انواع وظیفه مورد پشتیبانی
متدهای API
مقالات
خودآموزها
GitHub
Tutorial pages

getQueueStats: به‌دست‌آوردن آمارهای بار صف

این متد، اجازه تعیین زمان مناسب برای آپلود کردن وظیفه جدید را می‌دهد. خروجی تا 10 ثانیه کش می‌شود.

آدرس: https://api.anti-captcha.com/getQueueStats
متد: POST
Content-type: application-json

خصوصیات درخواست

خصوصیتنوعموردنیازهدف
queueIdعدد صحیحبلهشناسه صف. صف‌های زیر در دسترس هستند:

1 - ImageToText, English
2 - ImageToText, Russian
5 - Recaptcha v2 با پروکسی
6 - Recaptcha v2 بدون پروکسی
7 - Funcaptcha با پروکسی
10 - Funcaptcha بدون پروکسی
12 - GeeTest با پروکسی
13 - GeeTest بدون پروکسی
18 - Recaptcha V3 s0.3
19 - Recaptcha V3 s0.7
20 - Recaptcha V3 s0.9
21 - hCaptcha با پروکسی
22 - hCaptcha بدون پروکسی
23 - Recaptcha Enterprise V2 با پروکسی
24 - Recaptcha Enterprise V2 بدون پروکسی
25 - AntiGateTask
26 - Turnstile با پروکسی
27 - Turnstile بدون پروکسی

نمونه درخواست

curl -i -H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-X POST -d '{ "queueId": 6 }' \
https://api.anti-captcha.com/getQueueStats


ساختار پاسخ

خصوصیتنوعهدف
waitingعدد صحیحتعداد کارگران آنلاین بیکار که منتظر یک وظیفه هستند.
loadاعشاری(دابل)بار صف برحسب درصد
bidاعشاری(دابل)هزینه متوسط حل یک وظیفه به دلار آمریکا
speedاعشاری(دابل)سرعت متوسط حل وظیفه برحسب ثانیه
totalعدد صحیحتعداد کل کارگران

نمونه پاسخ

{
    "waiting":242,
    "load":60.33,
    "bid":"0.0008600982",
    "speed":10.77,
    "total": 610
}