انواع وظیفه مورد پشتیبانی
متدهای API
مقالات
خودآموزها
GitHub icon
GitHub
Tutorial pages

حل کردن Google Enterprise V3

چون V3 Enterprise هیچ تفاوت عمده‌ای با V3 غیر Enterprise ندارد، تصمیم گرفتیم که پشتیبانی آن را در وظایف معمول V3 گسترش دهیم

تفاوت‌های بین V3 Enterprise و V3 غیر Enterprise:

 • کد ویجت از طریق زیر بارگذاری می‌شود enterprise.js (vs api.js)
 • بازیابی نمره کاربر با صدا زدن grecaptcha.enterprise.execute انجام می‌شود (vs grecaptcha.execute)

بنابراین برای این‌که وظیفه Enterprise V3 خودتان را علامت‌گذاری کنید فقط باید پرچم "isEnterprise": true را به پیلود V3 غیر Enterprise خودتان اضافه کنید.

نمونه درخواست

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.recaptchav3enterpriseproxyless import *

solver = recaptchaV3EnterpriseProxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("SITE_KEY")
solver.set_page_action("home_page")
solver.set_min_score(0.9)

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

g_response = solver.solve_and_return_solution()
if g_response != 0:
  print "g-response: "+g_response
else:
  print "task finished with error "+solver.error_code

شیء راه‌حل وظیفه

خصوصیتنوعهدف
gRecaptchaResponseرشتهرشته توکن که برای تعامل با فرم ارسال در وب‌سایت هدف لازم است.

نمونه پاسخ

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}