انواع وظیفه مورد پشتیبانی
متدهای API
مقالات
خودآموزها
GitHub
منوی مستندات

getQueueStats: به‌دست‌آوردن آمارهای بار صف

این متد، اجازه تعیین زمان مناسب برای آپلود کردن وظیفه جدید را می‌دهد. خروجی تا 10 ثانیه کش می‌شود.

آدرس: https://api.anti-captcha.com/getQueueStats
متد: POST
Content-type: application-json

خصوصیات درخواست

خصوصیت نوع موردنیاز هدف
queueId عدد صحیح بله شناسه صف. صف‌های زیر در دسترس هستند:

1 - ImageToText, English
2 - ImageToText, Russian
5 - Recaptcha v2 با پروکسی
6 - Recaptcha v2 بدون پروکسی
7 - Funcaptcha با پروکسی
10 - Funcaptcha بدون پروکسی
12 - GeeTest با پروکسی
13 - GeeTest بدون پروکسی
18 - Recaptcha V3 s0.3
19 - Recaptcha V3 s0.7
20 - Recaptcha V3 s0.9
21 - hCaptcha با پروکسی
22 - hCaptcha بدون پروکسی
23 - Recaptcha Enterprise V2 با پروکسی
24 - Recaptcha Enterprise V2 بدون پروکسی
25 - AntiGateTask
26 - Turnstile با پروکسی
27 - Turnstile بدون پروکسی

نمونه درخواست

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{ "queueId": 6 }' \
https://api.anti-captcha.com/getQueueStats
    


ساختار پاسخ

خصوصیت نوع هدف
waiting عدد صحیح تعداد کارگران آنلاین بیکار که منتظر یک وظیفه هستند.
load اعشاری(دابل) بار صف برحسب درصد
bid اعشاری(دابل) هزینه متوسط حل یک وظیفه به دلار آمریکا
speed اعشاری(دابل) سرعت متوسط حل وظیفه برحسب ثانیه
total عدد صحیح تعداد کل کارگران

نمونه پاسخ

JSON بدون هیچ خطایی
     {
  "waiting":242,
  "load":60.33,
  "bid":"0.0008600982",
  "speed":10.77,
  "total": 610
}