Menu

reportIncorrectRecaptcha: شکایتی را درباره یک توکن ریکپچا ارسال می‌کند.

شکایت‌ها فقط برای ریکپچا‌های V2 و V3 از جمله Enterprise Recaptcha پذیرفته می‌شوند. مهم است که شرح زیر را بخوانید در غیر این صورت ممکن است سیستممان برای گزارش‌هایتان ممنوعیت وضع کند.
چون نمی‌توانیم گزارش شما را به‌صورت ما با کپچاهای تصویری کار می‌کنیم بررسی کنیم، شکایت شما ابتدا برای تحلیل آماری به بک‌اند ما می‌رود و فقط در صورتی پذیرفته می‌شود که نتایج مثبت باشند. ما آمارهای گزارش را با آمارهای سایر مشتریان قابل‌اعتماد مقایسه می‌کنیم. اگر نرخ گزارش‌هایتان تفاوت قابل‌توجهی با سایر گزارش‌ها داشته باشد، آنگاه تا چند روز نادیده گرفته خواهد شد. بنابراین برای اطمینان از دستیابی به نتایج بهتر همیشه باید فرایندهای اتوماسیون خودتان را زیر نظر داشته باشید و فقط در صورتی گزارش بفرستید که ۱۰۰% مطمئن هستید که ریکپچا اشتباه بوده است.
همه گزارش‌ها پذیرفته نمی‌شوند. برای محاسبه «نرخ میانگین شکست» با حداکثر دقت ممکن باید حداقل ۱۰۰ وظیفه ریکپچا در هر حساب برای شناسایی در هر ۲۴ ساعت ارسال شود.
گزارش‌ها باید ظرف ۶۰ ثانیه بعد از انجام وظیفه ارسال شوند. اگر گزارشی را دیرتر ارسال کنید، API خطای ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID را برخواهد گرداند. برای هر وظیفه فقط یک گزارش را می‌توان ارسال کرد.

آدرس: https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectRecaptcha
متد: POST
Content-type: application-json

خصوصیات درخواست

خصوصیتنوعضروریهدف
clientKeyرشتهبله
taskIdعدد صحیحبله

نمونه درخواست

curl -i -H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectRecaptcha


ساختار پاسخ

خصوصیتنوعهدف
errorIdعدد صحیحشناسه خطا.
0 – بدون خطا، عملیات با موفقیت انجام شد
>0 – شناسه خطا. کد خطا و شرح مختصری از آن در خصوصیت‌های errorCode و errorDescription درج می‌شوند.
errorCodeرشته
errorDescriptionرشتهشرح مختصری از خطا
statusرشتهنتیجه عملیات. وقتی شکایت پذیرفته می‌شود، یا یک کد خطا می‌بینید یا پیام status="success" را می‌بینید.

نمونه پاسخ

JSON بدون خطا
JSON با یک خطا
{
    "errorId":0,
    "status":"success"
}