close menu
انواع وظیفه مورد پشتیبانی
متدهای API
مقالات
GitHub icon
GitHub
Menu

reportCorrectRecaptcha: گزارش توکن‌های ریکپچای حل شده صحیح

از این متد همراه با reportIncorrectRecaptcha برای وظایف Recaptcha V3 و Recaptcha V2 Enterprise خودتان استفاده کنید. در حال حاضر گزارش‌های Recaptcha V2 پذیرفته می‌شوند اما نهایتاً نادیده گرفته می‌شوند. کیفیت ما برای V2 برابر با 99% است و نیازی ندارید تا وایت‌لیستی از کارگران موفق بسازید.

ما کارگری که گزارش کرده‌اید را در پشت‌صحنه در وایت‌لیست قرار خواهیم داد، و سیستم ما در دور بعدی تخصیص کارگران به کپچاهایتان این وایت لیست را با کپچاهای شما تطبیق می‌دهد. اگر هرکدام از کارگران گزارش شده، آنلاین یا بیکار باشند او در اولویت اول تخصیص وظیفه به کار شما قرار می‌گیرد. سیستم، این پرونده را برای ساعت بعد نگهداری می‌کند و اگر درخواست reportIncorrectRecaptcha را برای یک وظیفه بفرستید که توسط کارگر مشابهی از وایت لیست اجرا می‌شود، آنگاه شاید این پرونده را حذف کند.
به طور خلاصه، reportCorrectRecaptcha کارگران را به لیست سفید شما اضافه می کند، reportIncorrectRecaptcha آنها را از آن حذف می کند.

گزارش توکن های حل شده به درستی در حجم قابل توجهی کار می کند که از 10 کار در دقیقه شروع می شود. این به دلیل مهاجرت زیاد کارگران ما بین صف های مختلف کار و وضعیت فعلی مشغول بودن/بیکار بودن آنها است. با حجم هایی مانند 1 کار در دقیقه، هیچ بهبودی در کیفیت مشاهده نخواهید کرد.

گزارش‌ها باید بعد از اتمام کار ظرف 60 ثانیه فرستاده شوند. اگر بعداً گزارش را ارسال کنید، API خطای ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID را برخواهد گرداند. ارسال فقط یک گزارش برای هر وظیفه مجاز است.

آدرس: https://api.anti-captcha.com/reportCorrectRecaptcha
متد: POST
Content-type: application-json

خصوصیات درخواست

خصوصیتنوعموردنیازهدف
clientKeyرشتهبله
taskIdعدد صحیحبله

نمونه درخواست

curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/reportCorrectRecaptcha


ساختار پاسخ

خصوصیتنوعهدف
errorIdعدد صحیحشناسه خطا
0 - بدون خطایی، عملیات با موفقیت انجام شد.
>0 - شناسه خطا. کد خطا و توضیحات کوتاه آن در خواص errorCode و errorDescription موجود است.
errorCodeرشته
errorDescriptionرشتهشرح کوتاهی از خطا
statusرشته
نتیجه عمل. وقتی شکایت پذیرفته شد، یا کد خطا دریافت می کنید یا status="success".

نمونه پاسخ

JSON بدون هیچ خطایی
JSON با یک خطا
{
  "errorId":0,
  "status":"success"
}