close menu
انواع وظیفه مورد پشتیبانی
متدهای API
مقالات
GitHub icon
GitHub
Menu

RecaptchaV2TaskProxyless: ریکپچای گوگل را به‌صورت خودکار بدون پروکسی دور بزن

این نوع وظیفه، ریکپچای V2 گوگل را بدون پروکسی حل می‌کند. وظیفه با استفاده از سرورهای پروکسی خود ما و/یا آدرس‌های IP کارگران اجرا خواهد شد.

در حال حاضر ریکپچا حفاظتی در برابر وضعیت‌هایی ندارد که معمولاً در یک آدرس IP حل می‌شود و فرم دارای پاسخ-g از IP دیگری ارسال می‌شود. API گوگل آدرس IP شخصی که ریکپچای آنها حل کرده است را ارائه نمی‌کند.. اگر این آدرس تغییر کند باید همیشه از نوع استاندارد وظیفه ما برای آن استفاده کنید - RecaptchaV2Task

Recaptcha V2 funny example
Recaptcha V2 checkbox
مثال Recaptcha V2

شیء وظیفه

خصوصیتنوعموردنیازهدف
typeرشتهبلهRecaptchaV2TaskProxyless
نام قبلی نوع وظیفه: NoCaptchaTaskProxyless. این نام تا ابد پشتیبانی خواهد شد، نیازی به آپدیت کردن کدتان ندارید
websiteURLرشتهبلهآدرس صفحه وب هدف. می‌تواند در هرجایی در وب‌سایت حتی بخش اعضا قرار گرفته باشد. کارگران ما به آنجا نمی‌روند بلکه در عوض بازدید را شبیه‌سازی می‌کنند.
websiteKeyرشتهبلهکلید وب‌سایت ریکپچا. در این مقاله می‌آموزید که چطور آن را پیدا کنید.
recaptchaDataSValueرشتهخیرمقدار پارامتر 'data-s'. فقط برای ریکپچا در وب‌سایت‌های گوگل کاربرد دارد.
isInvisibleبولیخیرمشخص کنید که آیا ریکپچا، نامرئی است یا خیر. این باعث می‌شود تا ویجت مناسبی برای کارگران نمایش داده شود.

نمونه درخواست

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.recaptchav2proxyless import *

solver = recaptchaV2Proxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("SITE_KEY")
#set optional custom parameter which Google made for their search page Recaptcha v2
#solver.set_data_s('"data-s" token from Google Search results "protection"')

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

g_response = solver.solve_and_return_solution()
if g_response != 0:
  print "g-response: "+g_response
else:
  print "task finished with error "+solver.error_code

شیء راه‌حل وظیفه

خصوصیتنوعهدف
gRecaptchaResponseرشتهرشته توکن که برای تعامل با فرم ارسال در وب‌سایت هدف لازم است.
cookiesآرایهآرایه اختیاری از کوکی‌ها که برای حل کردن ریکپچا استفاده می‌شود. فقط برای دامنه‌ها و زیردامنه‌های google.com کاربرد دارد.

نمونه پاسخ

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}