Recaptcha V3 در کامپیوتر کارگر لازم است. این وظیفه توسط سرویس ما با استفاده از سرورهای پروکسی خودمان و/یا آدرس‌های IP کارگران اجرا خواهد شد.

لطفاً توجه کنید که تفاوتی بین Recaptcha V2 نامرئی و Recaptcha V3 وجود دارد. ظاهر آنها شبیه به هم است و شاید گمراه‌کننده باشد. یک راه سریع برای تعیین نوع صحیح ریکپچا این‌گونه است: سعی کنید آن را با API ما به‌عنوان V2 نامرئی و V3 حل کنید. در یکی از تلاش‌ها به یک خطا خواهید رسید و در تلاش دیگر به خطایی نمی‌رسید

ما کارگرانمان را از نظر "نمره" تست می‌کنیم و آنها را در سه گروه (صف) قرار می‌دهیم: 0.3،
0.7
و 0.9 هرکدام از آنها ممکن است به دلیل تعداد کارگران بیکار، قیمت‌گذاری متفاوتی داشته باشند. با انتقال خصوصیت minScore شما صفی که وظیفه وارد آن خواهد شد را تعیین می‌کنید. اکثر کارگران در دسترس نمره 0.3 دارند و کمترین تعداد از بین آنها نمره 0.9 دارند.

یک مثال از Recaptcha v3 . معمولاً یک نشان لوگو وجود دارد که در گوشه پایین راست صفحه قرار دارد. می‌توان به‌سادگی آن را با جاوا اسکریپت حذف کرد.

شیء وظیفه

خصوصیتنوعموردنیازهدف
typeرشتهبلهRecaptchaV3TaskProxyless
websiteURLرشتهبلهآدرس صفحه وب هدف. می‌تواند در هرجایی در وب‌سایت حتی بخش اعضا قرار گرفته باشد. کارگران ما به آنجا نمی‌روند بلکه در عوض بازدید را شبیه‌سازی می‌کنند.
websiteKeyرشتهبلهکلید وب‌سایت ریکپچا. در این مقاله می‌آموزید که چطور آن را پیدا کنید.
minScoreاعشاری(دابل)بلهکارگر با نمره موردنیاز را فیلتر می‌کند. می‌تواند یکی از مقدارهای زیر را بگیرد:
0.3
0.7
0.9
pageActionرشتهخیر
مقدار "action" ریکپچا. مالک وب‌سایت از طریق این پارامتر تعریف می‌کند که کاربر چه‌کاری در صفحه انجام می‌دهد.
مثال::

grecaptcha.execute('site_key', {action:'login_test'})
isEnterpriseبولیخیراگر نیاز دارید که این V3 با Enterprise API حل شود، این پرچم را برابر با "true" در نظر بگیرید. مقدار پیش‌فرض "false" است و ریکپچا با API غیر Enterprise حل می‌شود. می‌توان آن را با یک فراخوان جاوا اسکریپت مثل آنچه در مثال زیر می‌بینید تعیین کرد:

grecaptcha.enterprise.execute('site_key', {..})
apiDomainرشتهخیراز این پارامتر برای ارسال نام دامنه ای که اسکریپت Recaptcha باید از آن استفاده شود، استفاده کنید. می تواند تنها یکی از دو مقدار را داشته باشد: "www.google.com" یا "www.recaptcha.net". از این پارامتر استفاده نکنید مگر اینکه متوجه شوید که چه کاری انجام می دهید.

نمونه درخواست

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.recaptchav3proxyless import *

solver = recaptchaV3Proxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("SITE_KEY")
solver.set_page_action("home_page")
solver.set_min_score(0.9)

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

g_response = solver.solve_and_return_solution()
if g_response != 0:
  print "g-response: "+g_response
else:
  print "task finished with error "+solver.error_code

شیء راه‌حل وظیفه

خصوصیتنوعهدف
gRecaptchaResponseرشتهرشته توکن که برای تعامل با فرم ارسال در وب‌سایت هدف لازم است.

نمونه پاسخ

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}