Menu

reportIncorrectImageCaptcha: ارسال شکایت درباره یک کپچای تصویری

فقط شکایت‌های مربوط به کپچاهای تصویری پذیرفته می‌شوند. شکایت شما توسط ۳ مدیر چک می‌شود و ۲ نفر از آنها باید درست بودن آن را تایید کنند. فقط بعد از این مراحل می‌توانید پول خودتان را کامل دریافت می‌کنید. اگر نسبت تایید اشتباه، کمتر از ۵۰% باشد، گزارش‌های شما نادیده گرفته خواهند شد.گزارش‌ها باید ظرف ۶۰ ثانیه بعد از انجام وظیفه ارسال شوند. اگر گزارشی را دیرتر ارسال کنید، API خطای ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID را برخواهد گرداند. برای هر وظیفه فقط یک گزارش را می‌توان ارسال کرد.

چرا ۵۰%؟ گزارش‌هایتان باید خیلی دقیق باشند و باید ۱۰۰% مطمئن باشید که گزارش‌هایتان صحیح هستند. نمی‌توانید همه کپچا‌ها را گزارش کنید باید کدهای نرم‌افزارتان را با استانداردهای تست سخت‌گیرانه بنویسید و مطمئن شوید که وب‌سایت هدف به روش دیگری شما را تشخیص نمی‌دهد.

لطفاً توجه کنید که ریست‌کردن آمارهای تأیید امکان‌پذیر نیست.
لطفاً توجه داشته باشید که ما شکایت‌ها را فقط برای کپچا‌های به زبان انگلیسی قبول می‌کنیم. شکایت‌های زبان روسی پذیرفته نمی‌شوند و API کد خطای ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID را برخواهد گرداند.

آدرس: https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectImageCaptcha
متد: POST
Content-type: application-json

خصوصیات درخواست

خصوصیتنوعضروریهدف
clientKeyرشتهبله
taskIdعدد صحیحبله

نمونه درخواست

curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectImageCaptcha


ساختار پاسخ

خصوصیتنوعهدف
errorIdعدد صحیحشناسه خطا.
0 – بدون خطا، عملیات با موفقیت انجام شد
>0 – شناسه خطا. کد خطا و شرح مختصری از آن در خصوصیت‌های errorCode و errorDescription درج می‌شوند.
errorCodeرشته
errorDescriptionرشتهشرح مختصری از خطا
statusرشتهنتیجه عملیات. وقتی شکایت پذیرفته می‌شود، یا یک کد خطا می‌بینید یا پیام status="success" را می‌بینید.

نمونه پاسخ

JSON بدون خطا
JSON با یک خطا
{
  "errorId":0,
  "status":"success"
}