Menu

getTaskResult: درخواست نتیجۀ وظیفه

آدرس: https://api.anti-captcha.com/getTaskResult
متد: POST
Content-type: application-json

خصوصیات درخواست

خصوصیتنوعضروریهدف
clientKeyرشتهبله
taskIdعدد صحیحبله

نمونه درخواست

curl -i -H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-X POST -d '{
 "clientKey":"YOUR_API_KEY",
 "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/getTaskResult


ساختار پاسخ

خصوصیتنوعهدف
errorIdعدد صحیحشناسه خطا.
0 – بدون خطا، عملیات با موفقیت انجام شد
>0 – شناسه خطا. کد خطا و شرح مختصری از آن در خصوصیت‌های errorCode و errorDescription درج می‌شوند.
errorCodeرشته
errorDescriptionرشتهشرح مختصری از خطا
statusرشتهprocessing – وظیفه هنوز آماده نیست
ready – وظیفه کامل شد؛ می‌توانید راه‌حل را در خصوصیت solution پیدا کنید
solutionشیءداده های نتیجه وظیفه. برای هر وظیفه، متفاوت است.
costاعشاری(دابل)هزینه وظیفه به دلار آمریکا.
ipرشتهIP که وظیفه از آن ایجاد شده است.
createTimeعدد صحیحتاریخ مهر زمانی ایجاد وظیفه در یونیکس.
endTimeعدد صحیحتاریخ مهر زمانی تکمیل وظیفه در یونیکس.
solveCountعدد صحیحتعداد کارگرانی که تلاش کرده‌اند وظیفه شما را انجام دهند

نمونه پاسخ

JSON بدون خطا
JSON با یک خطا
{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
    {
      "text":"deditur",
      "url":"http:\/\/61.39.233.233\/1\/147220556452507.jpg"
    },
  "cost":"0.000700",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}