انواع وظیفه مورد پشتیبانی
متدهای API
مقالات
خودآموزها
GitHub
Tutorial pages

حل کپچای Turnstile بدون پراکسی - TurnstileTaskProxyless

کپچای Turnstile تلاش دیگری برای جایگزینی Recaptcha است. ما از همه زیرشاخه های آن به صورت خودکار پشتیبانی می کنیم: دستی، غیر تعاملی و نامرئی. نیازی به تعیین نوع فرعی نیست. همچنین ارائه User-Agent سفارشی خود ضروری نیست و به هیچ وجه کار نخواهد کرد.

این نوع کار را ابتدا از نظر نرخ دور زدن قبل از آزمایش وظایف با پروکسی ها تست کنید.

نمونه کپچا

شیء وظیفه

خصوصیتنوعموردنیازهدف
typeرشتهبلهTurnstileTaskProxyless
websiteURLرشتهبلهآدرس صفحه وب هدف. می‌تواند در هرجایی در وب‌سایت حتی بخش اعضا قرار گرفته باشد. کارگران ما به آنجا نمی‌روند بلکه در عوض بازدید را شبیه‌سازی می‌کنند.
websiteKeyرشتهبلهکلید سایت تورنستیله
actionرشتهخیرپارامتر "action" اختیاری.

نمونه درخواست

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.turnstileproxyless import *

solver = turnstileProxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("SITE_KEY")

# Optionally specify page action
solver.set_action("login")

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

token = solver.solve_and_return_solution()
if token != 0:
  print "token: "+token
else:
  print "task finished with error "+solver.error_code

شیء راه‌حل وظیفه

خصوصیتنوعهدف
tokenرشتهرشته توکن که برای تعامل با فرم ارسال در وب‌سایت هدف لازم است.
userAgentرشتهعامل کاربر مرورگر کارگر. هنگام ارسال نشانه پاسخ از آن استفاده کنید.

نمونه پاسخ

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "token":"0.vtJqmZnvobaUzK2i2PyKaSqHELYtBZfRoPwMvLMdA81WL_9G0vCO3y2VQVIeVplG0mxYF7uX.......",
    "userAgent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}