منوی مستندات

FuncaptchaTaskProxyless: کپچای Arkose Labs (مشهور به Funcaptcha) را بدون پروکسی دور می‌زند.

این نوع وظیفه، کپچای Arkose Labs (یا Funcaptcha) را بدون پروکسی حل می‌کند. وظیفه با استفاده از سرورهای پروکسی خود ما یا آدرس‌های IP کارگران اجرا خواهد شد.

API مربوط به Arkose Labs ، اطلاعاتی را درباره آدرس IP حل‌کننده به مالک وب‌سایت ارائه می‌کند. هرچند بهتر است ابتدا سعی کنید کپچای بدون پروکسی را دور بزنید و اگر این کار مؤثر نبود - به FuncaptchaTask با پروکسی سوئیچ کنید.

مثال‌ها

شیء وظیفه

خصوصیت نوع موردنیاز هدف
type رشته بله FunCaptchaTaskProxyless
websiteURL رشته بله آدرس صفحه وب هدف. می‌تواند در هرجایی در وب‌سایت حتی بخش اعضا قرار گرفته باشد. کارگران ما به آنجا نمی‌روند بلکه در عوض بازدید را شبیه‌سازی می‌کنند.
websitePublicKey رشته بله کلید عمومی Arkose Labs
funcaptchaApiJSSubdomain رشته خیر زیردامنه سفارشی Arkose Labs که جاوا اسکریپت ویجت از آن بارگذاری می‌شود. برای برخی موارد لازم است اما اکثر یکپارچه‌سازی‌های Arkose Labs بدون آن اجرا می‌شوند.
data رشته خیر پارامتر اضافی که شاید در اجرای Arkose Labs لازم باشد. از این خصوصیت برای ارسال مقدار "blob" به‌صورت یک شیء تبدیل شده به رشته استفاده کنید. برای آشنائی با نحوه انجام این کار، مثال زیر را ببینید.
{"\blob\":\"HERE_COMES_THE_blob_VALUE\"}

نمونه درخواست

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "task":
    {
      "type":"FunCaptchaTaskProxyless",
      "websiteURL":"http://mywebsite.com/recaptcha/test.php",
      "funcaptchaApiJSSubdomain":"optional-api-subdomain-here.arkoselabs.com",
      "data": "{\"blob\":\"dyXvXANMbHj1iDyz.Qj97JtSqR2n%2BuoY1V%2FbdgbrG7p%2FmKiqdU9AwJ6MifEt0np4vfYn6TTJDJEfZDlcz9Q1XMn9przeOV%2FCr2%2FIpi%2FC1s%3D\"}",
      "websitePublicKey":"DE0B0BB7-1EE4-4D70-1853-31B835D4506B"
    }
}' https://api.anti-captcha.com/createTask
    

نمونه پاسخ

JSON بدون هیچ خطایی
     {
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}
    
JSON با یک خطا
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}
    

بازیابی راه‌حل

از متد getTaskResult برای درخواست راه‌حل استفاده کنید. قبل از این‌که درخواست اول را بفرستید، کمی به کارگر فرصت بدهید، مثلاً 5 ثانیه به او وقت بدهید. اگر کارگر همچنان شلوغ بود، 3 ثانیه بعد مجدداً تلاش کنید.

شیء راه‌حل وظیفه

خصوصیت نوع هدف
token رشته رشته توکن که برای تعامل با فرم ارسال در وب‌سایت هدف لازم است.

نمونه پاسخ

JSON بدون هیچ خطایی
     {
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "token":"14160cdbe84b28cd5.8020398501|r=us-east-1|metabgclr=%23ffffff|maintxtclr=%231B1B1B|mainbgclr=%23ffffff|guitextcolor=%23747474|metaiconclr=%23757575|meta=7|pk=B7D8911C-5CC8-A9A3-35B0-554ACEE604DA|at=40|ag=101|cdn_url=https%3A%2F%2Ffuncaptcha.com%2Fcdn%2Ffc|lurl=https%3A%2F%2Faudio-us-east-1.arkoselabs.com|surl=https%3A%2F%2Ffuncaptcha.com"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}